Skip to main content

06.11 Így hurcolták el Izráelt

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 17,1-23

MÉLYREHATÓ ELEMZÉS található itt a mi figyelmeztetésünkre a nemzet betegségéről, amely annak halálához vezetett.

Mert... 7-12. v. Lássuk a nemzeti megszabadítójuk iránti háládatlanságot, 7. v. Kövessük nyomon az eltávolodást, ahogyan „jártak a pogányok szokásaikban, akiket az Úr kiűzött", 8. v., „és ott tömjéneztek", 9. v. Ahogyan az Úr népének, nekünk is másnak kell lennünk, 15. v. Hatoljunk be a sötétségbe, ahogyan alattomban gonoszt cselekedtek, 9. v. Nem ismeri-é az Úr még a hálószobában kiejtett szavakat is?, vö. 2Kir 6,12; Zsid 4,13. Mérlegeljük engedetlenségüket, mert azt tették, amit az Úr megtiltott: „Ezt ne cselekedjétek", 2Kir 17,12. Az „és" szó tízszeres alkalmazása itt a bálványimádás által megigézett bűnt összegzi és hangsúlyozza. A módszer változhat, de a gonoszság arca testi és ördögi marad.

„Mikor, 2Kir 17,13. Az Úr nem mond le bűnös népéről, így bizonyítva hosszú tűrését. „Térjetek meg", kiáltotta minden prófétája által. Ezek mindegyike ugyanazt mondta; nem volt bizonytalan hang, sem eltérő vélemény. Emberek intézték hozzájuk a felhívást, de „az én szolgáim, a próféták" voltak Ők. Mert az Úr szolgái foglalkoztak inkább az Ő Igéjével és munkájával, nem az ő „iskoláik".

Nem... hanem", 14-17. v. A bűnök lánca itt még hosszabb a maga sok láncszemével, amelyet a „de" és „és" szavak jeleznek (16 ilyen utalás), bizonyítva, hogy ők „a bűn rabszolgái". Egyedül az igazság, ami „szabadokká tesz titeket", Jn 8,32.34; vö. Róm 6,16-18. A bűn szorosabban ragad meg ott, ahol közömbösség uralkodik, és az Úr figyelmeztetéseit figyelmen kívül hagyják, 2Kir 17,14.16. Hallgass Őrá!

„Azért... így”, 18-23. v. A következmény követi az okot: az ítélet követi a bűnt. Bálványimádásukkal haragra ingerelték az Urat, 11.v. Ő „igen megharagudott", 18.v. „Elidegenült" tőlük, „megsanyargatta", „elszakasztotta", „elvetette" őket, 18.20.23. v. Nem fordultak el a gonosztól, „így hurcoltatott fogságra az Izráel az Ő földéből", 23b. v. Jeroboám volt az, akinek újításai „elfordították Izráelt az Úr követésétől". Az engedetlenségnek ez az egyetlen cselekedete, amelyet a hitetlenség szült, vö. 14. v., azt eredményezte, hogy sokan bűnösek lettek. Add, hogy ragaszkodjunk hozzád, Uram!

2Kir.6. 12 Ekkor egyik szolgája azt mondta: Senki, uram, király. Hanem az izráeli Elizeus próféta megmondja Izráel királyának még azokat a dolgokat is, amelyekről a hálóházadban beszélsz.
Zsid.4. 13 És nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szeme előtt, akinek számot kell adnunk.
2Kir.17. 12 A bálványoknak szolgáltak, akik felől az ÚR azt parancsolta nekik: Ne tegyétek!
2Kir.17. 13 És amikor megintette őket az ÚR Izráelben és Júdában minden prófétája és minden látnoka által e szavakkal: „Térjetek meg gonosz útjaitokról, és őrizzétek meg az én parancsolataimat és rendeléseimet a teljes törvény szerint, amelyet atyáitoknak parancsoltam, és amelyet hozzátok küldtem szolgáim, a próféták által", 14 akkor ők nem engedelmeskedtek, hanem megkeményítették nyakukat, mint amilyen makacsak atyáik voltak, akik nem hittek Istenükben, az ÚRban. 15 Sőt megvetették rendeléseit és szövetségét, amelyet atyáikkal kötött, és intelmeit, amelyekkel figyelmeztette őket, és a hiábavalóságot követve maguk is hiábavalókká lettek, és a körülöttük levő pogányokat követték, pedig azt parancsolta nekik az ÚR, hogy ne utánozzák őket. 16 Elhagyták Istenüknek, az ÚRnak minden parancsolatát, és öntött bálványt csináltak maguknak, két borjút és Asérát készítettek, és meghajoltak az ég minden serege előtt, és szolgálták a Baalt.