Skip to main content

07.15 Bevezetés Ezsdrás könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Ezsdrás

EZSDRÁS KÖNYVE EGYIKE annak a hét könyvnek, amelyek szorosan kapcsolódnak egymáshoz - ezek közül három történeti, három prófétai, egy pedig mind történeti, mind prófétai. A három történeti könyv Ezsdrás, Nehémiás és Eszter könyve; a prófétaiak Aggeus, Zakariás és Malakiás könyve; továbbá Dániel könyve, amely részben történeti, részben prófétai. Mindegyik Isten munkájával foglalkozik a 70 éves fogság befejeződése után, amelyet Jeremiás megjövendölt, amelyben Izráel földje megkapta a kárpótlást elveszített szombat-éveiért. 490 éven keresztül nem tartották meg a hetedik szombat-éveket; nem volt nyugalma a földnek, vö. Jer 25,11-14; 2Krón 36,21; Dán 9,2.

 A 70 év alatt a nép fogságban volt először a babiloni, azután a perzsa birodalomban. Babilon volt a bálványimádás fő forráshelye. Isten gyógymódja az volt, hogy bálványimádó népét odaadta, hogy szolgálják a káldeusokat, a „kegyetlen és vakmerő nemzetet", vö. Hab 1,6. Meg kellett tanulniuk annak keserű voltát, hogy elhagyták ifjúságuk vezérét, és hatásosan kigyógyultak a bálványimádásból. Az eredménye ennek Ezsdrás és Nehémiás napjaiban következett be a kegyelmes hazatérésben, amely megadta Isten Igéjének a pontos helyet életükben, amelyet azelőtt nem tartottak fenn számára. Ezsdrás egyenesági leszármazója volt Fineásnak, Áron unokájának, és ezért pap volt, vö. 7,11; 10,10.16. Írástudó is volt, vö. 7,6.11. Nem tölt be semmiféle jelentős szerepet a könyvben egészen a 6. fejezetig, amikor is ő vezeti a száműzötteknek egy csoportját Jeruzsálembe. Könyve két visszatérést foglal magában, az egyik Zorobábel alatt történt, amely az első hat fejezetet öleli fel, a második pedig Ezsdrás alatt. A templom újjáépítése nagymértékben Zorobábellel áll kapcsolatban. Felújították az áldozatokat és lerakták a templom alapjait, 3. fej. Az Úr két prófétát támasztott, Aggeust és Zakariást, hogy figyelmeztessék népét. A munkát elkezdték, a templomot befejezték és a Páskát megünnepelték.

Mintegy 60 esztendő telt el a 7. fejezet eseményei előtt, és akkor Ezsdrást arra indította szíve, hogy visszatérjen a foglyoknak egy második csoportjával, valamint az Úr házának edényeivel. A 6, és 7. fejezet közé lehet helyezni Eszter könyvének eseményeit. Ezsdrás visszatér, hogy előmozdítsa Isten népének reformációját.