Skip to main content

08.12 Dávid bűnbánata és bűnbocsánata

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 32,1-11

KÉT OLYAN ZSOLTÁR van, amely Dávidnak a 2Sám 11-ben leírt nagy bűnével áll összefüggésben. Az 51. zsoltár a felfedezés első megrázkódtatása utáni meggyőződését és bűnbánatát írja le. A 32. zsoltárban a bűnbocsánat öröme fejeződik ki.

Boldogan fátylat borítanánk Dávid életének eme tragikus eseményére. Sok nagy győzelme után óvatossága alábbhagyott. Még fiatal ember. Három parancsolatot is megszegett: a hetediket paráználkodás; a hatodikat - ölés; a tizediket - felebarátja feleségének kívánása, 2Móz 20,13.14.17. Aztán megkísérelte eltitkolni, amit tett - alattomosság. Az Isten Igéje mindent részletesen leír. Ez mind azt a tényt hangsúlyozza, hogy nincsen tökéletes ember, de Istennél van a bűnbocsánat, ha van őszinte bűnvallás és bűnbánat. Itt Dávid bűnvallása van felvázolva, 1-4. v. Négy szót használ: hamisság, vétek, bűn, csalárdság. Ezt követi vallomása, 5. v. Ismét használja a szavakat: vétek, bűn, hamisság. Most már nem kísérli meg elfedezni. Három szót használ, hogy Isten iránta való kegyelmét leírja:

Megbocsáttatott, 1. 5. v.         Az apa dolga Lk 15,11-32

Elfedeztetett, 1. v.                A pap dolga   3Móz 16; Lk 18,13

Nem tulajdonít, 2. v.     A bíró dolga   Róm 4,5-8

Dávid tapasztalata Isten bűnbocsátó és üdvözítő útját mutatja be minden korszakban.

A 7. és 10. egy körülvett helyről beszél, és kétszeres védőgyűrűről, olyan belső várra utalva, amely kétszeres védőfallal van körülvéve. A bocsánatot nyert lélek a szabadulás öröménekével van körülvéve, 7. v., és kegyelemmel, 10. v., örök biztonsággal. A zsoltár első része, 1-7. v. az evangélium alapelveit körvonalazza; a második része, 8-9. v. vezérfonalat ad nekünk az odavezető úthoz. Figyeljük meg az ellentétet a bensőséges, szemmel történő vezetés, valamint az oktalan ló között, amelyet kantárral és zablával kell féken tartani. A ló különben túl gyors lenne, mint Mózes, amikor megölte az egyiptomit, 2Móz 2,12, a kényelmes öszvér pedig túl lassú lenne, mint Jónás, amikor Isten elől menekült, aki felszólította, hogy Ninivébe menjen, Jón 1,3. Isten szeme vezessen téged, 8. v.

Az örömnek három fokozata van a 11. versben: örvendezés, belső, szavakba nem öntött öröm; vigadozás - külső, harsány öröm; örömkiáltás - a győzelem diadalma, kitörő öröme.