Skip to main content

10.23 Bevezetés Jerémiás próféta könyvéhez és Jerémiás Siralmaihoz

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás, Jereimás siralmai

A FÉRFI. Jerémiás, a próféta, papi törzsből származott és Anatótban élt, amely Jeruzsálemtől északkeletre három mérföldnyire terült el. Benjámin területén volt és a lévitáknak volt kijelölve, Józs 21,18. A száműzetés után újra benépesedett. Szolgálatának hosszúsága és tragikus jellege speciális helyet jelöl ki számára a próféták között, Olyan ember volt, aki érzelmileg mélyen kötődött a szolgálatához, és nem szégyellte a könnyeit.

Az idők. Jerémiás szolgálata Jósiás uralkodásának második felétől Sedékiás uralkodásán keresztül a babiloni fogságig terjedt, ami Kr. e. 587-ben következett be; olvassuk el a 2Kir 22-25-öt. Így látott valamit Jósiás reformjainak hatásaiból, amikor sok istenfélő értéket, amely elveszett a nemzet számára, helyreállítottak. De látta Júda szellemi életének fokozatos hanyatlását is, miután Jósiást megölték. Tanúskodott hűségesen napjai vallási és társadalmi gonoszságai ellen, amíg a várost és a templomot le nem rombolták és a népet fogságba nem hurcolták Babilonba. Ezek a vallási hanyatlás és romlás idői voltak.

Jerémiás üzenete. A próféta négy fő témát hangsúlyoz:

(1)   A nemzet elhagyta Istenét - hűtlenség és szellemi paráznaság volt a bűnük. A Sínai szövetséget megszegték.

(2)   Júda vezetői eltévelyedtek. A papok szentségtelenek, a próféták hamisak voltak. A pásztorok otthagyták a nyájat.

(3)   Csak egyetlen remény volt a túlélésre - a behódolás Babilon királyának. Az ítélet kikerülhetetlen volt. Isten már nem tűrhette tovább népének lázadását.

(4)   A nemzet visszatérése és helyreállítása 70 esztendő múlva fog bekövetkezni. A Messiás Király új szövetsége és törvénye volt Isten végcélja a nemzet számára.

Jerémiás próféta könyveinek vázlata. Négy fő szakasza van:

-         A néppel és a várossal kapcsolatos, 1-25. fej.

-         Jerémiás szolgálatának jellege és menete, 26-45. fej.

-         A környező nemzetekkel kapcsolatos, 45-51. fej.

-         A történelmi részletek összefoglalása, 52. fej.

Jerémiás siralmai. Költői siralmak gyűjteménye Júda pusztulása felett. Minthogy Jerémiás írta ezeket, olyan valaki mélységes lelki szomorúságát fejezik ki, aki szerette népét, és elesni látta azt. Talán az Ószövetség legtragikusabb nyelvezete.