Skip to main content

10.26 Érdemleges életvitel

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 9,23-10,25

JEREMIÁS PRÓFÉCIÁI nem mindenütt sötétek és reménytelenek. Megritkulnak a felhők és gyakran átragyog a nap. Voltak idők, amikor világosan kijelentette Izráel Istenének tántoríthatatlan hűségét, és beszélt az örömről, amelyre akkor van lehetőség, ha Vele helyes közösségben vannak. A mai olvasmány azt mutatja be, hogy érdemes megismerni és megérteni Istent.

Mikor bizonyul az ember bizodalma hazugságnak? Jeremiás a bölcs bölcsességét tekinti ilyennek. A zsidó gondolkodás számára ez nagyon fontos volt. Salamon királyban látták, hogy az emberi bölcsesség olyan magasságot ért el, amely híres volt a környező nemzetek között. Mindenki jött, hogy hallja őt és tanulmányozza gondolatait. Mégis, dicsekedhet-e az ember a bölcsességében elért sikereivel? Jeremiás ezt mondja: „Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével", 9,23.

Beszélt az erős erejéről - a hadakozó emberről. Babilon erejével összehasonlítva milyen erős volt Júda? Dicsekedhettek-e erejükkel? Isten tudta, hogy szellemileg voltak gyengék, és hogy valójában ez volt a lényeg. Ezért „az erős se dicsekedjék az erejével". Ugyanez igaz a gazdagságra is. Jeremiás hasonló társadalmi gonoszságokkal állt szemben, mint Ámós, és tudta, hogy a gazdag gyakran úgy szerezte gazdagságát, hogy kizsákmányolta a szegényt. Ők dicsekedtek, miközben a szegény elerőtlenedett: „a gazdag se dicsekedjék gazdagságával", 23. v.

Csak Isten ismerete ad reális alapot a dicsekvésre: „azzal dicsekedjék, aki dicsekedik", mondja a próféta, „hogy értelmes és ismer engem", 24. v. Jeremiás beszél azokról az igazi perspektívákról, amelyek szilárd alapot nyújtanak az élethez; kegyelem, ítélet és igazság gyönyörködteti Őt, aki az Úr, 24. v. Jahve egyedülálló: „Nincs hozzád hasonló, Uram! Nagy vagy Te és nagy a Te neved a Te hatalmadért", 10,6; vö. 16. v. Figyeljük meg az ellentétet az igaz és élő Isten, valamint más „istenek" között. Izráelnek egyistenhite volt legnagyobb erejük.

Gondoljunk ma arra, hogy miénk az a nagy kiváltság, hogy megismertük Istent Urunkon, Jézus Krisztuson keresztül. Jó összehasonlítani az 1Jn 5,20-21 tanítását Jeremiáséval. Mi határozott, személyes ismerettel és megértéssel rendelkezünk, amely maradandó áldáshoz vezet; „Ez az igaz (vagyis valódi) Isten s az örök élet". Őrizkednünk kell tehát a bálványoktól!

1Jn 5. 20 De tudjuk azt is, hogy Isten Fia eljött, és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat, és mi az igazban, az ő Fiában, Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet. 21 Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól!