Skip to main content

11.05 A leszámolás napja

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 51,1-26

JEREMIÁS PRÓFÉCIÁJÁNAK TANULMÁNYOZÁSÁT azzal fejezzük be, hogy megfigyeljük Isten emberekkel való bánásmódjának egy nagyon fontos jellegzetességét. Az 50-51. fej. témája a Babilon elleni ítélet Isten népével szembeni kegyetlensége miatt. A kép, amely a próféta szolgálatából kibontakozik, világos. A nemzet, egy olyan nép, amely arra volt kiválasztva, hogy szent legyen az Úrnak. Mivel vétkezett és ellenállt az Ő szavának, babiloni fogságba jutott, városát és templomát elpusztították. Ez igazságos ítéletet jelent! Az ennek végrehajtására használt eszköz Babilon pogány nemzete volt. A balsors utolsó jövendölése azonban nem Júda, hanem Babilon ellen szól, 51,64. Ezt figyelembe kell venni.

Ábrahám tette fel Istennek a következő kérdést: „Avagy az egész föld bírája nem szolgáltatna-é igazságot?", 1Móz 18,25. A pátriárka gondolataiban az igaz Lót megmenekülése, valamint az igazságtalan Sodoma elpusztulása volt. Isten abban az ügyben bebizonyította igazságos voltát, hiszen tudta, hogyan szabadítsa ki Lótot, és pusztítsa el tűzzel a síkság gonosz városait, 2Pt 2,6-9. Isten cselekedetei Isten igazságosságát hirdetik.

A mai versek erre a tényre adnak magyarázatot. Isten megemlékezik népéről, Jer 51,5. Noha a bűn elözönlötte a földet, és ítélet zúdult rá, Isten nem feledte el Izráelt. A szeretet sohasem felejt; az idő és körülmények nem szüntethetik meg Jahve mélységes vonzalmát népe iránt, amelyet megváltott. Azonban Istennek igazságosan kell cselekednie. Mi túl kevéssé tudjuk értékelni az ítélet mérlegét, amely Isten hatalmas kezében van, 9-10. v. Babilon, győzelmi mámorában Júda gyengeségének minden előnyét kihasználta. Babilon kegyetlenségének gonosz voltára emlékeznek a „Gyászénekben", 50. fej. Isten bosszúállása válaszol a pogányok felfuvalkodottságára, 51,11-14.

Istennek népével való közössége, 19. v., nyer megerősítést Babilonnal szembeni haragjának hátterében. Az ő Megváltójuk, Jákób osztályrésze, erős. Meg fogja védeni ügyét - ez megindítandó bizonyság, 50,34. Szörnyű büntetéssel fog találkozni Babilon, 51,24. El fognak pusztulni, sohasem emelkednek fel újra, 54-64. v. Tanulmányozd Isten útjait, Hós 14,9. Júdát kihívta Babilonból, 50,8; 51,6. Ha engedelmeskedtek volna Istenüknek, sohasem kerültek volna oda. Komoly észrevétel!