Skip to main content

11.13 Tírusz, mint a Sátán kiábrázolása

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 28,1-19

BÁR EZÉKIEL FOGSÁGBAN volt, nem szolgált részletekkel a nagy világbirodalmak megítélésével kapcsolatban, mint amilyen Babilon is volt. A 12-24. fejezetben inkább Jeruzsálem és Izráel megítélésére vonatkozóan adott meg sok részletet, míg a 25-32 fejezetben az ígéret földjével szomszédos nemzetekkel foglalkozik. A 26-28. fejezet elsősorban Tíruszról szól, míg a 28,1-19 méginkább a Sátán felemelkedésére és bukására jellemző. Ugyanis a Sátán a fő oka minden csalásnak, bálványimádásnak és gonoszságnak a nemzetek között, és ha ezeket ítélik meg, akkor egyúttal a Sátánt is. Ehhez hasonló igehelyek vannak a profétikus írásokban az Ézs 14,12-15-ben (amely a szöveg szerint Babilonnal foglalkozik), valamint a Jel 20,1-3.10-ben. Krisztus halála teszi lehetővé a Sátánnak és munkájának végső lerontását, Zsid 2,14; 1Jn 3,8.

Igeszakaszunk két külön részre osztható, a 2-10, valamint a 11-19. versre. Tírusz uralkodóját mindkettőben úgy szólítja meg, mint a Sátán kiábrázolóját (a 26-27. fejezetben Tírusz városa van megszólítva).

Isten leleplezi a Sátán törekvéseit és becsvágyát, a 2-6. versben ezt mondta: „Isten vagyok", azt állítva, hogy Isten szívével rendelkezik, 2-6. v., és azt mondva, hogy „hasonló leszek a Magasságoshoz", Ézs 14,14, és ez emlékeztet bennünket a jövőbeli bűn emberére, akit a Sátán lát el erővel, 2Tesz 2,4.9, valamint Laodiceára, melynek gazdagsága megnövekedett, Jel 3,17. A Sátánnak mégis ítélet lesz a vége, Ez 28,7-10. Bár közeledhetett Istenhez a mennyben, Jób 1,6; 2,1; Jel 2,9, és „a levegőbeli hatalmasság fejedelme" címet viselte, egy napon levettetik majd a földre, Jel 12,9. Később a feneketlen mélységbe lesz zárva, 20,3, végül pedig a tűznek tavába vettetik, 20,10.

A második szakaszban a Sátán megjelenése és felkenetése van leírva, „Tökéletes szépségben" volt „Édenben, Isten kertjében", „felkent oltalmazó kerub" volt „Isten szent hegyén", „fel és le" járva, mintha Éden alakja piramishoz lett volna hasonló. Útjaiban tökéletes volt teremtésétől fogva. De aztán „gonoszság találtatott" benne, 15. v., mert szíve felfuvalkodott szépsége miatt, 17. v „Embergyilkos volt kezdettől fogva, és igazság nem találtatott őbenne".

Az ítélet előre látható volt: „a földre vetettelek", 17. v. Végleges sorsa az Ezeréves Birodalom után pecsételődik meg, Jel 20,10.

Ézs 14. 12 Miként hullottál le az égből, fényes csillag, hajnal fia? Lehullottál a földre, aki népeken tapostál! 13 Holott ezt mondtad szívedben: Az égbe megyek föl, Isten csillagai fölé helyezem trónomat, és az összegyülekezés hegyén telepszem meg, messze északon. 14 A magas felhők fölé megyek föl, és hasonló leszek a Magasságoshoz. 15 Pedig a Seolba szállsz alá, a sírgödör mélységébe!
Jel 20. 1 És láttam egy angyalt leszállni a mennyből, akinél az alvilági mélység kulcsa volt és egy nagy lánc a kezében. 2 Megfogta a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözte ezer esztendőre, 3 és levetette a mélységbe, bezárta, és pecsétet tett rá, hogy többé meg ne tévessze a népeket, míg el nem telik az ezer esztendő, azután el kell oldoztatnia egy rövid időre.
Jel 20. 10 És az ördög, aki megtévesztette őket, a tűz és kénkő tavába vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön-örökké.
Zsid 2. 14 Mivel a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt,
1Jn 3. 8 aki a bűnt cselekszi, az ördögtől van, mert az ördög kezdettől fogva vétkezik. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.
2Thessz 2. 4 aki ellene veti és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy imádat tárgyának tartanak, annyira, hogy maga ül be Isten templomába, isten gyanánt mutogatva magát.
2Thessz 2. 9 akinek eljövetele a Sátán munkája a hazugság minden erejével, jeleivel és csodáival
Jel 3. 17 Mivel ezt mondod: „Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire”, és nem tudod, hogy nyomorult, szánalmas, vak és mezítelen vagy.
Jel 20. 10 És az ördög, aki megtévesztette őket, a tűz és kénkő tavába vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön-örökké.