Skip to main content

12.04 Bevezetés Jóel és Mikeás próféta könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Jóel, Mikeás

JÓEL neve azt jelenti, hogy „Jahve az Isten", és ez próféciájának határozott és biztos jelleget kölcsönöz. Nincs dátum megadva, de a belső bizonyítékok azt sugallják, hogy a tizenkét kispróféta közül ő a legkorábbi. Júdában szolgált, valószínűleg Jóás uralkodása alatt. Az Úr házára történő utalásokból valószínű, hogy Jeruzsálemben prófétált. Üzenetének lényege „az Úr napja", amelyet számára egy pusztító sáskájárás előre kiábrázolt. Jahvet úgy mutatja be, mint az uralkodó Istent. Ez azonban nem minden, mert a próféta tovább megy, hogy bemutassa Jahvet, mint a kegyelem Istenét, aki helyreállítja népét és bőségesen gondoskodik róla. Figyelemre méltó, hogy előre látja a Szent Szellem adományát. Arról a próféciáról van szó, amelyet Péter idéz pünkösd napján, ApCsel 2,16-21. A próféta azonban lendületesen áthalad Pünkösdön, át a kegyelem napján Jahvenak népe érdekében történő végső beavatkozásáig, amikor megsemmisíti ellenségeinek összegyűlt hadseregeit. Ő maga lesz menedékük és megújítójuk. Szeretett városa szent lesz. Az Úr a Sionon fog lakni, ők pedig örökre az Ő népe lesznek.

MIKEÁS, Jóelhez hasonlóan, korai próféta volt. Szolgálatának időtartama meg van adva az 1,1-ben. Egy darabig kortársa volt Ézsaiásnak és Hóseásnak, és szolgált mind Izráelnek, mind Júdának. Azonban próféciáit elsősorban Izráel fővárosához, Samáriához, valamint Júda fővárosához, Jeruzsálemhez intézte. Ezek a központok az egész nemzetet befolyásolták és viselniük kell ezt a felelősséget. A próféta olyan városból származott, amely mintegy 16 kilométerre délnyugatra volt Jeruzsálemtől. Neve ezt jelenti: „ki hasonló Jahvehez", és egész próféciáján végighúzódik Isten egyedülálló dicsősége, amely látható tekintélyben és hatalomban, szentségben és ítéletben, kegyelemben és irgalomban. A prófécia három beszédből áll, mindegyik így kezdődik: „Halljátok", 1,2; 3,1; 6,1. Mindegyikben van egy szemrehányás bűn miatt, figyelmeztetés az ítéletre a bűn miatt, és a bűnbocsánat ígérete, jövőbeli áldással együtt. Mikeás arcátlan uralkodóknak, a szegények elnyomásának, társadalmi gonoszságoknak és erkölcstelen életnek napjaiban él. Miközben az üzenet Izráelnek és Júdának szól, van a próféciának néhány szava, amely a kegyelem napjának megnyitására vonatkozik megígért valaki eljövetelével. Betlehemben fog beleszületni az emberi nembe az, aki uralkodó az Izráelen, 5,2.

Apcsel 2. 16 Hanem ez az, amiről Jóel így prófétált: 17 Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak; 18 még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak. 19 És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn: vért, tüzet és füstfelleget. 20 A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. 21 Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.