Skip to main content

12.23 Megmérés és újjáépítés

OLVASNIVALÓ: 
Zakariás 2,1-13

EZ A FEJEZET mutatja be a harmadik látomást. A maradék, amely visszatért Jeruzsálembe Babilonból, serény volt a templom újjáépítésében. Most azt az ígéretet kapja, hogy a várost fel fogják mérni újjáépítés céljából, 1-4. v. és a lakosság megsokasodik majd, úgy, hogy a város túlnyúlik a városfalakon, 4. v. A többi város is virágozni fog, 1,17. Ennek bekövetkezte érdekében, akik Babilonban maradtak, szabaduljanak meg annak vonzerejétől és hamis biztonságától, és vegyék útjukat vissza a Sionjukhoz, 6.7. v. „És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által", hogy arcunk Sion felé forduljon, Róm 12,2; Jer 50,5; Ézs 48,20.

De nem lett volna-e nagy a kockázat, ha azt látták volna, hogy a városfalakat sok évvel azelőtt nem építették fel? Neh 6. A nyilvánvaló válasz, hogy számolj Isten mostani ígéretével. Ő lesz körülötted a láthatatlan fal és megdicsőíti magát benned, Zak 2,5. Istenünk biztosítja a jelenlegi biztonságot, a jövőbeli dicsfényt, és a hit, amely ezt megragadja, más térbeli kiterjedésbe helyezi a körülményeket.

Az Urat különösen érzékenyen érintették ellenségeik kegyetlenkedései, mert azzal, hogy népét bántották gonosz szándékkal, az Ő szemefényét bántották, 8. v. Nagyon drágák voltak számára; vö. 5Móz 32,10; Zsolt 17,8; Péld 7,2. Babilon hadizsákmánya voltak, mégis Babilon válik rabszolgává, 8.9. v.

Túllátva a jelenen, Zakariás behozza a jelenbe az utolsó időket. Az Úr el fog jönni, és az újra összegyűjtött Izráel között fog lakni, 10. v. Akkor meg fogják tudni, hogy Ő volt a Szent Isten, 8.11. v. Az Atya elküldte a Fiát engesztelésül, hogy a világ Üdvözítője legyen, és hogy mi éljünk Őáltala, 1Jn 4,9.10.14.

A Szent Egyszülött ezt mondta: „Íme, itt vagyok, hogy teljesítsem a Te akaratodat". Ez az Ő kegyelemben történő eljövetelére vonatkozik testté lételekor, Zsolt 40,7-8; Zsid 10,7. Ezt is mondta: „ímé, hamar eljövök, és az én jutalmam velem van". A hűséges és szorgalmas hívő ember előtt ott áll a kárpótlás nagy napja, amikor az Úr eljön a levegőégbe, Jel 22,12. De még ezt mondja: „Ímé elmegyek és közötted lakozom". Ez az Úrnak a földre való második eljövetelével van kapcsolatban, amikor uralkodni fog. Ez az ő nyilvános megdicsőülésének napján lesz, Zak 2,10.

Zsolt 40. 8 Akkor azt mondtam: Íme, jövök; a könyvtekercsben írva van felőlem. 9 Akaratod teljesítésében lelem kedvemet, ó, Istenem, törvényed szívem közepén van.
Zsid 10. 7 Akkor ezt mondtam: Íme, itt vagyok, a könyvtekercsben írva van rólam, hogy cselekedjem a te akaratodat, Istenem.