Skip to main content

05.05 Bevezetés az Apostolok Cselekedeteihez

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel

Szerző: A harmadik evangélium írójaként azonosított Lukács (1,1-4; Csel 1,1-2) a szerző, háromszor személyesen is jelen van azoknál az eseményeknél, amelyeket elbeszél (16,10-17; 20,5-21,25; 27,1-28,16). Biztonságosan tekinthetjük a Pál által említett szeretett orvosnak (Kol 4,14; 2Tim 4,11).

Keletkezési idő: Valószínűleg Kr. u. 60. és 67. között írta, mivel a könyv azt a harminc esztendőt öleli fel, amely pünkösdtől Pál Rómába érkezéséig eltelt.

Szerkezet: a kulcsvers az 1,8, amely körvonalazza az evangélium földrajzi előrenyomulását: Jeruzsálem (1-7. fej.); Júdea (8,1-4); Samária (8,5-25) és a világ (8,26-tól a végéig).

A könyv két fő szakasza:

1-12. fejezet: Jeruzsálemre és Péterre összpontosít.

13-28. fejezet: Antiókhiára és Pálra összpontosít.

Figyeljük meg Lukács alkalmi összefoglaló verseit, amelyek a Gyülekezet növekedését jelzik: 6,7; 9,31; 12,24; 16,5; 19,20; 28,31.

Témák:

1. Folyamatosság. Lukács célja az, hogy megmutassa, a munkát a mennybe ment Úr Jézus a földi népén keresztül folytatja. Így a könyv nem az elején kezdődik (mert visszautal az evangéliumra, 1,1), és nem is fejeződik be a végén (mert úgy hagyja el Pált, hogy ő még prédikál 28,31). Bizonyos értelemben még mindig folytatódik, mert az evangelizálás munkája még nem teljes.

2. Megdicsőülés. Az Apostolok Cselekedeteinek legfontosabb jellemvonásai a következők: (I.) a megdicsőült Ember megjelenése a mennyben (1,2), és (II.) a Szent Szellem hatalma a földön (2,4). Az Üdvözítő feltámadása és felmagasztaltatása képezi az apostoli igehirdetés magját (2,36; 3,15-16; 4,10-11; 5,30-31 stb.).

3. Átformálódás. Isten kitöltetett Szelleme ad erőt a gyenge tanítványoknak (1,8). Így a Pálhoz hasonló erőszakos ellenségek átformálódnak a kereszt követeivé.

4. Kezdet. Lukács dokumentálja a Gyülekezet kezdetét és a helyi gyülekezetek növekedését, amerre az evangélium terjed (2,47). A könyv nagy részét a judaizmus és a teljes keresztyénség közötti lépcsőzetes átmenet foglalja el, és sok szokatlan problémát okoz, amelyekkel szembe kell nézniük.

5. Igehirdetés. Az evangélium prédikálásának kézikönyve, az Apostolok Cselekedetei mintegy 18 beszédet tartalmaz, amelyeket különféle hallgatóságokhoz intéztek. Ezeket minden evangélistának és tanítónak gondosan tanulmányoznia kell.