Skip to main content

„A Szellem gyümölcse pedig: ...jóság..." Galata 5,22

A jóság jellembeli kiválóságot jelent. Valaki egyszer azt mondta a jóságról, hogy az „minden tartozékkal ellátott erény", akinek ez birtokában van, az az élet minden területén szívélyes, jószándékú és becsületes.

A jóság a gonoszság ellentéte. A gonosz ember lehet csaló, erkölcstelen, áruló, igazságtalan, kegyetlen, önző, gyűlölködő, utálatos, kapzsi és féktelen. A jó ember azonban - még ha nem tökéletes is - igazságot, igazságosságot, tisztaságot, és más hasonló kívánatos jellemvonásokat mutat fel.

A Róma 5,7-ben Pál apostol különbséget tesz az igaz és a jó ember között. Az igaz ember őszinte, egyenes és becsületes minden cselekedetében, de meglehet, hogy másokkal szemben hideg és közönyös. A jó ember ezzel szemben melegszívű és szeretetre méltó.

De nem szabad elfelejtenünk, hogy a jóság tud következetes is lenni. Nem jó dolog figyelembe nem venni, vagy eltűrni a bűnt. Ezért tud az igazi jóság dorgálni, rendreutasítani és fegyelmezni is. Világosan látjuk ezt abban, hogy az Úr Jézus - aki személyében maga a megtestesült jóság - megtisztítja a templomot.

A jóság sajátos vonása, hogy le tudja győzni a gonoszt. Pál azt írja a római hívőknek: „Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval" (Róm 12,21). Ha megengedjük, hogy másvalaki gyűlölete megrontsa belső magatartásunkat, akkor legyőzött minket a gonosz. De ha nem engedjük magunkat általa befolyásolni, és kegyelmet, irgalmat és szeretetet tanúsítunk, akkor mi győztük le a gonoszt jóval.

Murdoch Campbell számol be egy, a Skót Felföldön élő istenfélő lelkészről, akinek életét a felesége mindenféle módon tönkre akarta tenni. Mikor egyszer ez a lelkész a Bibliáját olvasta, a felesége kiragadta a kezéből és a tűzbe dobta. Erre a lelkész nyugodtan ránézett és azt mondta: „Soha még ennél melegebb tűz mellett nem ültem." Jósága legyőzte a gonoszt. Felesége végül jóságos, szeretetreméltó asszonnyá lett. Campbell így kommentálta az eseményt: „Jézabelből Lídia lett! Tövisből liliom! Győzött a jóság."