Skip to main content

Jézus parancsolatai

Gal 6.2 Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be Krisztus törvényét.

 

Emlékezzünk

1.                 Emlékezni Jézus beszédeire

Jn 15.20-21 Emlékezzetek arra a beszédre, amelyet mondtam nektek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd, ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd.De mindezt az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem.

2.                 Emlékezni Lót feleségére

Lk 17.26-32 Amint Nóé napjaiban volt, úgy lesz az Emberfiának napjaiban is:ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek mind ama napig, amelyen Nóé a bárkába bement, és eljött az özönvíz, és mindenkit elpusztított.Ugyanígy volt Lót napjaiban is, ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek,de amely napon Lót elhagyta Sodomát, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elpusztított.Éppen így lesz azon a napon is, amelyen az Emberfia megjelenik.Aki azon a napon a háztetőn lesz, és holmija a házban, ne jöjjön le, hogy elvigye, és aki a mezőn lesz, az se forduljon vissza!Emlékezzetek Lót feleségére!

3.                 Emlékezni  Ráaz úrvacsora vételével

Lk 22.17-20 Aztán vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta: Vegyétek, és osszátok el magatok között,mert mondom nektek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa.És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, nekik adta, és ezt mondta: Ez az én testem, amely tiérettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsorázott, és ezt mondta: Ez a pohár az új szövetség az én véremben, amely tiérettetek kiontatik.

Hit

4.                 Hinni a cselekedeteinek

Jn 10.37-38 Ha nem az én Atyám cselekedeteit teszem, úgy ne higgyetek nekem.De ha azokat cselekszem, akkor ha nekem nem is hisztek, higgyetek a cselekedeteknek, hogy megtudjátok és elismerjétek, hogy az Atya énbennem van, és én őbenne vagyok.

5.                 Hinni abban, amit könyörgésben kérünk

Mk 11.24 Azért mondom nektek: Higgyétek, hogy megnyeritek mindazt, amit könyörgésetekben kértek, és meglesz nektek.

6.                 Hinni Istenben, hinni Őbenne

Jn 14.1 Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.

7.                 Hinni, hogy az Atya Őbenne van

Jn 14.11 Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van, ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek.

8.                 Ne aggodalmaskodjunk

Mt 6.25-34 Azért azt mondom nektek: Ne aggodalmaskodjatok az életetek felől, hogy mit egyetek, és mit igyatok; se a ti testetek felől, hogy mibe öltözködjetek. Bizony több az élet az eledelnél és a test az öltözetnél. …..

9.                 Az Ő nevében kérni

Jn 14.13-14 Akármit kértek majd az én nevemben, megteszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.Ha valamit kértek az én nevemben, megteszem azt.

Imádkozás

10.             Azokért imádkozni, akik háborgatnak minket

Lk 6.27-28 De nektek, akik hallgattok engem, azt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik titeket gyűlölnek!Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik gonoszul bánnak veletek!

11.             Imádkozni, hogy kísértésbe ne essünk

Lk 22,40-46 Amikor arra a helyre ért, azt mondta nekik: Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!Majd eltávozott tőlük egy kőhajításnyira, és térdre borulva így imádkozott:Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied!Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, és erősítette őt.Halálos gyötrődésében még buzgóbban imádkozott, verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre.Miután az imádkozásból fölkelt, és tanítványaihoz ment, alva találta őket a szomorúság miatt.Azt mondta nekik: Miért alusztok? Keljetek fel, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!

12.             Jézus nevében imádkozni

Jn 16.24-26 Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben, kérjetek, és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondtam nektek, de eljön az idő, amikor nem példázatokban szólok, hanem nyíltan beszélek nektek az Atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek majd, és nem mondom nektek, hogy majd én kérem az Atyát értetek,

13.             Kérni az Urat, hogy küldjön munkásokat az aratásba

Lk 10,1-12 Azt mondta nekik: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratás Urát, hogy küldjön ki munkásokat az aratásába.

14.             Mi Atyánk imádság

Mt 6.9-15 Ti azért így imádkozzatok: …

15.             Szüntelen imádkozni kell

Lk 18.1-8 Mondott nekik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és nem szabad meglankadni.Ezt mondta: Volt egy bíró egy városban, …

16.             Titkon, és kevés beszéddel imádkozni

Mt 6.5-8 És amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik a zsinagógákban és az utcák szegletein állva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek: elnyerték jutalmukat.Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és titkon, ajtódat bezárva imádkozz a te Atyádhoz. Atyád pedig, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked.Amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgattatást.Ne legyetek hát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle.

Kötelesség emberekkel szemben

17.             Légy só, világosság

Mt 5.13-14 Ti vagytok a föld sója; ha pedig a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek.Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni.

18.             Bocsássunk meg testvéreinknek

Mt 18.23-25 Mert hasonló a mennyek országa a királyhoz, aki számadást tartott a szolgáival.

19.             Ellenségeink jóakarója lenni

Mt 5.25-26 Idejében békülj meg ellenfeleddel, amíg úton vagy vele, hogy át ne adjon a bírónak, a bíró meg oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöcbe ne vessenek.Bizony mondom neked, nem jössz ki onnan, míg meg nem fizetsz az utolsó fillérig.

20.             Ne haragudj

Mt 5.22 Én pedig azt mondom, hogy ha valaki haragszik atyjafiára, méltó az ítéletre; aki pedig azt mondja az atyjafiának: „Ostoba!”, megérdemli, hogy a nagytanács elé kerüljön; aki meg ezt mondja: „Bolond!”, méltó a gyehenna tüzére.

21.             Ne kívánd

Mt 5.28 Én pedig azt mondom: Mindenki, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráználkodott vele az ő szívében.

22.             Ellenségeinket szeretni

Mt 5.39-42 Én pedig azt mondom nektek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki téged arcul üt jobb felől, fordítsd feléje a másik arcodat is. …

Mt 5.44 Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket,

Mt 7.12 Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény és a próféták.

Lk 6.27-31 De nektek, akik hallgattok engem, azt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik titeket gyűlölnek!Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik gonoszul bánnak veletek!Annak, aki megüti egyik arcodat, fordítsd oda a másikat is, és aki felsőruhádat elveszi, attól ne tartsd vissza az alsóruhádat sem.Adj mindenkinek, aki kér tőled, és aki elveszi a tiedet, attól ne kérd vissza.Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak.

23.             Házasságról

Mt 19.3-9 A farizeusok is odamentek hozzá, hogy próbára tegyék, és ezt mondták: Szabad-e az embernek valamilyen ok miatt elbocsátani a feleségét?Ő pedig így felelt: Nem olvastátok, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és asszonnyá teremtette őket,és ezt mondta: ezért az ember elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté?Úgyhogy többé nem két test, hanem egy. Amit azért Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza.Erre azt mondták neki: Miért rendelte hát Mózes, hogy válólevelet kell adni és úgy bocsátani el az asszonyt?Ő így válaszolt: Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy feleségeteket elbocsássátok, de kezdettől fogva nem így volt.Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét – a paráznaság okát kivéve –, és mást vesz el, az házasságtörő.

24.             Mossuk meg egymás lábait

Jn 13.13-17 Ti engem így hívtok: „Mester” és „Uram”. És jól mondjátok, mert az vagyok.Azért ha én, az Úr és a Mester megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát.Példát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem veletek, ti is úgy tegyetek.Bizony, bizony mondom nektek: A szolga nem nagyobb az ő Uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki őt küldte.Most, hogy tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek.

25.             Szeretni felebarátunkat

Mt 19.19tiszteld atyádat és anyádat, és szeresd felebarátodat, mint önmagadat.

Lk 6.31 Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak.

Jn 13.34 Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek: amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást.

26.             Tisztelni szüleinket

Mt 19.19 tiszteld atyádat és anyádat, és szeresd felebarátodat, mint önmagadat.

Lk 18.20 A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, tiszteld apádat és anyádat!

27.             Alamizsna adás

Mt 6.2-3 Amikor tehát alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók szokták a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, elnyerték jutalmukat.Amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed,

Kötelesség Istennel szemben

28.             Megadni, ami az Övé

Mt 22.21 Azt felelték: A császáré. Akkor azt mondta nekik: Adjátok meg azért a császárnak azt, ami a császáré, Istennek pedig azt, ami az Istené!

Mk 12.17 Jézus ekkor azt mondta nekik: Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené! És igen elálmélkodtak rajta.

Lk 20.25 Mire azt mondta nekik: Adjátok meg azért a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené.

29.             Ne esküdjünk

Mt 5.33-37 Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne esküdj hamisan, az Úrnak tett esküidet pedig teljesítsd!De én azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek: se az égre, mert az az Isten trónja,se a földre, mert az az ő lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa;a fejedre se esküdj, mert nem tudsz egy hajszálat sem fehérré vagy feketévé tenni;hanem beszédetekben az igen igen, a nem nem legyen, mert ami ennél több, az a gonosztól van.

Megtérés

30.             Bemenni a szoros kapun

Lk 13.24 Küzdjetek azért, hogy bemehessetek a szoros kapun, mert – mondom nektek – sokan próbálnak bemenni, és nem tudnak.

31.             Felvenni a keresztet naponként

Lk 9.23-26 Azután azt mondta mindenkinek: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét mindennap, és kövessen engem!Mert aki meg akarja tartani a maga életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét énértem, az megtartja azt.Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát azonban elpusztítja vagy elveszti?Mert aki szégyell engem és az én beszédemet, az Emberfia is szégyellni fogja azt, amikor eljön a maga, az Atya és a szent angyalok dicsőségében.

32.             Keresni először Isten országát

Mt 6.33 Hanem keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek.

33.             Kérni, keresni, zörgetni

Mt 7.7 Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.

34.             Megtérni

Mt 4.17 Ettől fogva kezdett Jézus prédikálni: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa.

Mk 1.15 Ezt mondta: Betelt az idő, elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!

35.             Őhozzá menni

Mt 11.28 Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.

36.             Önmagunkat megtagadni

Mt 16.24 Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak: Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem.

Munkálkodni

37.             Az eledelért, ami örökre megmarad

Jn 6.27 Ne a veszendő eledelért fáradozzatok, hanem azért az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az Emberfia ad majd nektek, akin az Atya Isten pecsétje van.

38.             Hirdetni a megtérést

Mt 10.7 Menjetek, és hirdessétek mindenütt: Elközelített a mennyek országa!

Mk 16.15 Azt mondta nekik: Menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!

Lk 24.47 És az ő nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden pogány között, Jeruzsálemtől elkezdve.

39.             Hirdetni Jézus beszédeit

Mt 10.27 Amit a sötétben mondok nektek, a világosságban mondjátok el, és amit fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek.

40.             Jó gyümölcsöt kell teremnünk

Mt 12.33 Vagy tegyétek a fát jóvá, és akkor a gyümölcse is jó, vagy hagyjátok a fát vadon, és akkor a gyümölcse is rossz. Mert gyümölcséről lehet megismerni a fát.

Jn 15.8 Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és a tanítványaim lesztek.

41.             Másokat bemeríteni

Mt 28.19 Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.

42.             Tanítani, hogy megtartsák Jézus parancsolatait

Mt 28.20 Mindannak megtartására tanítsátok őket, amit én parancsoltam nektek. Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.

Tanulni / tanítani

43.             Tanítsd jól az Igét

Mt 5.19 Aki azért csak egyet is megront – akár a legkisebbet is – e parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyek országában igen kicsi lesz, aki pedig megtartja és tanítja, annak nagy neve lesz a mennyek országában.

Jel 22.18-19 Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv prófétai beszédeit hallja: Ha valaki ezekhez hozzátesz, azt Isten e könyvben megírt csapásokkal sújtja;és ha valaki elvesz e prófétai könyv beszédeiből, annak Isten elveszi az osztályrészét az élet fájából, a szent városból és azokból, amik e könyvben megírattak.

44.             Ne pazaroljunk

Jn 6.11-13 Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és szétosztotta az ott ülőknek, hasonlóképpen a halakat is, amennyit akartak.Amikor jóllaktak, azt mondta tanítványainak: Szedjétek össze a megmaradt darabokat, nehogy kárba vesszenek!Összeszedték azért, és tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyérből való darabokkal, amelyek megmaradtak az étkezők után.

45.             Szelíd és alázatos szívűnek lenni

Mt 11.28-30 Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és lelketek nyugalmat talál.Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.

Újjászületés

46.             Legyünk tökéletesek

Mt 5.48 Legyetek azért tökéletesek, amint a ti mennyei Atyátok tökéletes!

47.             Másoknak megbocsátani

Mk 11.25-26 Amikor megálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket.Ha pedig ti meg nem bocsátotok, mennyei Atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket.

48.             Őbenne/szeretetében kell maradnunk

Jn 15.1-10 Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves.Minden szőlővesszőt lemetsz, amely nem terem bennem gyümölcsöt, mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.Ti már tiszták vagytok a beszéd által, amelyet szóltam nektek.Maradjatok énbennem, és én is tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem.Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az sok gyümölcsöt terem, mert nélkülem semmit sem cselekedhettek.Ha valaki nem marad énbennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; ezeket összegyűjtik, tűzre vetik és elégetik.Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megadatik nektek.Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és a tanítványaim lesztek.Amint az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben!Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amint én is megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.

49.             Újjá kell születni

Jn 3.5-8 Jézus azt felelte: Bizony, bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az.Ne csodálkozz, hogy azt mondtam neked: Szükség nektek újonnan születnetek.A szél arra fúj, amerre akar, és hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy. Így van mindenki, aki Lélektől született.