Skip to main content

006. Az ember bukása- a bűnbeesés, Isten büntetése

Igehely (történet): 3Mózes 1-24 Az ember bukása- a bűnbeesés, Isten büntetése

 

Aranymondás/kulcsige:  Róm.6.23 A bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.

Fő üzenet, központi igazság: A jó és a rossz tudásának fájáról való szakítás következménye a bűneset. A bűn gonosz hatalom.

1. Átvezetés, dalismétlés:

    Fantáziajáték kígyóval részletesen a végén

2. Dicsőítés – énektanítás: Ravasz róka (4D)

3. Ima:

4. Igevers-kincsgyűjtés:

5. A bibliai-igazság beültetése, történet:

Bevezetés: Te mikor és miben voltál már engedetlen? Mi lett ennek a következménye? Milyen kísértések csábíthatják engedetlenségre az embert? Te melyikkel találkoztál már? Mit tehetsz a kísértéssel, a kísértővel szemben? Mi adhat védelmet?

A bűn az Isten-nélküli élet. Az, hogy nem bízod magad rá, hogy nem hiszel az Úr Jézusban. Ebbe a bizalmatlanságba, hitetlenségbe minden ember bele születik. A bűn gonosz hatalom, amely nem engedi, hogy megváltozzál. A bűnös cselekedetek pedig a bűnös természet következményei (mint a vízbe dobott kő miatt vannak a hullámok). Bűnös cselekedet mindaz, amit gondolsz, mondasz, s teszel, ha nem egyezik Isten akaratával, és elválaszt Téged Isten szeretetétől.

 

Bűn: céltévesztés, tör, rombol, lázadás, gonoszság, fizikai rossz, erkölcsi rossz, istentelen, törvényszegés, tévelygés, elbukás, tettetés. Isten akaratától, mértékétől való bármilyen eltérés. A bűn hatalom. Nem választjuk. Egy norma megszegése. Nem Isten parancsolatai szerint élni. Minden bűn Isten ellen irányul.

Belesodor minket a bűnök elkövetésébe. A bűnök magával hozzák a következményt, a büntetést. A bűnös ember távol van Istentől.

Bűnök: szóval, tettel, gondolattal, mulasztással.

Kihat másokra, nem lehet meg nem történtté tenni (van bűnbocsánat, jóvátétel). 1Jn1.9 A bűnvallás teszi szabaddá a kezünket, amellyel elfogadjuk, megragadjuk a bocsánatot. A bűntudat, a lelkiismeret furdalás még nem bűnvallás. Azt nem követi felszabadulás és békesség. Ha világosságra hozzuk (megvalljuk) a bűnt, és elválunk tőle, akkor lesz miénk a feloldozás.

Sátán: Lucifer, felfuvalkodott, elbukott, vele az angyalok harmada (démonok), vádló, ördög, Sötétség fejedelme,  embergyilkos, tele van gyűlölettel

Ádám és Éva bűntelen, megpróbálatlan volt. 1Móz.2.16 Azután ezt parancsolta neki: „A kertben minden fának a gyümölcsét bátran megeheted, egy kivételével. 17 A Jó és Rossz Megismerésének Fájáról nem szabad enned, mert amikor annak a gyümölcséből eszel, azon a napon biztosan meghalsz!”

 

   1 Az Örökkévaló Isten sokféle vadállatot teremtett, de mind között a kígyó volt a legravaszabb. A kígyó egyszer megszólította az asszonyt, és ezt kérdezte tőle: „Csakugyan azt mondta Isten, hogy ti nem ehettek a kert egyetlen fájának gyümölcséből sem?”

   2 Az asszony ezt válaszolta: „Nem, dehogy! A kert minden fájáról szabadon ehetünk, csak egyről nem. Arról az egyről, amely a kert belsejében van, Isten mondta, hogy ne együnk a gyümölcséből, sőt, hozzá se nyúljunk, mert különben meghalunk.”

Sátán olyan állatot használ, amit Éva már ismer. Hamisítvány: az eredetihez a legjobban hasonlít.

Próba: a Jó és Rossz tudásának fájáról nem szabad enni – engedelmesség Istennek.

   4 De a kígyó így felelt: „Ugyan, dehogy fogtok meghalni! Isten ezt csak azért mondta, mert jól tudja, hogy amikor esztek annak a fának a gyümölcséből, felnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint Isten: megismeritek mi a jó és mi a rossz.”

Isten jóságát hamisítja: 1. a korlátok nem helyesek 2.Isten terve korlátozást tartalmaz, másrészt Sátán tervében nincs korlát, tehát jó.

   6 Az asszony látta, hogy milyen gyönyörű a fa, és azt gondolta, hogy a gyümölcsök biztosan jóízűek lehetnek. Elhitte, hogy a gyümölcsök bölccsé teszik — ezért leszakított egyet, és megette. Majd adott a gyümölcsből a vele lévő férjének is, aki szintén evett belőle. 7 Hirtelen, mintha mindkettőjüknek felnyílt volna a szeme, mindent másképp láttak. Azt is azonnal észrevették, hogy meztelenek — ezért összekötözött fügefalevelekből valami ágyékkötő-félét készítettek, és azt vették magukra

Ítélkezés (meztelenek vagyunk), Ádám is felelős! Az ember szegte meg a parancsolatot! Ne hárítsd Sacira! , Elszakadtak (szégyen, takargatás – bűn következménye)

   8 Mikor az alkonyat közeledett, és feltámadt az esti szellő, az Örökkévaló Isten sétára indult a kertben. Ádám és felesége meghallották, hogy közeledik, és elbújtak előle a fák közé. 9 De az Örökkévaló Isten kiáltott: „Ádám, merre vagy?”

Megszületett a lelkiismeret, közösség megszűnt (elbújtak)

  10 „Meghallottam, hogy jössz, és féltem tőled, mert meztelen vagyok, ezért elbújtam” — felelt Ádám.

  11 „De honnan tudod, hogy meztelen vagy? Ki mondta neked? Talán ettél annak a fának a gyümölcséből, amelytől eltiltottalak?” — kérdezte Isten.

  12 „Az asszony, akit mellém adtál, ő kínált meg abból a gyümölcsből — úgy ettem” — magyarázkodott Ádám.

Felelősség hárítás – bűn

  13 Akkor az Örökkévaló Isten az asszonyhoz fordult: „Mit tettél?” „A kígyó, ő csapott be engem, azért ettem” — mentegetőzött az asszony.

  14 Az Örökkévaló Isten ezután a kígyóhoz szólt: „Átkozott legyél, mivel ezt tetted! Átkozottabb leszel,     mint a többi vadállat!  Egész életedben hason csúszva járj, és a föld porát egyed!

Isten igazságos – meg kell büntetnie a bűnt

  15 Ellenségeddé teszem az asszonyt, téged pedig az ő ellenségévé teszlek. Leszármazottaid és az asszony leszármazottjai folytonosan harcolni fognak egymással. Az asszony leszármazottja a fejedre tapos, te pedig a sarkába harapsz.”  - evangélium!!

  16 Majd Isten az asszonyhoz fordult: „Megsokasítom a terhességeddel járó nehézségeket, és fájdalommal szülöd gyermekeidet. Szeretnél uralkodni a férjeden, mégis ő fog uralkodni rajtad.”

  17 Azután Ádámnak ezt mondta: „Parancsoltam neked, hogy ne egyél annak a fának a gyümölcséből, de te inkább a feleségedre hallgattál, az ő szavának engedtél, és ettél abból a gyümölcsből. Ezért megátkozom a földet miattad: egész életedben sok bajlódással és fáradsággal, naponta kell művelned, hogy megadja kenyeredet.

  18 Szántófölded töviseket és gyomokat nevel, te pedig azokat a növényeket eszed, amelyeket a földeden magadnak termelsz.

  19 Bizony, arcod verítékével kell megszerezned mindennapi kenyeredet! Halálod napjáig keményen dolgozol,amíg visszatérsz a földbe, amelyből kiformáltalak, mert porból vagy, és ismét porrá leszel.”

Büntetés:    - emberiség: bűntudat (fügefalevél ruhakészítés), közösség elveszítése (elrejtőzés)

- Kígyó: csúszómászó (megalázás)

- Sátán: ellenségeskedés az asszony magvával, Halál Sátánra, sérülés Krisztusnak

- Éva és az asszonyok: gyermekszülés nehézsége, uralkodni akar de a férje fog rajta

- Ádám és a férfiak: föld megátkozása, nehéz munka, halál, kiűzetés

  20 Ezután Ádám elnevezte a feleségét Évának, mert Éva lett az ősanyja minden utána következő embernek. 21 Majd az Örökkévaló Isten állatbőrökből jobb ruhákat készített Ádámnak és a feleségének, és abba öltöztette őket. (Éva ~ élő)

Isten szeret: gondoskodik, hűséges, felöltöztet, bejön a halál (áldozat)

Csúcspont:

  22 Akkor az Örökkévaló Isten ezt mondta: „Most hát az ember olyanná lett, mint egyikünk: ismeri a jót és a rosszat. Nem engedhetjük meg, hogy kinyújtsa kezét, és szakítson az Élet Fájának gyümölcséből és örökké éljen.” 23 Ezért kiűzte az embert az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből az ember testét kiformálta. 24 Miután kiűzte őket, az Éden kertje elé kerubokat állított, lángoló karddal, amely minden irányban villogott. Azért állította oda a kerubokat, hogy őrizzék az Élet Fájához vezető utat.

6. Ismétlő játék, ismétlés: Rajzolják meg a templomi táblaképeket: (egy példa a köv.lapon, a téma beleírva a kalickába)

7. Az óra zárása:

Miért nem szakított Ádám és Éva sokáig a tiltott gyümölcsből? Miért szakított mégis? Mivel tudta a kígyó rászedni Évát? Mit tettek, miután szakítottak és ettek a gyümölcsből? Vállalták-e Isten előtt a felelősséget? Mi lett a büntetésük? Van-e a büntetések között valami ígéret, ami reménységet adhat nekik? Miért kellett elhagyniuk az Éden kertjét? Hogyan élhettek kívüle?

A következmények: Ősszüleink bűne miatt mi is bűnösök vagyunk. (Róm 5,19) A büntetés nemcsak őket sújtotta, hanem azóta minden embert. Mik a bűneset következményei a mai ember életében? (Háborúk, viszálykodások, engedetlenségek, betegség és halál mind innen ered.)

Mi a megoldás? Isten már előre gondoskodott róla. Erre tett ígéretet Ádámnak és Évának

(1Móz 3,15); ezért küldte el a Fiát, hogy legyőzze a bűnt, s vele a halált (1Kor 15,55–57).

Vajon minden kívánság bűnös-e? Mondjunk rá ellenpéldát! Hogyan tudjuk megkülönböztetni a bűnös kívánságokat, kísértő gondolatokat a természetes és megengedhető kívánságoktól, gondolatoktól?

• Írjanak a gyerekek egy elbeszélő fogalmazást saját élményeik alapján, a következő címek közül válogatva: „A csalogató kívánság”, „Legyőztem a kísértést” stb.

8. Ima (megtérésre hívás, növekedésre felszólítás)

Könyvajánlat: Derek Prince: Démonok és szabadulás

Fantáziajáték kígyóval:
-      egy széles szalagot mutatok, mi lehet ez? (fantáziajáték) kígyó is.. úgy játszom el...
-      mi van ráírva? "A bűn zsoldja a halál"
-      miért ez áll rajta? ...válaszok... megfordítom..
-      mire lehet még használni ezt a szalagot? ...ajándékot csomagolni vele...
-      előveszek egy dobozt, (benne tükör, megmutatom- nézzék meg, saját maguk- a legdrágább kincs a világon) átkötözöm...
-      mi van ráírva?
-      Örök  élet...
-      Kinek az ajándéka lehet? ....
-      üdvözlő kártyát húzok elő...
-      mit írjunk rá?
-      Isten kegyelmi ajándéka...
-      Keresztet veszek elő, elé rakom
-       ki a megváltónk? Jézus Krisztus


Ravasz róka   (Artist: 4D Újdimenzió Album: Dalok gyerekeknek I.)

Japa-ra-ra-ram
Para-ra-ram
Japa-pa-ra-ram
Japa-ra-ra-ram
Para-ra-ram
Japa-pa-ra-ram

A Sátán az egy ravasz róka,
Ha megfoghatnám, bezárnám.
A kulcsot messzire eldobnám,
Oly sokszor becsapott már.

De Jézus a barátom,
Jézus a barátom,
Jézus a barátom,
És a Sátánt taposom.