Skip to main content

009. Szívárvány - Szövetség

Igehely (történet): 1Móz 8.20-9.28

 

Aranymondás/kulcsige: 1Móz. 9.11 Szövetségre lépek veletek, és semmi sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz a föld elpusztítására.

Fő üzenet, központi igazság: Isten megtartja ígéretét – Ő hű és igaz.

Üzenet/téma: Isten amit megígér, azt mindig megtartja, nekünk is így kellene tenni. Tisztelet. Mindig következménye van tetteinknek.

1. Átvezetés, dalismétlés:

    Hangulatkeltő játék: Tiszteletlenség – következmény: Egy cédulára felírjuk: TISZTELETLEN, majd egy gyermek fejére kötjük.

1) A gyerekek vonatot alakítanak. Jön a vonat, érkezik a Tiszteletlen, akit bizony elgázol.

2) Néhány gyerek Kresztáblaként feláll. Legyen 50 km-es sebességkorlátozó, és egy Stoptábla. Érkezik a Tiszteletlen, aki autót vezet. Nem veszi figyelembe a Stop táblát, jobbról érkezik egy másik autós, így megtörténik a baj.

3) A gyerekek focit játszanak, a Tiszteletlen nem tartja be a játékszabályokat, így a bíró kiállítja.

4) Gyereket és apát választunk. A gyerek (a Tiszteletlen) apjával tiszteletlenül beszél:

- Hová mész fiam?

- Nem kell tudnod. Ahová akarok!

A következő jelenetben ugyanez a gyerek már szülőként szerepel. Ő is kérdezi a fiát:

- Hová mész fiam?

- Nem kell tudnod. Ahová akarok!

A jelenet vége, hogy az apa a gyereke homlokára teszi a „Tiszteletlen” feliratot.

5) Buszon utazik a Tiszteletlen. Fölszáll egy öreg néni és megáll mellette. A Tiszteletlen nem adja át a helyét, hanem feltűnően másfelé néz.

A következő jelenetben a Tiszteletlen öregemberként száll fel a buszra, és mivel neki sem adják át a helyet, nem tetszését úgy nyilvánítja ki, hogy a „TISZTELETLEN” feliratot felteszi az ülő, tiszteletlen gyerek fejére.

2. Dicsőítés – énektanítás: Nyugi-nyugi (Pintér Béla, Mesés valóság album)

3. Ima:

4. Igevers-kincsgyűjtés: Intarzia – Az aktuális Igénk szavait, amelyeket előzőleg felragasztottunk színes kártyákra a szivárvány színeit követve, összekeverjük. Feladat az, hogy a már elmondott Igének szavait rakják helyes sorrendbe. Felrakjuk a táblára, és ha jól dolgoztak, akkor a szivárvány színeit láthatják: vörös, narancs, sárga, zöld, kék, lila. (Többször - jobban rögzül!)

1Móz. 9.11 Szövetségre - lépek - veletek, - és - semmi - sem - pusztul - el - többé – özönvíz miatt, - mert – nem - lesz - többé – özönvíz - a föld - elpusztítására

5. A bibliai-igazság beültetése, történet:

8.20 Ezután Nóé oltárt épített az Örökkévalónak. Mindenféle tiszta állat és madár közül vett néhányat, és az oltáron feláldozta azokat égőáldozatként. 21 Az Örökkévaló megérezte az áldozat jó illatát, és kedvét lelte benne. Akkor magában ezt mondta: „Többé nem átkozom meg a földet az ember miatt! Hiszen az ember szívének szándékai és kívánságai gonoszak fiatalsága óta. Nem irtom ki többé a földről az élőlényeket úgy, ahogy most tettem. 22 Amíg csak a föld megmarad, vetés és aratás, hideg és meleg, tél és nyár, nappal és éjszaka meg nem szűnik.”

9.1 Isten a következő szavakkal áldotta meg Nóét és fiait:„Legyetek termékenyek, szaporodjatok, sokasodjatok,  népesítsétek be a földet! 2 Féljen és rettegjen tőletek minden földi állat, égi madár, és a tenger halai! Nektek adom őket. 3 Ahogy a zöld növényeket, úgy most az összes élő állatot is nektek adom táplálékul.
4 Csak a vért, amely a testet élteti, azt ne egyétek a hússal együtt! 5 Az embert éltető vért számon kérem
attól, aki ember-vért ont. Számon kérem a vadállattól, és az embertől is, ha ember életét oltja ki.6 Aki embervért ont,  annak vérét ember ontsa ki, mert őt Isten a maga hasonlóságára teremtette!
7 Ti pedig legyetek termékenyek, szaporodjatok, népesítsétek be a földet és sokasodjatok rajta!”
8 Majd ezt mondta Isten Nóénak és a vele lévő fiainak:9 „Nézzétek! Én magam kötök most szövetséget veletek, és összes utódaitokkal, 10 meg az összes állattal, amely veletek van — madarakkal, háziállatokkal, vadállatokkal, mindazokkal, amelyek a bárkából kijöttek, és amelyek majd ezután fognak élni a földön. 11 Megígérem nektek: többé nem irtom ki az összes földi élőlényt vízáradattal, többé nem pusztítom el a földet özönvíz által.

12 Ez a jele a szövetségnek, amelyet kötöttem veletek, és az összes jövendő nemzedékkel, meg a veletek lévő állatokkal, és azok jövendő nemzedékeivel: 13 a szivárvány ívét helyezem a felhőkre. Ez lesz a jele a szövetségnek, amelyet veletek és az egész földdel kötöttem. 14 Ezentúl, amikor felhővel borítom be az eget, és feltűnik rajta a szivárvány, 15 emlékezni fogok szövetségemre, amelyet veletek és az összes földi élőlénnyel kötöttem: hogy a vízáradat soha többé nem növekszik minden élőlényt elpusztító özönvízzé. 16 Mikor feltűnik az égen a szivárvány, látni fogom, és emlékezem az örök szövetségre, amelyet Isten kötött a földön élő emberekkel és állatokkal. 17 Nézzétek! Ez a szivárvány! Ez a jele a szövetségnek, amelyet veletek és az állatokkal kötöttem!”

Nóé átka és áldása

18-19 Ezek voltak Nóé fiai, akik vele együtt jöttek ki a bárkából: Sém, Hám és Jáfet. Az ő leszármazottjaik terjedtek szét, és népesítették be újra a földet.

Hámnak később fia született, akit Kánaánnak neveztek.

20 Nóé hozzákezdett, hogy megművelje a földet, és szőlőskertet is telepített. 21 Egyszer bort készített a szőlő terméséből, ivott belőle, és megrészegedett. Éppen a sátrában feküdt öntudatlanul és meztelenül, 22 amikor Hám — aki Kánaán apja volt — bement Nóé sátrába, és ott látta apját, aki ruhátlanul feküdt a földön. Majd kiment, és elújságolta két testvérének, hogy látta, amint apjuk meztelenül és részegen fekszik sátrában. 23 Akkor Sém és Jáfet fogott egy nagyobb ruhadarabot, egymás mellé állva a vállukra terítették, majd hátrálva bementek apjuk sátrába, és betakarták Nóét. Közben egy pillanatra sem fordultak hátra, és nem látták apjukat meztelenül.

24 Később Nóé felébredt és kijózanodott a részegségből. Amikor megtudta, hogyan bánt vele Hám, a kisebbik fia, 25 felkiáltott: „Átkozott legyen Kánaán!  Alávaló rabszolga legyen  testvérei között!”

26 Azután ezt mondta: „Áldott legyen az Örökkévaló,  Sém Istene! Kánaán pedig legyen Sém rabszolgája!
27 Isten terjessze ki Jáfet határait,  és lakjon Jáfet Sém sátraiban! Kánaán pedig legyen Jáfet rabszolgája!”

28 Nóé még 350 évig élt az özönvíz után, 29 így a teljes életideje 950 évre terjedt, amikor meghalt.

Csúcspont:

 

6. Ismétlő játék, ismétlés: Megelevenedett kép – Egy állóképet állítunk be: Isten és Noé szövetsége címmel. A gyerekek félkörben ülnek a szőnyegen, Isten felé nyújtják kezüket. Előttük állnak Isten és Noé, akik kezet fognak, amint szövetséget kötnek. Két tanuló a színes szalagokból készült szivárványt kihúzza a gyermekek feje fölött. Tapsra az állókép megelevenedik, és ekkor Isten elmondja az 1Móz.9.11-et, a gyerekeknek pedig spontán megnyilatkozásait hallhatjuk a szövetségkötésről és az első szivárvány látványáról.

7. Az óra zárása:

Könyvajánlat: Albert Kammer: Miként lehet az enyém?

Magyarázat:

Hálaadás: Köszönetmondás

Szövetség: (vér)szerződés, mely szuverén módon jön létre. Isten az, aki a szövetség feltételeit diktálja itt (csak tőle függ).

Sém: sémiták, zsidók… Messiás

Jáfet: Európaiak ősatyja

Hám, Kánaán (megalázott): négerek, rabszolgaság (szidóni, jebúszi, hettita, hivvi stb)

Kapcsolódás: köszönetmondás, hála, ígéret, tiszteletadás, szerződés, szövetség,

Tisztelet: 2Móz.20.12 Becsüld meg (viselj gondot) apádat és anyádat, és tisztelettel bánj velük, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Örökkévaló ad neked!