Skip to main content

010. A megígért Messiás

Igehely (történet): Lk 1. Angyal Erzsébetnél, Máriánál – Messiás ígérete

Aranymondás/kulcsige:  Lk. 1.31 Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak.

Fő üzenet, központi igazság: Jahve megszabadít

Üzenet/téma: Isten ígérete a Messiás (3700 év múlva eljött a megígért). Nekünk hinnünk, bíznunk kell Benne! Isten mindig minden ígéretét megtartja!

1. Átvezetés, dalismétlés:

 Hangulatkeltő játék:

2. Dicsőítés – énektanítás: Oly szép az Ő neve (Pintér Béla – Gospel album)

3. Ima:

4. Igevers-kincsgyűjtés: elkészítjük a szárnyalapot kartonpapírból! Sok, sok lándzsa formájú levelet vágunk ki, amelyekre az Ige egy-egy szavát írjuk, a többire Jézus nevét nagy betűkkel. A gyerekek úgy rakják fel ragasztással az első sort, hogy ott az Ige, az aranymondás legyen olvasható. A többi formát, amelyen Jézus neve áll, a következő sorokba kerül, míg meg nem telik a szárny. Akár két csoportban is dolgozhatnak, így megkapjuk mindkét szárnyat, és a végén összekötve  ki is próbálhatjuk.

5. A bibliai-igazság beültetése, történet:

Bevezetés: Éva utóda a kígyó fejére tapos – ki lesz ez? Isten hatalmas ígérete.

Évszázadokon át, attól fogva, hogy Isten Ádámnak és Évának megígérte, az emberiség várta a

Szabadítót. Próféták jövendöltek eljöveteléről. Az egész templomi szolgálat az Õ eljövetelére és munkásságára mutat. A legtöbb zsidó azt várta, hogy a Messiás olyan király lesz, aki fel fogja szabadítani őket az idegenek, a rómaiak uralma alól, majd ismét visszaállítja Dávid és Salamon birodalmát.

Messiás ígéretek:

1Móz.12 Ábrahám (Abrám) elhívatása 1Az Úr ezt mondta Abrámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked! 2Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. 3Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.

Mik.5 A Messiás uralkodása 1 Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba.

2Sám. 7.12 Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárddá teszem az ő királyságát. 13Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre.

Jer. 23.5 Eljön majd az idő - így szól az Úr -, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, jog és igazság szerint jár el az országban.

Ézs. 9. 5 Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! 6 Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt!

Elérkezett az az idő, amikor az Üdvözítő hamarosan testben eljön a földre!

Gábriel megjelenik Zakariásnak (templomi szolgálat) - gyermeket ígér, Jánosnak kell neveznie, Zakariás megnémul.

Luk.1.26 Gábriel Máriánál. Názáret, Mária (szűz, jegyese Józsefnek). Dávid leszármazottjai (Nátán, Salamon).

Gábriel: „Üdvözöllek! Az Örökkévaló kegyelmébe fogadott téged, és veled van.” „Ne félj, Mária, mert nagyon kedves vagy Istennek! 31 Figyelj rám! Áldott állapotba kerülsz, és fiad fog születni, akit nevezz el Jézusnak. 32 Ő hatalmas lesz, és a Magasságos Isten Fiának fogják hívni. Ősapjának, Dávidnak trónjára fogja őt ültetni Isten, az Örökkévaló. 33 Így fog uralkodni mindörökké Jákób leszármazottjai fölött, és királyi uralma soha nem ér véget.”
34 Mária ezt kérdezte: „Hogyan lehetséges ez? Hiszen én még szűz vagyok!”  (Isten lesz az atyja)
35 Az angyal így válaszolt: „A Szent Szellem száll rád, és a Magasságos Isten ereje vesz körül téged. Ezért a gyermek, akit majd megszülsz, szent lesz, és Isten Fiának nevezik. 36 Nézd, a rokonod, Erzsébet is áldott állapotban van, és ez már a terhessége hatodik hónapja! Idős kora ellenére fiút fog szülni, pedig mindenki meddőnek tartotta! 37 Látod, Isten számára semmi sem lehetetlen!”
38 Mária így válaszolt: „Az Örökkévaló szolgálóleánya vagyok, történjen velem minden úgy, ahogy mondtad!” Ezután az angyal elment. - Mária hite: hiszi, hogy Isten irányítja az életét,

 Csúcspont: Mária dicsőíti Istent

46 Mária pedig ezt mondta:
47 „Dicsérem az Örökkévalót teljes szívemből-lelkemből, szellemem ujjong Istennek, Üdvözítőmnek, 48 mert rátekintett alázatos szolgálóleányára! Bizony, mostantól fogva minden nemzedék boldognak és áldottnak mond engem, 49 mert nagy dolgot tett velem a Hatalmas!  Szent a neve!
50 Nemzedékről nemzedékre  irgalmas azok iránt, akik tisztelik és félik őt.
51 Kinyújtotta karját, megmutatta erejét: szétszórta a büszkéket, akik magukat nagyra tartják,
52 ledöntötte trónjukról az uralkodókat,   az alázatosakat pedig felemelte.
53 A szükségben lévőket elhalmozta minden jóval, a gazdagokat pedig üres kézzel küldte el.
54 Segítségére sietett szolgájának, Izráelnek, mert nem felejtette el ígéretét, hogy könyörületesen bánik velünk.
55 Mert ezt ígérte őseinknek, Ábrahámnak és az ő gyermekeinek mindörökké.”

6. Ismétlő játék, ismétlés: Színházi próbajáték súgóval.

A csoportból kiválasztunk 2 gyereket, egyikük lesz Mária, másikuk Gábriel. A többiekkel megbeszéljük a helyszínt, ahol megjelenhetett Máriának Gábriel. Beszéljük meg mi minden volt látható a környezetében, amelyek „szem és fültanúi” lehettek ennek a csodálatos eseménynek. Aztán döntsék el, mik szeretnétek lenni ezen a helyszínen: kavics, fa, bokor, virág, bárány, ház, stb. Majd mindenki azt próbálja megjeleníteni, amit választott, amit kitalált. Elhelyezkednek a térben. Elkezdődik a jelenet úgy, hogy a szöveget a két súgó tartja a kezében, Gábriel a szövegét onnan olvassa. Mária kezében Biblia, majd megjelenik az angyal.

- Gábriel: Üdvözlégy kegyelembe fogadott! Az Úr veled van. Áldott vagy te az asszonyok között. Ne félj Mária! Mert kegyelmet találtál Istennél! És imé fogansz a te méhedben és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét JÉZUSNAK. Ez nagy lészen és a Magasságos Fiának hívattatik és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az Ő Atyjának királyi székén.

- A végén halk susogásként „megszólal” Mária élő és élettelen környezete: De csodálatos! Ahogyan az Úr ígérte!

- Mária: Ímhol az Úrnak szolgálója, legyen meg nékem a te beszéded szerint.

7. Az óra zárása:

  Megtérésre hívás, buzdítás egyszerű hitbeli lépésekre

 Könyvajánlat: Dr. Arnold G. Fruchtenbaum: A Messiás élete

 Magyarázatok:

Jegyesség: alsó korhatár:Fiú (13évesen BarMitswa-t teszi „törvényes fia”-vevő legény) Lány (12évesen-eladó lány)

Jézus: Jahve megszabadít (Józsué, Jósua, Jésua, Hóséa görög alakja a Jézus)

Angyal: angelosz- követ, küldött

Názáret: város Galileában

Hebrón: Júda egyik városa Jeruzsálemtől délre (Zakariás itt élt vszleg)

Füstölõáldozat – Naponta, reggel és este. A pap számára a legfőbb szolgálat volt. Egy arany füstölőserpenyőre jóillatú fűszereket tettek. Ezeket az oltáron égő tűzre szórták, így pompás illat áradt szét. Az illatáldozat az imádság jelképe volt, ahogy a Zsolt 141,2 szavakba önti: „Jusson eléd imádságom, mint illatáldozat”.

Ároni áldás: 4Móz. 6.24 Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! 25 Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! 26 Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!

 

 

 

Messiás leszármazási vonala

 

Születése

1

Ádám (930)

0

0

2

Sét (912)

130

130

3

Énos (905)

105

235

4

Kénán (910)

90

325

5

Mahalalél (895)

70

395

6

Jered (962)

65

460

7

Énok (365+++

162

622

8

Metúselah (969)

65

687

9

Lámek (777)

187

874

10

Noé (950)

182

1056

11

Sém, Hám, Jáfet

500

1556

 

 +100 az Özönvízig

100

1656

12

           Arpaksad (Sém fia) (438)

2

1658

13

Sélah (438)

35

1693

14

Héber  (437)

30

1723

15

Peleg (242)

34

1757

16

Reú

30

1787

17

Szerúg

32

1819

18

Náhór (148)

30

1849

19

Táré

29

1878

20

Abrám, Náhór, Hárán

70

1948

21

Izsák

  

22

Jákób

  

23

Júda, és még 11

  

24

Fáres

  

25

Heszrón

  

26

Arám (Heszróntól)

  

27

Ammínádáb

  

28

Nahson

  

29

Szalmón

  

30

Boáz (Ráháb az anya)

  

31

Óbéd (Ruth az anya)

  

32

Isai

  

33

Dávid

  

34

Salamon (Betsabé), Nátán (Mária ettől)

  

35

Roboám

  

36

Abijjá

  

37

Ászám

  

38

Jósáfát

  

39

Jórám

  

40

Uzijjá

  

41

Jótám

  

42

Áház

  

43

Ezékiás

  

44

Manassé

  

45

Ámón

  

46

Jósiás (babiloni fogság)

  

47

Jekonjás

  

48

Sealtiél

  

49

Zerubbábel

  

50

Abihud

  

51

Eljákim

  

52

Azzur

  

53

Cádok

  

54

Jákin

  

55

Elihud

  

56

Elezár

  

57

Mattán

  

58

Jákób

  

59

József

  

60       JÉZUS