Skip to main content

016. Jézus kiválasztja első öt tanítványát

Igehely (történet): Jn 1.35-51 Jézus kiválasztja első öt tanítványát

Aranymondás/kulcsige:  Jn 1.49 „Mester, te vagy az Isten Fia, te vagy Izráel Királya!”

Fő üzenet, központi igazság:  Jézustkövetni annyi, mint magunkat teljesen rábízni

Üzenet/téma: követés, tanítványság

1. Átvezetés, dalismétlés: Igéd Élet

    Hangulatkeltő játék: Páronként játsszuk. A pár egyik tagja előre áll csukott szemmel. Társa mögötte, tenyerét az elöl álló hátának lapockájára helyezi (Lábával kitámaszt). Majd az elől álló gyermek hanyatt dől merev testtel, teljes bizalmát a társába vetve. Az addig engedi, míg biztonsággal elbírja a másikat. Cserével folytathatjuk. Veszélyes játék. Ajánlatos először a játékvezetőnek bemutatnia milyen veszélyt rejteget. Ezután beszéljük meg: Hogy érezték magukat? Mi a bizalom? Mit jelent teljesen az Úr Jézusra bízni magunkat?

2. Dicsőítés – énektanítás: Követlek Jézus (Pintér B, Miénk a menny album)

3. Ima:

4. Igevers-kincsgyűjtés: Az Igeversünk minden szavát egy-egy kártyára kiírjuk. A gyerekek körben állva megfogják egymás kezét, és összekapaszkodva - az Ige szavaival együtt - magasra emelik a kezüket, mintegy koronát alkotva.(a „korona csúcsain” díszként az Ige szavai ékeskednek) Ezután hangosan együtt összeolvassák a mai Igét.

5. A bibliai-igazság beültetése, történet:

Előzmény: Az Úr Jézust közvetlenül azután, hogy János Őt megkeresztelte, a Szentlélek elvitte a pusztába. Miután negyven napot és éjjelt böjtölve ott töltött, megkísértette Őt az ördög. Jézus legyőzte az ördögöt a Bibliából idézett válaszokkal.

Jn 1.35 A következő napon Bemerítő János — két tanítványával együtt — ismét ugyanott volt. 36 Megint észrevette Jézust, amint ott járt-kelt, és ezt mondta: „Nézzétek! Ő az Isten Báránya!”
37 Amikor ezt az a két tanítvány meghallotta, Jézus után indultak. 38 Jézus megfordult, látta, hogy követik, és megkérdezte tőlük: „Mit akartok?” Ők ezt kérdezték: „Rabbi, hol laksz?” („Rabbi” azt jelenti: „Mester, Tanító”.)

Nem azt kérdezi kit kerestek, mit=milyen vágy van bennetek?, ha csak kiváncsiskodnak – nem jöhetnének. Hol a lakásod: vele akarnak maradni

39 „Gyertek velem, és meglátjátok!” — válaszolta Jézus. Azok ketten vele is mentek, és megnézték, hol lakik. Körülbelül délután négy óra volt akkor, és aznap nála is maradtak.

Elfogadta tanítványnak őket (Andrást, Jánost). Sokat beszélhettek - Jézus tanítására van szükségünk!

40 Ez a két tanítvány hallotta, amit János Jézusról mondott, és követték Jézust. Az egyikük András volt, Simon Péter testvére. 41 András azonnal megkereste a testvérét, Simont, és ezt mondta neki: „Rátaláltunk a Messiásra!” (A héber „Messiás” szó görögül „Krisztus”, magyarul „Felkent”.)
42 Azután András odavezette Simon Pétert Jézushoz, aki ránézett, és ezt mondta: „Te Simon vagy, Jóna fia. Kéfás lesz a neved.” (Ez azt jelenti: „Péter”, vagyis kő.)

Hit által meggyőződtek, hogy Jézus a Messiás. Odavitte Jézushoz – mi dolgunk is ez (imában, evang). Jézus mindent tud (te Simon…), azt is, mi lesz a dolga, neve (Kéfás – kövecske)

43 Másnap Jézus el akart menni Galileába. Ekkor találkozott Fülöppel, és megszólította: „Csatlakozz hozzám, és kövess engem!” 44 Fülöp Bétsaidából, András és Péter városából származott. 45 Később Fülöp találkozott Nátánaéllel, és elújságolta neki: „Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a Törvényben, és akiről a próféták is írtak! Jézusnak hívják, József fia, és Názáretből való.”

Fülöp még nem sokat tud, de örül, elújságolja! (tedd te is ezt)

46 Nátánaél így válaszolt: „Ugyan, mi jó jöhet Názáretből?” „Gyere, és nézd meg magad!” — válaszolt Fülöp.

Nátánael ismerte az Írásokat – nem Názáretből kell jönnie (Betlehemből) – csak az eszére hallgat.

Csúcspont:

47 Amikor Jézus látta, hogy Nátánaél közeledik feléje, azt mondta róla: „Nézzétek, itt jön egy igazi izraelita, akiben semmi hamisság nincsen!”
48 Nátánaél csodálkozva kérdezte: „Honnan ismersz engem?” Jézus ezt válaszolta: „Láttalak téged a fügefa alatt, mielőtt Fülöp idehívott.”
49 Ekkor Nátánaél ezt mondta: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izráel Királya!”

Nátánaél megvallja Jézus istenségét (mert Jézus tudta, hogy Nátánaél a fügefán ült). Fülöp Jézust még csak József fiának hívja (45v.), Nátánaél már Isten fiának!

50 Jézus így felelt: „Azért hiszel, mert azt mondtam, hogy láttalak a fügefa alatt? Ennél nagyobb dolgokat is látsz majd.” 51 És így folytatta: „Igazán mondom nektek: meglátjátok majd a megnyílt Mennyet, és Isten angyalait, amint fel- és leszállnak az Emberfiára.”[ld. 1Móz 28.12]

Jézus csodálkozik, ilyen kevés elég Nátánaél hitéhez. Mostantól az angyalok le/fel járnak – ahogy Jákob álmában 1Móz 28.12 – Emberfia: teljesen ember, alázatos.

Megjegyzések:

Az Úr Jézus gondosan választja ki követőit – Láttuk, hogy Jézus Krisztus felépítette országát. És milyen gondosan tette azt! Nem elhamarkodottan, nem toborozva, mindenféle külsőséges látványossággal, nagy összejövetelekkel, és gyakran üres ígéretekkel, ahogy azt most látjuk például sok országban választási kampányokon. Az első, amit tennie kellett, hogy megkeresse jövendő apostolait. Nekik kell majd közkinccsé tenni az Ő munkáját, mint országának követei.

Jézust követni azt jelenti, hogy teljesen rábízzuk magunkat – Az első tanítványok kezdettől fogva önként és teljesen rábízták magukat Mesterükre. Nem mérlegeltek, szó sem volt próbaidőről. Nátánaél is azonnal kész volt Jézust teljesen elfogadni. Aki habozik a hitben, az hamar elpártol megint. Hogy Krisztushoz tartozzunk, tudni kell búcsút mondani mindennek, amivel addig foglalkoztunk.

Vigyázzunk arra, hogy a „tanítványok” szó tágabb értelemben „követők”-et is jelent, azokat, akik Jézus után mennek.

Az első öt tanítvány: András, János, Péter (Simon), Fülöp, Nátánaél

6. Ismétlő játék, ismétlés: A gyerekek szétszórtan elhelyezkednek a teremben. Egy tanuló szemét bekötjük, ő lesz a „tanítvány”, egy másik pedig Jézus, a „Mester”. A „Mester” többször ismétli, hívogatja a „tanítvány”t: „Kövess engem!” A „tanítvány” figyel a „Mester” hangjára, vakon bízik benne, és az alapján próbál menni utána. Közben kezével tapogatózva tájékozódik. A „Mester” vezeti „tanítvány”-át a gyerekek között váratlan irányváltásokkal. Végül magához engedi.

7. Az óra zárása: Választunk egy gyermeket, ő lesz Jézus.”Kövess engem” mondja, majd elindul, és mindenki követve Őt, énekli az új dalunkat: Követlek Jézus!

Könyvajánlat: Dr. Gerhard Bergmann: Mit jelent ez: én hiszek