Skip to main content

Jézus boldogmondásainak etikai tanítása

Jézus küldetése, az egész isteni megváltási terv arra a célra irányul, hogy az ember ismét boldog legyen, újra rátaláljon a boldogság útjára.
A boldogmondások "az igazság gyümölcsének" mondják a boldogságot. Azt hirdetik, hogy a boldogság törvénye nem más, mint az igazság törvénye. (Boldog akarsz lenni? Tartsd meg az igazság törvényeit!) Figyeljük meg a nyolc boldogmondás összhangját ezekkel, a bibliai tanítások következetességét és egységét! Jézus boldogmondásai a bibliai etika rövid, tömör, tökéletes összefoglalása.

1-2. Boldogmondás (összetartozóak)

 "Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak."  (Mt. 5.3-4)

 Az első a lelki szegénység belátására, beismerésére hív el bennünket, az "értelmes alázatra". A bűnbánat sírására, a szabadulásért való sírásra utal a második.  Az értelmes alázat bűnei elitéléséhez, lelki betegsége, fogyatékosságai és hibái elismeréséhez, elveszett volta miatti kétségbeeséshez, a megváltás (szabadítás) utáni sóvárgáshoz, a felkiáltáshoz vezeti őt: "Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?  (Róm. 7.24)"
 A teljes szívből való segélykiáltás sosem marad válasz nélkül Isten részéről: megvigasztaltatnak, az isteni megváltó kegyelem szabadításában részesülnek.
 
3-4. Boldogmondás
 

"Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet: mert ők megelégíttetnek."  (Mt. 5.5-6)

 (az "igazságot" (dikaioszüné) - helyett fordíthatjuk:  "igaz életet")
 A szelídség az isteni kegyelem munkájának, az önző "én" zsarnoksága alóli felszabadulásnak az eredménye. A "kapni" helyett az "adni, szolgálni" magatartás kerül előtérbe. Növekedni , fejlődni a felebarátaink iránti türelem és jóakarat magatartásában, azaz a szeretetben.
 Emlékezzünk Jézus mondására: "Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek."  (Mt. 11.28-29)

5-6. Boldogmondás

 "Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, a kiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják."  (Mt. 5.7-8 )

 Akik életében megmutatkoznak a szeretet legmagasabb rendű tulajdonságai: a megbocsátás, az ellenség szeretete, az önfeláldozó szeretet a bűnösök megmentéséért - egyszóval az irgalmasság. Az irgalmasság: a szeretet megnyilatkozása és bővelkedése a méltatlanok és az ellenünk vétkezők iránt is. Akik idáig eljutottak, azokról elmondható, hogy tiszta a szívük, megszabadultak az önzéstől. Ezért "látják" meg Istent már ebben az életben, vagyis ismerik Őt, értik cselekedeteinek erkölcsi indítékait, felkészültek arra, hogy meglássák Őt színről szinre.
 
7-8. Boldogmondás

 "Boldogok a békességszerzők: mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, a kik előttetek voltak."  (Mt. 5.9-11 )

 (békességre igyekezők - szó szerint: békességcsinálók)
 Boldogok, akik a szeretet legfelsőbb fokára is fellépnek: a kereszthordozást (nem a sajátjukét, hanem a másét) is vállalják a békességszerzésért, hogy felebarátaikat Istennel való megbékítéshez segítsék. Alkalmasak erre, mert szívük tiszta, meglátták, megismerték Istent. Jézus Krisztus példáját követve készek fáradságot, terheket, üldöztetéseket is viselni az igazságért, felebarátaik megmentéséért.