Skip to main content

21. A kulcs

A kulcs

(Pintér Béla: (Feketén, fehéren album)

Cél: Légy kapcsolatban Istennel, beszélgess Vele!
Fókusz: Az imádság a legünnepélyesebb együttlét Istennel.
Kulcsszavak: ima, kérés, közbenjárás, kapcsolat, kilátástalanság, hálaadás, hit, remény, épülés, kitartás, változás

Az óra menete:

1. Játék: Egy kalapba bedobunk annyi papírlapot, hogy minden második gyereknek jusson. Ezen befejezetlen mondatok állnak. Pl: Hálás vagyok azért.... Annak örülnék, ha... Az aggaszt, hogy... Attól félek, hogy... Az a kérésem, hogy... Bánom nagyon, hogy... Azt szeretném, hogy... Párokban játszunk. Egyikük lesz az atya, aki meghallgatja a beszélőt. A másik húz a kalapból egy cetlit és az atya felé fordulva folytatja a megkezdett mondatot, elmondja érzéseit. Majd szerepet cserélnek. A másikuk is befejezi a mondatot. Ezután visszakerülnek a cetlik a kalapba, majd újra eljátsszuk a meghallgatást.

2. Dalismétlés: Hallelujah! Mindenütt ott van Ő; Új szív; Kincs

3. Új ismeret: Az ima beszélgetés, kapcsolat az élő Istennel. Jelenlét osztozás, kérés, közbenjárás. Az ima hatalma. Jézus nevében imádkozz, állhatatosan, szüntelelnül, értelemért, egymásért, ellenségért is. Akadályok (bűn, harag, meg nem bocsátás). Elfogadni Isten válaszát (igen-nem-késõbb).  Nem meditáció, nem önszuggesztió. Imádkozás alapja: gyermeke vagy. A SzentSzellem segít az imádkozásban. Kérj Isten akarata szerint. Dicsőítsd Istent.

Történet: Jön az árvíz, Pista bácsi ...

Mi az ima? Vallásos kötelezettség? Egy jól megfogalmazott versnek (Miatyánk, Üdvözlégy Mária) az elhadarása, sőt ezeknek a sokszor elmondása egymás után?) NEM!. A görög szavak, amiket erre használ a Biblia: közbenjárás, könyörgés, baráti beszélgetés Istennel. Azzal az Istennel, aki szeret téged, annyira, hogy egyszülött fiát adta érted. (érted ezt? Te bármilyen nemes cél érdekében feláldoznád a gyermeked életét?)

Beszélgetés azzal, aki olyan, mint a legjobb barátod, azzal, akinél minden hatalom van, aki mindenben a javadat akarja, minden gondolatodat ismeri. De mégis kapcsolatot akar. (melyik az a feleség, aki azt mondja a férjének: nekem elegendő, hogy "igen"t mondtál, menj éld az életed, nem kell, hogy beszélgessünk - elegendő nekem a gyűrű). Isten azt szeretné, ha dolgainkról vele beszélnénk először. Hogyan beszélhetünk egy személyhez, akit nem látunk?

1 Kir. 3.9 Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet?! (1Kir 3.6-14)
Kol. 4.2 Az Isten imádásában és az imádkozásban legyetek mindig kitartóak, éberek és hálás szívűek.
Róm. 8.15 Hiszen a Szent Szellem, akit befogadtatok, nem tesz újra rabszolgává, hogy féljetek. Ellenkezőleg! A Szent Szellem Isten fiaivá tesz bennünket, és az ő segítségével így kiálthatunk Istenhez: „Abba!”
Róm. 8.26 Hasonlóképpen, a Szent Szellem is segítségünkre siet abban, amiben gyengék vagyunk. Hiszen sokszor még azt sem tudjuk, hogy miért és hogyan imádkozzunk. A Szent Szellem azonban maga könyörög értünk, szavakkal ki sem fejezhető sóhajtásokkal.
1 Jn. 5.14 Ezért teljes bizalommal fordulhatunk Istenhez: ha az ő akarata szerint kérünk valamit, biztos, hogy meghallgat bennünket!
Mt. 5.44 Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket,
2 Krón. 7.14 de megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat.
Zsolt 109,21 Uram, tégy jót velem nevedért! Jóságos szereteteddel ments meg engem!
Ef. 3.14-21 Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön: adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által; hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen.
Mk. 11.24-25 Ezért mondom nektek: amikor imádságban kértek valamit, higgyétek, hogy az már a tiétek, és akkor valóban meg is fogjátok kapni!

4. Zenehallgatás: A kulcs

Megfigyelési feladat: Milyen testhelyzetet javasol a dal ima közben? Mit jelent: hogy ajtók nyílnak meg. Mit gondolsz erről: "egy sóhaj többet mond,..."?

A dal meghallgatása: A kulcs

Beszélgetés: Vélemények kifejtése. Mit jelent neked, hogy "lesz rá felelet"? Bátran hívd segítségül az URat!

   Személyes ima (kapcsolat ápolás, tisztelet adás)

Mt. 6.6-8 Te azonban, mikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtót, és titokban imádkozz Atyádhoz! Ő látja, amit titokban teszel, és megjutalmaz érte! Amikor imádkoztok, ne beszéljetek sokat, és ne ismételgessétek sokszor ugyanazt, mint azok, akik nem ismerik Istent! Ők azt hiszik, hogy akkor teljesül a kérésük, ha sokszor elmondják! Ne utánozzátok őket! Atyátok jól tudja, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle.

   Csoportos ima

Apcsel. 1.14 Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt.

Tartalma szerinti imafajták: Imádás (Jn 4:20-24), Hálaadás (Jn 6:11) (alázattal - elismerem, hogy minden I-től van)  Hálaadó üzemmódban: nem a nincsre figyelek, hanem amim van. Közbenjáró ima ( Mt 9:38, ApCsel. 12.5)- másért , akár rendszeresen. Kérő imádság:

Fil. 4.6-7  Ne aggódjatok semmi miatt! Bármilyen helyzetben vagytok is, imádkozzatok! Kérjétek Istentől, amire szükségetek van! De amikor imádkoztok, mindig adjatok hálát Istennek! Isten békessége megőrzi majd szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ez a békesség olyan hatalmas, hogy minden képzeletet felülmúl!
Mt. 7.7-8 „Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik.
Jak. 1.6 De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt.

Könyvajánlat: Olaf Hallesby: Az imádságról

5. Tánctanulás - Tánckészség fejlesztése az eddig tanult tánclépésekkel a dalok éneklése közben.

6. Asszociációs játék: Körben ülünk. A mondatot mindenkinek úgy kell kezdenie, hogy : Nekem az imáról az jut eszembe, hogy ....

7. Az óra zárása: Közös ima: egyesével, imádás, hálaadás, kérés...