Skip to main content

33. A szíved a tied

A szíved a tied!

(Pintér Béla: Benn a bárány, kinn a farkas c. album)

Cél: Megérteni, mennyire fontos tisztántartani a szívünket
Fókusz:  Hogyan tartsuk tisztán a szívünket és az életünket?
Kulcsszavak: Jézus, bűn, Isten, tisztaság, megvallás, őszinteség, Biblia, élő-beszéd, világosság, sötétség, szellemiség, hit, kegyelem

1. Bevezetés: A gyerekek köszöntése és lefotózása

Fogó játék (Hangulatkeltő játék): Kiválasztunk egy gyereket, ő lesz Jézus. Majd kiszámolunk egy Gonoszt, ő lesz a fogó. Akit megérint, az leguggol. Ha terpeszbe áll valaki, akkor az azt jelenti, hogy távol tartja magát tőle, tehát érinthetetlenné válik. Akik terpeszben állnak, úgy kerülhetnek ismételten játékba, ha valamelyik futó játékos szeretettel megöleli. A guggolót pedig, akit hatalmába kerített a Gonosz, azt csak Jézus szabadíthatja meg (Akit hívni kell!). Ha Jézus a vállára teszi a kezét, ismét szabadon visszakerülhet a játékba. Ha elfáradt a fogónk, újat választunk.

IMA

2. Dalismétlés: Te vagy a példaképem, Új szív, Rólam van szó

3. A gonoszság ragadós játék: A játékvezető belebújik a Gonosz szerepébe. A fal közelébe áll, és nekitámaszkodva a falnak kaput tart. A gyerekek egyenként próbáljanak meg a kapu alatt úgy átbújni, hogy ne érintse meg őket a Gonosz. Amennyiben meg tudja érinteni, rájuk ragaszt (eldug a zsebébe, ruhába) egy gonoszságot.(Pl: türelmetlenség, nagyképűség, lustaság, akaratosság, rendetlenség, harag, számítógépes játékok, facebook-ozás, heavy metal zenehallgatás, cigizés, szófogadatlanság, TV-zés, önzés, irigykedés, mértéktelenség). Mivel ők is gonosszá változtak, így beállnak a sorba kaput tartani. (A Gonosz persze mindenkihez hozzáér, bárhogyan is igyekeznek a gyerekek!). Akinek kedve van, újra próbálkozhat. A végén feltesszük nekik a kérdést: Mi lehet a megoldás arra, hogy ne „piszkolódjunk be” a Gonosz által?  (kikerülni, távoltartani magunkat tőle, meg sem próbálni)

Hogyan lehet megszabadulni a gonoszságtól, a bűntől? Megvallás (1Jn 1.9) - ez a takarítás, lábmosás naponta. Hívhatjuk a Királyt, világítson át minket, segítsen megtalálni a rejtett gonoszságokat. (a Király jelmezben, kezében lámpással jön)  Előhozza a rejtegetett gonoszságot rajtuk, és elmondja bánatát.

Dal első meghallgatása

4. Új ismeret: Megőrízni szívünket - az Úrral járni (az életünk minősége múlik ezen) Új szívünk van. Az élő Isten temploma lett a testünk, a szívünk Jézus Krisztus otthona. Vendég, vagy tulajdonos? Vendégül látom, szolgálom, megismerhetem.

Levegőszűrő, olajdszűrő - fontos az autónál (nem engedi be a kártékony dolgokat)
Szív (lelkünk, gondolataink) tisztántartása:

- Újjászületés (új szívet kapunk) - megtérés  (Ezék. 11.19-20, 1Pt. 1.23)
- Rábízzuk magunkat Istenre (szívünk őrzését Rábízzzuk) (Lk. 12.34, Péld. 23.26)
- Szűrők felszerelése (Igék, parancsolatok) - minden információt összevetek az Igével (Péld. 4.23, 2Tim. 3.16)
- Távoltartás a gonosztól (Istent nélkülöző következtetés, figyelmen kívül hagyni Őt), Világ kívánságainak elkerülése, Igéjét elhiszem (helyt adok neki),
- Tisztogatás naponta többször is (ima, bűnmegvallás - egyetértés) 1Jn 1.9
  - kisöprés, bevilágítás (Szellem beengedése, Jézus a világosság) Jn. 12.46
  - Közbenjár értünk minden nap (esedezik) Zsid 7:25
  - Ő bemegy az Atya elé és azt mondja: az én vérem megfizetett, nincs kárhoztatás Róm 8:1
  - Megmarad velünk, senki el nem vehet Tőle - el vagyunk pecsételve Ef.4.30, Zsid 13.5
A Jó hír,  neked nem kell/kellett semmit sem tenni, hogy megnyerd Isten szeretetét, így soha nem tehetsz semmit sem, hogy elveszítsd. Mert a szeretetének a természete Tőle jön. Nem a mi viselkedésünkön alapul, nem is a mi válaszunkon. Nem veszítheted el Isten szeretetét (tisztogatást, szíved őrzését).

Ezék. 11.19-20 Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek.
1 Pt. 1.23 Újjászülettetek, ezért most már új életetek van. De ez nem halandó forrásból származik, mint a földi élet, hanem halhatatlanból. Ez a forrás pedig Isten beszéde, amely élő, és örökké érvényes.
Lk. 12.34 Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is.”
Péld. 4.23 Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!
Péld. 23.26 Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útaimat megőrizzék.

2 Tim. 3.16 A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
Jer. 24.7 Olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek engem, hogy én vagyok az Úr. Ők népemmé lesznek, én pedig Istenük leszek, mert teljes szívükkel megtérnek hozzám.

1 Jn. 1.9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
1 Jn. 1.9 De ha elismerjük bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten hűséges és igazságos: megbocsátja bűneinket, és teljesen megtisztít minden gonoszságtól.

Mt. 15.19 Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosság, házasságtörés, szexuális bűnök, lopás, hazugság és gyalázkodás.
Mt. 22.37 Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.

Jn. 12.46 Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz.
Ef. 3.17 hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, („Hogy Krisztus letelepedjen, és otthonra leljen a szívetekben, hit által")
1Jn. 2.15-16 Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van.

IMA - megvallás - megtisztulás

4. Zenehallgatás: A szíved a tied!

Megmagyarázandó: tisztaság, gonoszság, világ kívánsága, Isten élő-beszéde, helyt adni, betöltekezni Szellemével, galibát csinálni
Megfigyelési feladat: Mit kell őrízni? Hogy őrzöd meg? Hogyan tartod tisztán?

A dal meghallgatása

Beszélgetés: Vélemények kifejtése. A szívünk tisztaságára kell törekednünk. Ha belülről az Ige megtisztít bennünket, akkor kívülről is tiszták leszünk. Ha azt szeretjük, ami rossz, nem érthetjük meg a jót. Ha a szívünk szennyes, a szemünk sem látja meg a jót.

5. Daltanulás - Tánckészség fejlesztése. Egyszerű lépésekkel és kézmozdulatokkal kísérve énekelünk.

6. Mocsárjáték: Elfoglaljuk a teret egyenletesen szétszóródva. Sétálunk a térben, amikor tapsol a játékvezető, akkor mindenki leguggol, mert a bűn nyomja a lelked és lehúzott a mocsárba. Innen úgy mehetsz tovább, ha megvallod bűnödet Istennek, felállsz, majd átmész egy kapun, ISTEN ÉLŐ BESZÉDÉNEK kapuján (két gyerek kaput tart) és ott választhatsz olyan Igét, amelyik meggyógyíthatja a lelkedet. Ha kettőt tapsol a játékvezető, újra séta van. Séta közben gondolkodj milyen bűnöket követtél el. (Minden alkalommal, csak egy-két gyerek tegyen bűnvallást.)
A választható Igék (kinyomtatva):

Házi feladat: mindenki keressen ki, és írjon ki magának papírra a Bibliából 1-több a témával kapcsolatos igét!

Péld. 1.7 Az Úrnak félelme feje a bölcseségnek; a bölcseséget és erkölcsi tanítást a bolondok megútálják.
Péld. 1.8 Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását!
Péld. 1.15 Fiam, ne járj velük egy úton, ne lépj rá ösvényükre!
Péld. 2.10 Bölcsesség költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelked.
Péld. 2.20 Te azért járj a jók útján, és ügyelj az igazak ösvényeire!
Péld. 3.11 Az Úrnak fenyítését fiam, ne útáld meg, se meg ne únd az ő dorgálását.
Péld. 3.11 Az Úrnak fenyítését fiam, ne útáld meg, se meg ne únd az ő dorgálását.
Péld. 3.12 Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig mint az atya az ő fiát, a kit kedvel.
Péld. 3.13 Boldog ember, a ki megnyerte a bölcseséget, és az ember, a ki értelmet szerez.
Péld. 4.5 Szerezz bölcsességet, szerezz értelmet, ne felejtsd el szavaimat, és ne térj el tőlük!
Péld. 4.14 A bűnösök ösvényére ne lépj, ne járj a gonoszok útján!
Péld. 4.13 Ragaszkodj az intelemhez, ne térj el tőle, vigyázz reá, mert ez a te életed!
Péld. 4.23 Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!
Péld. 4.24 Tartsd távol szádtól a csalárdságot, és távolítsd el ajkadról a hamisságot!
Péld. 4.26 Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz.
Péld. 4.27 Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el a te lábadat a gonosztól.
Péld. 5.13 Miért nem hallgattam tanítóim szavára, miért nem figyeltem oktatóimra?
Péld. 6.6 Eredj a hangyához, te rest, figyeld, hogy mit tesz, és okulj!
Péld. 6.20 Őrizd meg, fiam, apád parancsát, és ne hagyd el anyád tanítását!
Péld. 8.13 Aki féli az Urat, gyűlöli a rosszat. A kevélyt és a kevélységet, a helytelen utat. Meg az álnok beszédet gyűlölöm..
Péld. 9.10 A bölcseségnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség.
Péld. 9.12 Ha bölcs vagy, bölcs vagy te magadnak; ha pedig csúfoló vagy, magad vallod kárát.
Péld. 10.8 A bölcs elméjű beveszi a parancsolatokat; a bolond ajkú pedig elveszti magát.
Péld. 10.19 A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek; a ki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes.
Péld. 10.22 Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és azzal semmi nem szerez bántást.

Zsolt. 1.1 Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;
Zsolt. 1.2 Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.
Zsolt. 3.4 De te, oh Uram! paizsom vagy nékem, dicsőségem, az, a ki felmagasztalja az én fejemet.
Zsolt. 12.7 Az Úr beszédei tiszta beszédek, mint földből való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva.
Zsolt. 19.8 Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcscsé teszi az együgyűt.
Zsolt. 23.1  Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Zsolt. 23.2 Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
Zsolt. 23.3 Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.
Zsolt. 23.4 Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszsződ és botod, azok vigasztalnak engem.
Zsolt. 23.5 Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.
Zsolt. 23.6 Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.
Zsolt. 25.4 Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem.
Zsolt. 25.5 Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, mindennap várlak téged.
Zsolt. 25.8 Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket.
Zsolt. 25.11 A te nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet, mert sok az.
Zsolt. 25.20 Őrizd meg lelkemet és szabadíts meg engem; ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam.
Zsolt. 26.2 Próbálj meg, Uram, és kisérts meg, és vizsgáld meg veséimet és szívemet.
Zsolt. 27.11 Taníts meg engem a te útadra, oh Uram! Vezérelj engem egyenes ösvényen, az én üldözőim miatt.
Zsolt. 27.13 Bizony hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élőknek földén!

7. Az óra zárása:  A helyi TV felvételt készít a tiszta-szívű Csemetékkel. A kamerák elé állunk, és vidáman táncolva, dalolva üzenjük a világnak, hogy: „A szíved a tied, hát vigyázz, hogy mit csinálsz, ne hagyd, hogy az ördög csinálja a galibát!”

Könyvajánlat: A szívem Krisztus Otthona