Skip to main content

28. Egy falat kenyér

Egy falat kenyér

(Pintér Béla: Tik-tak c. album)

Cél: Megismerni, hogy KI a Szeretet!
Fókusz: A Szeretet nem egy érzés, hanem egy személy. Szeretni - az egy hozzáállás, nem pedig érzelem.
Kulcsszavak: Jézus ismerete, hozzáállás,

1. Játék: Bánat és Szeretet

A képzeletbeli sarokban ül a szomorú kisdiák, akinek ma semmi sem sikerül. Mellette ül a BÁNAT (egy gyermek, aki megszemélyesíti a bánatot, és akinek a hátára írtuk nagy betűkkel ezt a szót). Hangosan felsorolja mi mindenért is bánkódik. Pl: összeveszett a barátjával, leszidta a tanár bácsi, rosszul sikerült a dolgozat, anya dicsérete elmaradt ma stb.( találjanak ki ilyeneket a többiek) Az ajtón kopog a SZERETET (szintén egy gyerek "szeretet" táblácskával a hátán). Szelíden, kedvesen, csendesen leül a bánatos gyerek mellé, miközben a BÁNAT menni kényszerül. A SZERETET elmondja mit ad cserébe a bánat helyett: - megbocsátom, ha elrontasz valamit, - kegyelmet adok - ha előrerohansz, én utánad szaladok, - ha hátul kullogsz, én akkor is hű maradok, - nem fogok veled kiabálni, - a bűneidet nem fogom a fejedhez vágni, - igazi bűnbánatot ébresztek a szívedben

2. Dalismétlés: Mindenütt ott van, Meghalt értem, Fel,fel,fel!, Miénk a menny! Homokba írva, Forog a hinta

3. Új ismeret: Szeretet ismerete -> Jézus ismerete

Ki tudhatná jobban, mi a legfontosabb, mint az aki teremtett minket? Hit, Remény, Szeretet! Isten szereti a világot (Jn 3.16), ha én szeretem Istent, szeretnem kell az embereket. Álljunk ellene az ördögnek (Jak 4.7) és elfut. Ha Isten szeret, akkor van élő reménységem. Hit = járok a reménységben, nap mint nap a cselekedeteimben.

Róm. 13.10 A szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése.
Gal. 5.22-23 A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.

1 Jn. 4.7-9 Kedveseim, Isten szeretetével kell szeretnünk egymást, mert ez a szeretet Istentől származik. Aki így szeret, az mind Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten maga a szeretet. Isten pedig úgy mutatta meg nekünk, mennyire szeret bennünket, hogy elküldte a Földre egyetlen Fiát! Azért küldte, hogy rajta keresztül örök életet kapjunk.
1 Jn. 4.10-14 Ez az isteni szeretet! Nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem ahogy ő szeret bennünket. Ezt pedig azzal mutatta meg, hogy a saját Fiát küldte a Földre, hogy általa félretolja az útból bűneinket. Kedveseim, ha Isten így szeretett bennünket, akkor nekünk is ezzel az isteni szeretettel kell szeretnünk egymást. Istent még soha senki nem látta. De ha isteni szeretettel szeretjük egymást, Isten bennünk él, és ez a szeretet kiteljesedik bennünk. Tudjuk, hogy Istenben élünk, és Isten bennünk él. Honnan tudjuk? Abból, hogy a saját Szelleméből adott nekünk. Az Atya-Isten elküldte Fiát a Földre, hogy az egész emberiséget megmentse. Ezt a saját szemünkkel láttuk, és bizonyítjuk, hogy így igaz.
1 Jn. 4.15-21 Aki elismeri, és az emberek előtt kimondja: „hiszem, hogy Jézus az Isten Fia” — abban Isten benne él, és ő is Istenben él. Így ismerjük és tapasztaljuk meg Isten irántunk való szeretetét, és így bízunk ebben a szeretetben. Mert Isten maga a szeretet. Aki ebben az isteni szeretetben éli az életét, az valójában Istenben él, és Isten is él őbenne. Így növekszik bennünk Isten szeretete, amíg teljessé nem lesz. Ezért hát nem kell félnünk az Ítélet Napjától, hiszen mi is ugyanúgy vagyunk ebben a világban, ahogyan ő. Ahol Isten szeretete uralkodik, ott nem marad hely a félelem számára. Sőt, amikor ez a szeretet egészen kiteljesedik, minden félelmet kiszorít belőlünk. Ha valaki fél, igazában attól fél, hogy Isten meg fogja büntetni. Az ilyen ember azért fél, mert Isten szeretete még nem töltötte be teljesen. Isten előbb szeretett bennünket, ezért tudunk mi is másokat szeretni Isten szeretetével. Aki azt mondja: „Szeretem Istent”, a testvérét viszont gyűlöli, az hazudik. Hiszen hogyan szerethetné Istent, akit sohasem látott, ha nem szereti a testvérét, akit lát? Mert Krisztus azt parancsolta, hogy aki Istent szereti, az szeresse a testvérét is Isten szeretetével. (Egyszerű fordítás)

Parancsba kaptuk: Mt. 22.36-39 „Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?” Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.

4. Zenehallgatás: Egy falat kenyér

Megmagyarázandó: 'szétesve', 'hétpecsétes titok'
Megfigyelési feladat: Mire van legjobban szükségünk? Mi a szeretet? Hogyan viselkedik a Szeretet?

A dal meghallgatása

Beszélgetés: Vélemények kifejtése.
A szeretet - azt érezni az ellenség iránt, amit más érez a barátai iránt; esőként és napsugárként hullani mind igazakra, mind hamisakra; szolgálni azoknak, akik ellenszenvesek és visszataszítóak, ahogyan mások szolgálnak a vonzóknak és a szeretetre méltóknak. Mindig ugyanaz maradni, nem kiszolgáltatva hangulatnak, szeszélynek vagy hóbortnak; kitartóan szenvedni, nem felróni a gonoszt, együtt örülni az igazsággal; hordozni, hinni, remélni és eltűrni mindent, soha meg nem fáradni: ez a szeretet, és az ilyen szeretet a Szent Szellem munkája. Nem tudjuk azt magunk elérni.
Az ilyen szeretet legyőzhetetlen. A világ általában le tudja győzni azt az embert, aki visszaüt. Ez a dzsungelháborúhoz és a megtorlás elvéhez használható. Azt nem tudja a világ, hogyan bánjon azzal az emberrel, aki minden gonoszért kedvességgel fizet. Teljesen összezavarja és szétzilálja az ilyen "másvilági" viselkedés.

1 Kor. 13.1-13 Ha képes vagyok emberek vagy angyalok nyelvén beszélni, de isteni szeretet nincs bennem, olyan leszek, mint egy zajos cintányér, vagy zörgő cimbalom. Ha megkaptam a prófétálás ajándékát, ha értek minden titkos igazságot, ha minden tudás a birtokomban van, ha olyan erős hitem van, hogy hegyeket is elmozdítok vele — de nincs bennem isteni szeretet, az egész nem ér semmit! Ha minden vagyonomat elosztom a szegények között, ha a testemet feláldozom, hogy elégessék — de isteni szeretet nincs bennem, semmit nem érek el vele. Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem önző, nem gurul méregbe, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. Az isteni szeretet mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart. Ez a szeretet soha nem fogy el. Elmúlik a prófétálás, elmúlik a nyelveken szólás, elmúlik minden tudás. Mert töredékesek az ismereteink és a prófétálásunk is. Amikor azonban eljön a tökéletes, a töredékes dolgok elmúlnak. Amikor gyerek voltam, úgy beszéltem, és úgy gondolkodtam, mint a gyerekek. De mikor felnőttem, elhagytam a gyerekes dolgokat. Mi is hasonlóképpen vagyunk: most csak úgy látjuk a valóságot, mintha egy homályos tükörben szemlélnénk. De mikor eljön a teljesség, mindent szemtől-szembe és világosan fogunk látni. Most mindent csak töredékesen ismerek és értek, de akkor majd olyan tökéletesen fogok ismerni és érteni mindent, ahogy Isten engem ismer. Addig pedig megmarad ez a három: a hit, a remény, és a szeretet. Ezek közül azonban az isteni szeretet a legnagyobb. (Egyszerű fordítás)

5. Daltanulás - Tánckészség fejlesztése. Egyszerű lépésekkel és kézmozdulatokkal kísérve énekelünk.

Könyvajánlat: Max Lucado: Ahogy szeretni érdemes

6. Játék:  Kitalálósdi

Körbeülünk. Mindenki egy-egy tulajdonságot tartalmazó kártyácskát húz a játékvezetőtől. Ki lehet az, akire ezek a tulajdonságok illenek? Soroljuk föl! A játékvezető kezdi: Ismerek VALAKIT, aki.....Mindenkinek csak egy tulajdonságot kell mondania... türelmes, jóságos, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, együtt örül az igazsággal, mindent elfedez, mindent hisz, minden remél, mindent eltűr. A végén, ha valaki kitalálta, akkor ne árulja el senkinek, hanem menjen oda a táblához, és írja fel! (ISTEN, JÉZUS)

7. Az óra zárása: Együtt énekeljük a dalt, az 1. rap-es részt karmozdulatokkal kísérve, a 2. rap-es részt egyenként mondhatják. A végét hangosan közösen mondják: A szeretet soha el nem múlik, Most azért megmarad a HIT, REMÉNY, SZERETET!  E három. Ezek közül pedig a legnagyobb a SZERETET, a végén összeölelkezünk.

Ne feledjétek, hogy ...
A kötelesség Szeretet nélkül elkedvetlenít.
A felelősség Szeretet nélkül kíméletlenség.
Az igazságosság Szeretet nélkül megkeményít.
Az okosság Szeretet nélkül ravaszság.
A rend Szeretet nélkül kicsinyesség.
A barátság Szeretet nélkül képmutatás.
A becsület Szeretet nélkül gőg.
A gazdagság Szeretet nélkül fösvényesség.
A hit Szeretet nélkül vakbuzgóság.
Az élet Szeretet nélkül értelmetlen.

Szeretni annyi, mint adni,
Adni ha látod, hogy kérnek,
S mosolyogva letörölni egy csepp könnyet.
Szeretni annyi, mint békével elfogadni önmagad,
S önmagáért elfogadni másokat.
Szeretni annyi, mint felemelni azt, ki elesett,
S forrásvízzel lemosni sebeket.
Szeretni annyi, mint simogatni verés helyett,
Virágot nyújtani kemény ököl helyett.
Szeretni annyi, mint elfeledni fájó sérelmeket,
S magunknak is, másoknak is,
Megbocsátani bűnöket.
Szeretni annyi, mint megfogni egymás kezét,
S egyetlen szívdobbanással sugározni
Ezt az érzést szerteszét.
Hidd el, megváltozik a világ,
Csak zengd a szeretet himnuszát! -> 1Kor. 13.