Skip to main content

24. Fel, fel, fel

Fel, fel, fel

(Feketén, fehéren album)

Az óra menete:

Cél: Értsd meg, Isten nem vállal közösséget a bűnnel, de szeretete miatt kegyelmet akar adni!

Fókusz: Az ember bűnös lény, ezért Isten segítségére van szüksége. Kivel/mivel vállalsz közösséget? Hova tartasz (le/fel)?

Kulcsszavak: bűn, céltévesztés, kereszt, megváltás, megvallás, egyetértés, lelkiismeret furdalás, gyengeség, félelem, depresszió, örömhír, szabadulás, megbocsátás

1. Figyelem- összpontosító játék:  Kotlós és a kánya mintájára

A játékosok oszlopba állnak fel egymás mögött. Elől van Jézus, mögötte helyezkednek el Isten gyermekei. Egy játékos lesz a „Bűn”, akinek az a feladata, hogy Isten gyermekei közül valamelyiket elragadja! Jézus kiterjesztett karokkal óvja kicsinyeit, és a Bűnt igyekszik távol tartani tőlük. A Bűn a játékosokkal szemben helyezkedik el, előttük 2-3 méterre. Rajt! - vezényszóra megkezdődik a manőverezés, cselezés. Sikerül-e a Bűnnek becserkésznie a figyelmetlen gyermekeket? 1 perc elteltével, szerepcserével folytatódhat a játék.

2. Dalismétlés: Mr. Bűn, Meghalt értem.
       Kérdés: milyen bűnöket ismertél fel az elmúlt héten az életedben?

3. Új ismeret:  Isten nem tud közösségben lenni a bűnnel. A bűnös ember távol van Istentől. Embert és bűneit nem azonosítja Isten. Valld meg bűneid, és Isten nem emlékezik meg róluk többet. Isten igazsága ezt hogy engedheti meg (hiszen a bűn zsoldja a halál)? Jézus - megváltás - bevégzett munka - kegyelem. (fájdalmak, bűnösök közé számlálták, elválasztva egyedül 3 órán át)

Péld. 6.16-19 Hat dolgot gyűlöl az Úr, sőt hét dolog utálatos előtte: A nagyravágyó szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vért ontó kezek, a gonosz terveket koholó szív, a rosszra sietve futó lábak, a hazugságot beszélő hamis tanú és a testvérek közt viszályt szító ember.

Ézs. 53.3-10 Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül ki törődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés?! A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele.

Gal. 3.13 Krisztus azonban kiváltott bennünket a Törvény átka alól, amikor helyettünk vette magára az átkot. Az Írás ezt így magyarázza: „Átok sújt mindenkit, akit fára függesztve végeznek ki.”

4. Zenehallgatás: Fel, fel, fel! 

    Megmagyarázandó: 'Legyint rám', 'ott hagy lennt a porban', 'szerelmével megragadott', 'Ő tartotta a számlát', 'szabaddá tett', 'nyakadra járni'
    Megfigyelési feladat: Mire figyelmeztet ez a dal? Merre kell tartanunk (fel, a bűntől el)? Mit fizetett ki Jézus? Mi volt a fizetség?

A dal meghallgatása

Beszélgetés: Vélemények meghallgatása. Mi a bűn? (céltévesztés, nem  érteni egyet Istennel).

Róm. 6.23 Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.
Zsid. 10.17 bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg.
1Jn. 1.9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.
1Jn. 3.5-6 És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye; és ő benne nincsen bűn. A ki ő benne marad, egy sem esik bűnbe; a ki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt.
Ézs. 43.25 Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem.

5. Daltanulás, tánckészség fejlesztése. Egyszerű lépésekkel és kézmozdulatokkal kísérve énekelünk (le, fel, el, még, kell).

5. Figyelem- összpontosító játék:  A menedék

A csoport szétszóródik a teremben, és adott jelre sétálni kezdenek. Kiválasztunk egy játékost, aki séta közben vagy Jézust kiált, vagy Sátánt. Ha "Sátánt" hallanak a gyerekek, akkor menekülniük kell előle. Akit elkapott, az félreül. Ha "Jézust", akkor igyekezzenek minél közelebb kerülni hozzá, vagyis a széttárt karjaiban találjanak menedéket. Aki először ér Jézushoz, a következő játékban ő lesz a kiáltó. A Sátán által elkapottat pedig Jézusnak egy érintéssel újra játékba kell hoznia.

7. Az óra zárása:

Felelgetős játék: Két csoportban állnak a gyerekek. Az egyik csoport az 1 sort énekli, a másik cssoport a 2. sort. és így éneklik tovább az újonnan tanult dalunkat. Ha van még időnk, cserélhetünk.