Skip to main content

27. Forog a hinta

Forog a hinta

(Pintér Béla: Szánsájn hálidéj c. album)

Cél:  Életcél, útirány tudásának fontossága,
Fókusz: Tudd, hogy merre van a jó irány!
Kulcsszavak: Jézus ismerete, igazság, valóság, út, élet

1. Játék: Útkeresés

Felrajzolunk a padlóra két párhuzamos egyenest útként, egy útelágazással. Azon halad egy eltévedt gyermek, aki elér az útkereszteződéshez. Két csoportra osztjuk a gyerekeket. Az egyik út végén áll az egyik, a másik út végén a másik csoport. Mindkét csoportnak szókártyákat adunk. Egyik csoport szavai: pénz, hatalom, karrier, gondtalan élet, gazdagság, szép ház, jó kocsi, szórakozás, reménytelenség, nyugtalanság, kilátástalanság, halálfélelem, stb. Másik csoport szavai: Isten, Jézus, Szent Szellem, örök élet, igazság, szeretet, békesség, reménység, nyugalom, öröm, szelídség, hosszútűrés, bölcsesség, stb. Az útelágazásnál állónak el kell döntenie merre induljon. A csoport tagjai a szavak bekiabálásával csalogatják az eltévedt gyermeket. A döntés után beszéljük meg, helyesen döntött-e!

2. Dalismétlés: Mindenütt ott van, Meghalt értem, Fel,fel,fel!, Miénk a menny! Homokba írva

3. Új ismeret: Életcél ismerete -> Jézus ismerete

Ki tudhatná jobban a célt, mint az aki teremtett minket? Hogyan tudhatjuk meg merre van a jó irány? Kövessük Jézust, Ő jó irányba tart. Hit, Remény, Szeretet! Isten szereti a világot (Jn 3.16), ha én szeretem Istent, szeretnem kell az embereket. Álljunk ellene az ördögnek (Jak 4.7) és elfut. Ha Isten szeret,  akkor van élő reménységem. Hit = járok a reménységben, nap mint nap a cselekedeteimben.

1 Kor. 13.13 Addig pedig megmarad ez a három: a hit, a remény, és a szeretet. Ezek közül azonban az isteni szeretet a legnagyobb.
Jak. 4.7 Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.
Mt. 7.13-15 „Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják.”
Jn. 14.1-3 „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.
Fil. 3.20 Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül,
Jn. 14.6 Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.
Jn. 6.51 Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem.”
Jn. 11.25-26 Jézus ekkor ezt mondta neki: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?”
Jel. 21.6 Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.
Fil. 3.14 de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.

Parancsba kaptuk:   Mt. 22.36-39 „Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?” Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.

4. Zenehallgatás: Forog a hinta

Megmagyarázandó: 'döcög a bringa, megy a szekér', 'mi is az irány', 'fut a szekér', 'csak a mának él', 'Út, Igazság, Élet'
Megfigyelési feladat: Merre tartanak az emberek? Miért félnek? Miért kell Jézust megismerni?

A dal meghallgatása

Beszélgetés: Vélemények kifejtése. Hogyan tudhatjuk mi a jó cél az életünkben? Hogyan kellene élnünk?

Péld. 3.5-7 Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a rosszat!

5. Daltanulás - Tánckészség fejlesztése. Egyszerű lépésekkel és kézmozdulatokkal kísérve énekelünk.

Könyvajánlat: Paul E. Little: Tudd, hogy miért hiszel!

6. Játék: Istenem, most mit csináljak? (Folytasd az akciót!) A csoport egyik tagja bemutat egy rövid jelenetet, ami lehet bármilyen hétköznapi művelet, pl: felhúzza a cipőjét. Ha  valamelyik játékos megértette miről van szó, tapssal jelzi, a játékos helyére áll ugyanabba a pózba, amiben a taps találta. Felkiált: Istenem most mit csináljak?- itt megállunk  és megkérdezzük a gyerekeket, vajon miért kiáltott Istenhez? Pl: ellopta, el akar szökni otthonról stb.- és folytatja a jelenetet, ahogyan akarja. A következő játékos egy új mozdulatsort talál ki, aki felismerte tapsol és beáll ugyanabba a pozícióba, majd felkiált: Istenem, most mit csináljak? és folytatja a jelenetet. Mindig álljunk meg, és beszéljük meg a gyerekekkel, vajon miért is kérheti Isten segítségét? Így megy tovább a játék.

7. Az óra zárása: Két csoportra oszlunk. Az egyik csoport a terem egyik végében áll, a másik a másikban. Az 1. versszak 2 sorát az egyik csoport, a 3-4. sort a szemben lévők éneklik, a 2. versszakot fordítva. A 3. versszaknál elindulnak vidáman egymásfelé magasra tartott kézzel, majd mikor összetalálkoznak, a tenyerek összesimulnak. A refrén éneklésekor egy irányba fordulnak és magasra emelik a táblájukat, amelyen ez áll: JÉZUS