Skip to main content

22. Gyere Jézushoz!

Gyere Jézushoz!
(Pintér Béla: Fel is út, le is út!)

Cél: Bátran imádkozzunk, mert az imának hatalma van!
Fókusz: Az Atyához Jézus Krisztus nevében imádkozzunk, mert egyedül Ő a közbenjáró. Az ima felépítése.
Kulcsszavak: kilátástalanság, lelki szükség, megnyílni Jézus előtt, alázat, őszinteség, segítség, megoldás, ima, dicsőítés, hála

Az óra menete:
1. Játék:
A Gyertek haza ludaim! mintájára játszunk. Kiválasztunk egy gyereket, ő lesz Jézus, aki a terem egyik végében várja a hozzá futókat. A többi gyereket két csoportra osztjuk. Az egyik csoport tagjainak hátára emberi problémákat tartalmazó cetliket tűzünk, mint pl: szeretetéhség, gyengeség, lustaság, betegség, pénztelenség, munkanélküliség, erőtlenség, félelem stb, ők a terem közepén várják az arra elhaladókat. A többi gyerek lesz az, akit magához hív Jézus. Ha nem sikerült  elkerülniük a "problémát", vagyis megfogták őket, akkor ki kell szabadulniuk a "probléma szorításából". A kiszabadulás "segíts Jézus!", "ments meg Uram!", "szabadíts meg XXX!" stb felkiáltással történhet, s ekkor a "probléma" elengedi, s Jézushoz  menekülhet. (az XXX helyen Isten bármelyik nevét használhatod)

2. Dalismétlés:
Kincs; Hallelujah! Mindenütt ott van Ő; Új szív; Kösz, jól vagyok! A kulcs

3. Új ismeret: Hogyan imádkozzunk?

Lk. 11.1 Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa: „Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait.”


4. Zenehallgatás: Gyere Jézushoz!

Megfigyelési feladat: Mit tesznek az emberek, ha problémájuk van? Hol kapok orvoslást a bajaimra? Mi a megoldás  problémámra?

A dal meghallgatása

Beszélgetés: Vélemények kifejtése. Mit tanultunk az imáról az előző órán? Az imádságban lehetek a legmeghittebb pillanatokban együtt Istennel. Az imádkozás csak elhatározás dolga. Beengeded-e Jézust a szívedbe, el mered-e mondani neki a szíved rejtett dolgait?

5. Ima:

Három fő szempont az imádkozáshoz:

1. Vajon egyedül Isten dicsőségét keressük-e, amikor imádkozunk, vagy magunknak akarunk valamit?

  1Krón. 16.10 Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat.

2. Jézus nevében terjesztjük-e elő kéréseinket?

  Jn. 14.13-14 és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban; ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem.”

3. Hiszünk-e Isten hatalmában és készségében, hogy imádságainkat meghallgatja? Készek vagyunk-e elfogadni a választ (legyen meg a Te akaratod!)?

  Mk. 11.24 Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek.

  Háláadással kérünk, mintha már megkaptuk volna.

1 Krón. 29.10-19 Hálákat ada azért Dávid az Úrnak az egész gyülekezet előtt, és monda Dávid: Áldott vagy te, Uram, Izráelnek, a mi atyánknak Istene, öröktől fogva mind örökké! Oh Uram, tied a nagyság, hatalom, dicsőség, örökkévalóság és méltóság, sőt minden, valami a mennyben és a földön van, tied! Tied, oh Uram, az ország, te magasztalod fel magadat, hogy légy minden fejedelmek felett! A gazdagság és a dicsőség mind te tőled vannak, és te uralkodol mindeneken; a te kezedben van mind az erősség és mind a birodalom; a te kezedben van mindeneknek felmagasztaltatása és megerősíttetése. Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dícsérjük a te dicsőséges nevedet; Mert micsoda vagyok én, és micsoda az én népem, hogy erőnk lehetne a szabad akarat szerint való ajándék adására, a mint tettünk? Mert tőled van minden, és a miket a te kezedből vettünk, azokat adtuk most néked. Mert mi csak jövevények vagyunk te előtted és zsellérek, a mint a mi atyáink is egyenként; a mi életünk napjai olyanok e földön, mint az árnyék, melyben állandóság nincsen. Oh mi Urunk Istenünk! mind ez a gazdagság, a mit gyűjtöttünk, hogy néked és a te szent nevednek házat építsünk, a te kezedből való és mindazok tiéid! Jól tudom, oh én Istenem, hogy te a szívet vizsgálod és az igazságot szereted. Én mindezeket tiszta szívemből, nagy jó kedvvel adtam, s látom, hogy a te néped is, a mely itt jelen van, nagy örömmel, szabad akaratja szerint adta ezeket néked. Oh Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izráelnek, a mi atyáinknak Istene, tartsd meg mindörökké ezt az érzést a te néped szívében, és irányítsd az ő szívöket te feléd! Salamonnak pedig, az én fiamnak adj tökéletes szívet, hogy a te parancsolatidat, bizonyságtételeidet és rendelésidet megőrizhesse, s hogy mindazokat megcselekedhesse, s felépíthesse azt a házat, a melyet én megindítottam.

Imádságok fajtái: (fent a táblán) :Kérő, hálaadó, imáódó, dicsőítő, beszélgető

Az imádkozás iskolája:

1. Hálaadás és imádás

2. Megvallani hibáinkat, bűneinket

3. Kérés, könyörgés

4. Kívánságaink feltárása

5. Az Ő akarata szerint kérni

6. Közbenjáró könyörgés

Külső magatartás:

- „Menj be a te belső szobádba"  (Mt.6.6)

- Nyilvánosan, közösen, egyedül, (szavak nélkül), letérdelve, állva, kezek magasban, stb..

Erkölcsi (belső) magatartás

 - Tisztelet megadása

 - érthetően (közös)

 - megbocsátás előtte

Mikor?

 - szüntelenül 1Thessz 5,17

 - minden időben (Ef. 6.18)

Az imádkozás eredményei:

 - Isten békessége

 - A meghallgatás öröme

 - Hála

 - Közösség

 - Kitartás

 - Odaadás

 - Szabadítás

 - Felismerni Isten akaratát

Isten nevei: A Békesség Fejedelme, A Mindenható, A Mindenség Ura, A Világ Üdvözítője, Az Élet Fejedelme, Az Egyszülött Fiú, Az Úr, A Mindenható Isten, Békesség Királya, Dicsőséges Úr, Élő Isten, Isten Báránya, Az Egyszülött Fiú, Az Élet Kenyere, Mindenkinek Ura, Magasztos És Fenséges, Szabadító, Megváltó, Teremtő, A Békesség Ura, Reménységünk, Teremtő, Igazság Királya, Magasságos Isten, Menny És Föld Ura, Szabadító Istenem, Szent Atya, Teremtő Istenem, Üdvösség Fejedelme, Úr Isten, Szerelmesem, Krisztus,

Könyvajánlat: George André: Uram, taníts minket imádkozni!

6. Tánctanulás - Tánckészség fejlesztése az eddig tanult tánclépésekkel.

7. Játék: A vezetőtől jobbra ülő játékos mond a tábláról Isten nevei (címei) közül egyet. A szomszédja  megismétli az előzőt, majd az általa választottat mondja. A mellette ülő így már a sajátjával együtt 3  Isten nevet mond, a következő négyet és így tovább. A vezető marad utoljára, az ő feladata a legnehezebb, mert neki kell a legtöbb nevet megjegyeznie.

8. Az óra zárása: Közös ima