Skip to main content

26. Homokba írva

28. óra Homokba írva

(Pintér Béla: Homokba írva c. album)

Cél: Értsék meg mi a megbocsátás, és hogyan lehet a mindennapokban mindenért megbocsátani
Fókusz: Alapvető az életünkben a megbocsátás készsége.  A megbocsátással saját magamon segítek elsősorban, nem a másikon.
Kulcsszavak: Jézus szeretete, Isten megbocsátása, Jézus keresztje

1. Játék: Megbocsátósdi

Fölvázolunk egy rövid kitalált történetet, amiben egy játékosnak döntési helyzetbe kell kerülnie. A cél: megbocsátani!
Pl:Józsi beárult a tanító néninek, ezért haragszom rá....A gyerekek szemben egymással felsorakoznak. Úgy beszélnek majd, mintha  a főszereplőnek (a sértettnek) kihangosított gondolatai lennének. A két sor között lassú lépésekkel halad a sértett. Az egyik sorban a megbocsátásra sarkallók(S)állnak, míg a másikban az ellenzők(E). Felváltva szólalnak meg, úgy mintha a sértett lelkiismerete viaskodna egymással. Ilyeneket mondanak:
S1:Bocsáss meg neki.
E1:Hogy bocsáthatnék meg neki, mikor beárult? S2:Isten is megbocsátott nekünk Krisztusban.
E2:Szenvedést okozott nekem. S3:Jézus is megbocsátott azoknak, akik a keresztre szegezték.
E3:Nem tudom elfelejtteni, amit tett, nincs erőm ehhez. S4:Jézus mindenkinek megadja a megbocsátás képességét, csak kérnem kell.
E4:Meg kell bosszulnom. S5: Jézus sem bosszult meg semmit, sőt,  az én bűneim miatt is fizetett, meghalt értem, megbocsátott, megbékéltetett magával.
E5:Szemet szemért, fogat, fogért. S6: S ha velem is ezt csinálná az, akit megbántok? Ha megbocsátok, a belső békém is helyreáll.
E6:Sértve érzem magam. S7:Átadom Istennek, Ő majd bánni fog vele, én pedig soha többé nem rovom föl neki.
   A haragos odaér Józsihoz, és ott úgy dönt: "Megbocsátok neked!"- mondja. A belső hangot az sarkallók első embere kezdje!

2. Dalismétlés: Mindenütt ott van, Meghalt értem, Fel,fel,fel!, Miénk a menny!

3. Új ismeret: Mi a megbocsátás és mi nem?

Nem jelenti: "Nem történt semmi", "Nem keletkezett károm", "A másiknak van igaza, és helyeslem amit tett", "Elfelejtem, mintha szenilis lennék". Azt jelenti: nem én akarom lerendezni (fizetni) az engem ért kárt. Átengedem Istennek, hogy Ő szerethesse és megválthassa.
Hatalmas adósságunkat nem tudjuk megfizetni Istennek - Ő fizetett, meghalt, megbocsátott, megbékéltetett magával.

Zsolt. 49.8 Hiszen senki sem válthatja meg magát, nem adhat magáért váltságdíjat Istennek.
Jn. 3.16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
2 Kor. 5.18-19 Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét.
1 Pt. 2.24 Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg
Lk. 23.34 Jézus pedig így könyörgött: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin.

Amikor megbántanak minket, nézzünk az Úr Jézus Krisztus keresztjére, az Ő fizetségére! Ott a mi kárunk helyreállítása egyszer és mindenkorra! Mindannyiunk adósságát eltörölte és szabadok vagyunk! És emiatt nem megyünk ítéletre sem! Örüljünk hát!

A megbocsátás nagyon fontos dolog a saját érdekünkben, annyira, hogy az Úr Jézus parancsba is adta minden hívő embernek! Hiszen az Atya pontosan ugyanúgy tud igazságosan megbocsátani nekünk, ahogy mi az embertársainknak. Hogyan? „Úgy hogy az Atya is Jézus Krisztusnak, a Fiúnak az áldozatára tekint, mint ahogy nekünk is ezt kell tennünk a megbocsátás közben!”

Parancsba kaptuk:  Mt. 6.12 és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
Lk. 6.37 „Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik.
Ef. 4.32 Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.

Hányszor kell megbocsátanunk: Mt. 18.21 Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: „Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyámfia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is?”

4. Zenehallgatás: Homokba írva

Megmagyarázandó: 'homokba írni', 'vigye a szél', 'esélyt adni' 'elengedni a tartozást', 'mást ígért a szív és mást a száj', 'megint tél van', 'szíveden ég'
Megfigyelési feladat: Mit kell tenni ha megbántottak és ez fáj? Mit kell csinálni?

Jn. 13.34 Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!
1Tim. 1.5 A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet.

A dal meghallgatása

Beszélgetés: Vélemények kifejtése. Amikor megbántanak minket, nézzünk az Úr Jézus Krisztus keresztjére, az Ő fizetségére! Ott a mi kárunk helyreállítása egyszer és mindenkorra! Mindannyiunk adósságát eltörölte és szabadok vagyunk! És emiatt nem megyünk ítéletre sem! Örüljünk hát!

1 Kor. 10.24 Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét.
Mt. 7.12 „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.”

5. Daltanulás - Tánckészség fejlesztése. Egyszerű lépésekkel és kézmozdulatokkal kísérve énekelünk.

Könyvajánlat: WM. Paul Young: A viskó

6. Játék: Adósságlevél - Végy elő egy papírt és töltsd ki az "adósságleveledet"! Írd föl azt ki bántott meg, ki okozott neked fájdalmat, kinek és miért tartozol megbocsátással! Majd tépd szét apró darabokra és dobd a kukába! (táblára is írható, majd letörölhető) Magyarázd meg a cselekedetedet! Mit tanultunk ma a megbocsátásról? (Tenger mélyére vesd a bántást, emlékezz, hogy eltépted, hogy átadtad Istennek!) Otthon próbálj a homokba írni valamit, és nézd meg másnap, harmadnap, hogy látható-e még!

7. Az óra zárása
Kört alkotunk, egy külsőt és egy belsőt. Egymásnak hátat fordítva kezdjük énekelni a tanult dalunkat, majd a refrénnél szembefordulunk egymással , megfogjuk egymás kezét és úgy énekelünk, majd az "oda kell menni"-nél át is öleljük egymást.