Skip to main content

29. Szeret, nem szeret

Szeret, nem szeret

(Pintér Béla: Szeret, nem szeret c. album)

Cél: Megérteni, mennyire szeret minket Isten
Fókusz: A Szeretet nem egy érzés, hanem egy személy.
Kulcsszavak: Jézus, bűn, Isten, önzetlen szeretet

1. Játék:


2. Dalismétlés: Meghalt értem, Fel,fel,fel!, Miénk a menny! Homokba írva, Forog a hinta, Egy falat kenyér

3. Új ismeret: Szeretet ismerete -> Isten ismerete.

Istenről annyit tudunk, amennyit kijelentett magáról a Bibliliában (és a természetben). A helyes ismertünk Róla befolyásolja a földi életünk minőségét (és az örök életünket) Jer.29.13

Mit tett/tesz értünk:

- Kiontotta a vérét
- Közbenjár értünk minden nap (esedezik) Zsid 7:25
- Ő bemegy az Atya elé és azt mondja: az én vérem megfizetett, nincs kárhoztatás Róm 8:1
- Megmarad velünk, senki el nem vehet Tőle - el vagyunk pecsételve Ef.4.30, Zsid 13.5
- Örökké szeret Jer. 31.3

A Jó hír,  neked nem kell/kellett semmit sem tenni, hogy megnyerd Isten szeretetét, így soha nem tehetsz semmit sem, hogy elveszítsd. Mert a szeretetének a természete Tőle jön. Nem a mi viselkedésünkön alapul, nem is a mi válaszunkon. Nem veszítheted el Isten szeretetét.

Jer. 29.13 Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám.
Ef. 3.14-21
Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön: adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által; hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen.
Ézs. 53.5 Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.
Zsid. 7.25 Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük.
Ef. 4.30 És ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára.
1 Jn. 4.15-16 Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben; és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.
Zsid. 13.5 ... ő mondta: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged.”
Jer. 31.3 ... Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen.
Ézs. 59.1-2 Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg.

4. Zenehallgatás: Szeret, nem szeret

Megmagyarázandó: 'menő', 'te vagy a Jani', 'dáridó', 'üstökös'-megasztár
Megfigyelési feladat: Miért nem látják sokan Istent? Mi a legtöbb, amit adhatott?

A dal meghallgatása

Beszélgetés: Vélemények kifejtése.

5. Daltanulás - Tánckészség fejlesztése. Egyszerű lépésekkel és kézmozdulatokkal kísérve énekelünk.

Könyvajánlat:

6. Játék: 


 

7. Az óra zárása: