Skip to main content

vigasztalás

09.09 Íme, én veled vagyok

"Íme, én veled vagyok... mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem, amit neked mondtam" (1Móz 28,15).

03.27 Krisztus jó illata

„És a ház megtelt a kenet illatával" (Jn 12,3).

Amikor az alabástrom szelence eltöretett az Úrért, a betániai otthont a legédesebb illat járta át. Valami felszabadult, amit mindenki kénytelen volt észrevenni és értékelni. Mi ennek az értelme?

06.30 Izráel Vigasztalása

Dátum: 
2019.06.30

Lukács 2,20-26

05.24 Menedék

Dátum: 
2019.05.24

Náhum 1,3-8

12.11 Tükhikosz és Trofimosz

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 20,1-4; Efézus 6,21; Kolossé 4,7-8; 2Timóteus 4,20

Képzeljük el, milyen lehetett Tróászban megpillantani azt a hajót, amelyen a Csel 20,4-ben felsorolt hét testvér utazott! Ők az apostolok munkájának gyümölcsei voltak, és ezek közül kettő Tükhikosz és Trofimosz. Mindketten ázsiaiak voltak, és az előbbiről kissé többet is olvasunk. Tapasztalatokat szereztek, ahogyan megfigyelték Pált és Szilászt a munkájukban - ültetés, építés, üldöztetések között, mégis egész idő alatt kimutatva az Úr iránti szeretetüket és odaadásukat - azt kívánjuk, hogy többet tudjunk meg róluk.

11.29 Jakab, az Úr testvére (3)

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 21,17-30; Jak 2,1

Némelyek úgy írták le Jakabot, mint aki a vezető vén volt Jeruzsálemben, de az ilyen címek idegenek az Újszövetségtől. "Tekintélyes" lett a többiek között.." "akiket oszlopnak tekintenek", Gal 2,2.9. Pál szavai ebben az ügyben a 6. versben is fel vannak jegyezve. Ma egy szokatlan eseményhez érkezünk, amely maradandó, káros hatást gyakorolhatott volna a keresztyén bizonyságtételre. Körülbelül újabb nyolc esztendő telt el a Csel 15 óta, és Pál újra Jeruzsálembe érkezett. Sokat utazott a közben eltelt években, és sokan üdvözültek, mind zsidók, mind pogányok. Gyülekezetek is keletkeztek.

11.06 Barnabás

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 4,36-37; 9,26-27; 11,22-24

A Barnabás nevet az apostolok adták Józsefnek, egy ciprusi lévitának. Azt jelenti, hogy "vigasztalásnak vagy bátorításnak fia". Barnabás a nevének megfelelően élt; jellegzetesen bátorított másokat.

Barnabást önmaga odaszentelése jellemezte. Eladta birtokát, és odaadta az árát az apostoloknak. Hajlandó volt erőforrásait Krisztus ügyének támogatására felhasználni, és segíteni szegény tanítványtársait. Mostani anyagias korunkban szükségünk van annak megértésére, hogy minden, amivel rendelkezünk, Istentől van, és az Ő dicsőségére kell felhasználnunk.

10.09 Mivel vagyok tele?

Dátum: 
2019.10.9

...tele vagyok vigasztalódással, minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel. (2Kor 7,4)

Mivel van tele a mi életünk? Gondokkal, feladatokkal, félelmekkel, hirtelen támadt nagy baj esetén kétségbeeséssel, van, aki önmagával van tele, vagy szerelemmel (fülig szerelmes), van, aki egy másik emberrel, vagy a semmivel - üres az élete.

10.02 Vigasztalás a hazatérni készülő számára

Dátum: 
2019.10.2

„Azután József ezt mondta testvéreinek: Én meghalok, de Isten bizonyosan rátok tekint, és majd elvezet benneteket ebből az országból arra a földre, amelyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak" (1Móz 50,24).

08.30 Vigasztalás, biztonság, megelégedettség

Dátum: 
2019.08.30

„Nem ilyen-e házam az Isten előtt? Hisz örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent. Minden javam, minden örömem belőle sarjad" (2Sám 23,5).

07.15 A sírók vigasztalása

Dátum: 
2019.07.15

„Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak" (Mt 5,4).

07.13 Sírva is vetünk

Dátum: 
2019.07.13

 ...sírjatok a sírókkal. (Róm 12,15)

Nemcsak a bűnbánatnak vannak könnyei, hanem az együttérzésnek is. Akinek érző szíve van, annak fáj a másik ember fájdalma. Valakit súlyos gyász ért, ismerősei az együttérzés sok kedves jelét adták, próbálták vigasztalni. De amint utólag elmondta, a legtöbbet az jelentette neki, amikor egy barátnője átölelte, és együtt sírt vele. Nem hangzott el semmi, de megérezte az őszinte részvétet. Jézus is sírt Lázár sírjánál, pedig tudta, hogy fel fogja támasztani őt.

06.20 Az Úr a mi kísérõnk

Dátum: 
2019.06.20

„Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert Te velem vagy: vesszõd és botod megvigasztal engem" (Zsolt 23,4).

Milyen bizalmat adnak ezek a szavak a halálos ágyon! Milyen sokan mondogatták hálás örömmel utolsó órájukban!

04.22 Erőt ad a felkeléshez

Dátum: 
2019.04.22

"Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr fölegyenesíti a görnyedezőket" (Zsolt 146,8).

Görnyedezem? Terjesszem ezt az ígéretet sürgősen az Úr elé! Olyan Istenünk van, akinek lényéből fakad, hogy kész örömmel felemelni a görnyedezőket. A bűn terhel, vagy a bűntudat emészt? Akkor Jézus Krisztus váltságműve emeljen fel és nyugtasson meg! Ó, Uram, emelj fel a te irgalmad szerint!

03.26 Viselj gondot a szegényekre

Dátum: 
2019.03.26

"Az Úr enyhülést ad betegágyán" (Zsolt 41,4).

Jól figyeljük meg (2. vers), hogy ez az ígéret azoknak szól, akik törődnek a szegényekkel. Te is ilyen ember vagy? Ha igen, akkor neked is szól ez az Ige, de csak akkor!

03.14 Gyengéd vigasztalás

Dátum: 
2019.03.14

"Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket" (Ézs 66.13).

Anyai vigasztalás! Ez maga a gyöngédség! Egy anya mennyire együtt tud érezni gyermekével a bánatban. Hogyan öleli keblére, mennyire szívére veszi szomorúságát! Gvermeke mindent elmondhat neki, és ő úgy együtt érez vele, mint ahogyan senki más! Minden vigasztalója közül anyját szereti legjobban a gyermek, és sokszor így van ezzel még a felnőtt férfi is.

02.04 Ő visszajön

Dátum: 
2019.02.4

"Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok" (Jn 14,18).

12.15 Elpecsételtek és megvigasztaltak

OLVASNIVALÓ: 
Jelenések 7,1-17

AZ ISTEN az ítéleteket mindig megkülönböztetéssel hajtotta végre. A négy angyalnak, akiknek hatalmat adott, hogy kárt okozzanak a földnek és a tengernek, azt a parancsot adta, hogy várják meg az Isten szolgáinak elpecsételését. Ezt az elpecsételést hasonlítsuk össze a következő szavakkal: „azokhoz a férfiakhoz, akiken a jegy van, ne közelítsetek" (Ez 9,6). A mi üdvtörténeti korszakunkban, amikor hittünk az Úr Jézusban, érvényes lett ránk, hogy „megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Szellemével" (Ef 1,13). Minden korszakban „meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket" (2Pt 2,9).

10.08 Jahve szolgájának megjelenése

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 40,1-11

ÉZSAIÁS PRÓFÉTA KÖNYVÉNEK ezt a második szakaszát „Jahve szolgájának" személye uralja. A kifejezést Izráel nemzetére alkalmazták, 1,8, majd utána a Messiásra, 42,1. Ettől kezdve a leírás nagy része Isten Szolgájának szenvedésével és dicsőségével foglalkozik. A bevezetés nagyszabású. Az embereknek azt mondják, hogy hallgassanak, 41,1. Hadd beszéljen Isten!

Három hang van a 40,1-11-ben:

(1)  Jahve hangja, 1-2. v. A vigasztalás üzenete.

(2)  Keresztelő János hangja, 3-8. v., Jn 1,23.

(3)  Jeruzsálem hangja, amely a Messiást hirdeti, 9. v.

Tartalom átvétel