Skip to main content

nyomorúság

06.25 A szenvedés tüzében magunkra találunk

"És mit mondjak? Atyám ments meg engem ettől az órától! De hiszen ezért jutottam erre az órára. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet"(Jn 12,27-28).

05.19 Veled vagyok

"Kicsoda szakíthat el minket a Krisztus szeretetétől?" (Róm 8,35)

12.22 Biztosan számíthatsz rá

Dátum: 
2019.12.22

"Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban" (Zsolt 46,2).

10.20 Egyikük visszatért

Dátum: 
2019.10.20

Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. (Lk 17,16)

Amikor egyszer Jézus úton volt, tisztes távolból tíz leprás kiáltott neki: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Ő elküldte őket a papokhoz, akkoriban ők igazolhatták, hogy nem fertőző betegek, közösségbe mehetnek. Mire odaértek, mind meggyógyult. Kilenc boldogan sietett haza, egy azonban visszament Jézushoz, és dicsőítette Istent.

10.08 Soha nem hagy magunkra

Dátum: 
2019.10.8

„Nem mondanak többé elhagyottnak..." (Ézs 62,4).

07.16 Üzenet a sántáknak

Dátum: 
2019.07.16

„A sántákat megsegítem" (Zof 3,19).

05.31 Bízzatok!

Dátum: 
2019.05.31

A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot!" (Jn 16,33).

05.23 Telve Isten iránti bizalommal

Dátum: 
2019.05.23

"Mert megmenti a segítséget kérő szegényt és a nyomorultat, akinek nincs segítője" (Zsolt 72,12).

12.08 Keressétek az Urat

OLVASNIVALÓ: 
Ámós 5,1-6,14

ÁMÓS SIRATJA IZRÁEL kimúlását. Úgy festi le, mint szüzet, akivel sohasem valósult meg Jahve teljes szándéka, 5,1-2.

11.28 A nagy nyomorúság: annak elhatározott vége

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 12,1-13

MANAPSÁG, AMIKOR nyomorúság és szenvedés éri az embereket, nem tudják, mikor lesz vége. Amikor megkezdődik egy háború - amire sok nemzet vezetője sokszor törekedett századokon át - nem lehet előre látni a végét, hogy vajon rövid lesz-e vagy hosszú.

08.18 Szellemi depresszió és gyógymódja

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 73,1-28

A KÖNYVNEK EBBEN A harmadik részében az első 11 zsoltár Aszáftól származik. Ő gersónita lévita volt és először az 1Krón 6,39 említi, ahol úgy van bemutatva, mint a három nagy énekmester egyike, akiket Dávid kijelölt. A 2Krón 29,30 úgy nevezi, hogy „Aszáf, a látnok", és ott elmondják nekünk, hogy a dicsőítő zsoltárok némelyikének szavait, amelyeket a léviták énekeltek Ezékiás napjaiban, ő szerezte.

12.05 Ismeri fájdalmunkat

„Megláttam népem nyomorúságát... és meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat." 2Mózes 3,7

Isten népének életében vannak súlyos válsághelyzetek, amikor a Sátán nehéztüzérségének minden ütegét felvonultatja ellene. Ilyenkor az ég elsötétedik, a föld remeg és a reménységnek a sugara sem látszik. Isten azonban megígérte, hogy népének erősítést küld a végső szükségben. Az Úr Szelleme ilyenkor zászlót bont az ördög ellen, mégpedig mindig a megfelelő pillanatban.

11.19 Tökéletesen ismer

„Tudok nyomorúságodról és szegénységedről." Jelenések 2,9

A Jelenések könyve elején a kis-ázsiai gyülekezetekhez intézett leveleiben az Úr Jézus gyakran mondja ezt a szót, hogy „tudok", mégpedig általában jó értelemben: „Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és állhatatosságodról..., nyomorúságodról és szegénységedről... szeretetedről és hitedről... stb." Ezekben a szavakban végtelenül nagy vigasztalás, együttérzés és bátorítás rejlik Isten népe számára.

09.17 Megtagadom-e az igazság elárulását?

Fenevad bélyege

„És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelölhessen meg, és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma." Jelenések 13,16-17

Levelek Istenhez

Egy gyermek halálos betegségével szembenézni majdnem lehetetlen. Hit által mégis lehetségessé válik... "Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem." (Zsoltár 50,15) S aki gyermeki bizalommal fordul Hozzá, annak sorsa mások megmentését szolgálja!

Csordultig vagyok örömmel.

Akkor megtudják, hogy én, az Úr, az õ Istenük, velük vagyok, és hogy õk, Izráel háza, az én népem - így szól az én Uram, az Úr. (Ez 34,30)
Isten nem vetette el az õ népét, amelyet eleve kiválasztott. (Róm 11,2a)

Vigasztaló Istenem, kérlek, légy közel hozzám ma is!

Tartalom átvétel