Skip to main content

evangélizáció

Érted szól a harang

Senki sem különálló sziget; minden ember a kontinens része, a szárazföld egy darabja; ha egy göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb, éppúgy, mintha egy hegyfokot mosna el, vagy barátaid házát, vagy a te birtokod; minden halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel; ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang: érted szól.

(John Donne)

07.17 Az evangélium tiszta vonzása

"...az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek megtévesztő szavaiban állott" (1Kor 2,1-5).

07.15 A szellemi becsületesség kérdése

"Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok..." (Róm 1,14).

06.28 Megragadott

"Igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus..." (Fil 3,12).

04.25 Alkalmas és alkalmatlan időben

"Hirdesd az Igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben" (2Tim 4,2).

02.14 A figyelés iskolája

"Amit nektek a sötétben mondok; a világosságban mondjátok és amit fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek" (Mt 10,27).

02.01 Isten elhívása

"Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem, hogy hirdessem az evangéliumot..." (1Kor 1,17).

01.31 Felismered-e elhivatásodat?

"Elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére" (Róm 1,1).

12.23 Alapok, falak, kapuk

Dátum: 
2019.12.23

...fala nagy és magas volt, tizenkét kapuja, előtte tizenkét angyal... A város falának tizenkét alapköve volt... (Jel 21,10-14)

János apostol látomásban látja a mennyei Jeruzsálemet, ami az üdvözültek gyülekezete, a megdicsőült egyház. Egyik jellemvonása, hogy szilárd alapja, magas falai és nyitott kapui lesznek. Bizonyos értelemben ennek kell jellemeznie ma is minden egészséges gyülekezetet és minden újjászületett hívő keresztényt.

11.11 Fülöp, az evangélista

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 6,1-6; 8,5-13; 21,8-9

Fülöp az egyetlen férfi a Szentírásban, akit jellemző módon úgy írnak le, mint evangélistát, hogy megkülönböztessék névrokonától, aki a tizenkettő egyike volt. Legfőbb szolgálata Krisztus jó híreinek terjesztése volt, és így előkelő szerepet játszott abban, hogy a feltámadott Úr megbízása széles e világon beteljesedjen. Azonban más területeken is szolgált. Lukács elvezet bennünket Fülöphöz a gyülekezetben, a világban és otthonában.

09.13 András

OLVASNIVALÓ: 
Mt 4,18-20; Mk 1,16-18; Jn 1,40-42; 6,5-9

András halász volt, a bétsaidai Jóna egyik fia, a Galileai-tenger mellett. Jó barátja volt Filepnek, aki ugyanabban a városban lakott. Együtt dolgozott fivérével, Péterrel Bétsaidában, és Kapernaumban, a tó másik oldalán, ahol egy házban laktak. Bemerítő János követője volt, de amikor Jézus megérkezett, egyike lett első tanítványainak. Egy napot Jézussal töltött, és miután meggyőzték az Ő kijelentései, és vonzódott személyéhez, azonnal beszámolt róla Péternek: "megtaláltuk a Messiást", és elvitte őt Jézushoz.

08.06 Menj, és vedd birtokba, ami a tiéd!

Dátum: 
2019.08.6

„Lásd, eléd tárta ezt a földet Istened, az Úr. Vonulj ellene, és vedd birtokodba, ahogyan meghagyta az Úr, atyáid Istene! Ne félj, és ne rettegj!" (5Móz 1,21).

07.24 Ige és Lélek

Dátum: 
2019.07.24

Edd meg ezt a tekercset, azután menj, és szólj Izrael házához! (Ez 3,1)

Ezékiel közvetlenül a babiloni fogság előtt prédikált, aztán Isten a fogságba is elküldte, hogy erősítse a népet igével. Ez a szakasz arról szól, hogyan hívta el őt Isten erre a szolgálatra. Sok mindent megtudunk Isten igéjének természetéről.

04.28 Teljes bátorsággal

Dátum: 
2019.04.28

Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet... (ApCsel 4,29)

Ez az imádság akkor hangzott el, amikor üldözni kezdték a keresztényeket Jeruzsálemben. Nem védelmet kértek Istentől, végképp nem valami rosszat az ellenségre, hanem azt, hogy továbbra is teljes bátorsággal hirdessék az igét. Ebből lesz az ellenségnek is a legnagyobb haszna.

03.28 Vezet az úton

Dátum: 
2019.03.28

"Elsővé tesz téged az Úr, nem utolsóvá" (5Móz 28,13).

Ha engedelmeskedünk az Úrnak, Ő még ellenségeinkkel is megláttatja, hogy áldás van rajtunk. Noha ez egy ószövetségi ígéret, érvényes Isten népére az új szövetségben is, mivel Jézus Krisztus eltörölte az átkot, de az áldást megerősítette.

02.18 Hívő és hitvalló

Dátum: 
2019.02.18

Tizenkettőt választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét... (Mk 3,14)

Jézus Krisztus nemcsak azért hív magához embereket, hogy üdvözüljenek, hanem azért is, hogy miután tőle bűnbocsánatot és örök életet kaptak, másokat is hívjanak őhozzá. Ennek célja, hogy minél többen kimeneküljenek az Isten nélküli állapotból. Ő így fogalmazott: „Jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket." (Mk 1,17)

15. Jézus beszélgetése a samáriai asszonnyal

Igehely (történet):    Jn 4,1-42  Jézus beszélgetése a samáriai asszonnyal

Aranymondás:           Jn 4,42  Magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban Ő a világ üdvözítője.

Óracél:                        Jézus a mi életünk titkait is ismeri, de nem elítél azok miatt, hanem hív magához.

07.14 Az evangélium alapja és dicsősége

OLVASNIVALÓ: 
1Korintus 15,1-11

MEGÁLLUNK, HOGY ismét átgondoljuk az üzenetet, amely üdvösséget hoz.

06.03 Az utazás vége

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 28,1-31

PÁL ÉRKEZÉSÉT Rómába nem kísérte pompa vagy ceremónia; éppen ellenkezőleg, a pogányok apostola fogolyként érkezik. Mégis, az Apostolok Cselekedetei utolsó fejezetének minden eseménye feltűnő bizonyítéka Isten Igéje megbízhatóságának és Pál életére vonatkozó szándékai csúcspontjának.

Tartalom átvétel