Skip to main content

világosság

09.27 Isten fénye a sötétségben

Dátum: 
2019.09.27

„Mert Te gyújtasz nekem mécsest Uram, fénysugarat ad nekem Istenem a sötétségben" (Zsolt 18,29).

08.12 Fény a sötétben

Dátum: 
2019.08.12

„Te vagy, Uram, a mécsesem, az Úr fénysugarat ad nekem a sötétségben" (2Sám 22,29).

07.21 Fénylenek, mint a csillagok

Dátum: 
2019.07.21

„Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké" (Dán 12,3).

04.16 Jézus nélkül

Dátum: 
2019.04.16

Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. (Lk 24,21)

04.06 Sámuel - a gyermek

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 1,24; 2,18.21.26; 3,1-21

Sámuel gyermekkorát az Izráelben uralkodó sötétség és hanyatlás háttere előtt kell szemlélnünk. A nemzetnek az ígéret földjén történő letelepedése óta a viszonyok oly mértékben megromlottak, hogy Isten számos alkalommal fenyítés terhe mellett emlékeztette őket az Őhozzá való szilárd ragaszkodás szükségességére. Sajnos, az Isten által támasztott vezetők munkája révén bekövetkezett megtérés rövid életű volt, amelyet újra gonosz tettek és a bálványimádás újraéledése követett.

03.10 Világosságban járni

Dátum: 
2019.03.10

"Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben" (Jn 12,46).

Ez a világ sötét, mint az éjszaka. Jézus Krisztus azért jött, hogy hit által világosságunk legyen és ne maradjunk tovább az emberiség többi részét beborító sötétségben.

03.03 Nem hagy elveszni

Dátum: 
2019.03.3

"Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba" (Zsolt 16,10).

Ez az Ige Jézus Krisztusban beteljesedett, de áttételesen érvényes mindenkire, aki Krisztusban van. Lelkünk nem marad az elválás állapotában, és testünk, noha elenyészik, újra feltámad. Ezúttal azonban olvasóim figyelmét inkább ezen Ige tágabb jelentésére szeretném felhívni.

02.16 Ki a világ világossága?

Dátum: 
2019.02.16

Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. (Jn 8,12)

10.30 Térj vissza a forráshoz!

„Az Isten világosság, és nincsen őbenne semmi sötétség" (1Jn 1,5).

09.05 Az igazság ösvénye

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 4,10-19

KÉT ÖSVÉNY VAN. „A gonoszok ösvénye", amely sötét és örök sötétségbe vezet, 14. v., és van „az igazak Ösvénye", a maga teljes délig tartó világosságával, 18. v. A két vers gondolata máshol is megtalálható. Az 1. zsoltár beszél „az igazak útjáról", és a „gonoszok útjáról". A Mt 7,13-14-ben látunk egy széles utat, amely a pusztulásba visz, és egy keskeny utat, amely az életre visz. Meg kell győződnünk róla, hogy a helyes úton vagyunk-e.

08.16 A gyermekek atyjukat utánozzák

OLVASNIVALÓ: 
Efézus 5,1-21

Szeretetben járás, Ef 5,1-2. Micsoda kiváltság! Ígéretünk van, hogy Istenhez magához leszünk hasonlóak, olyan gyermekek leszünk, akik a szerető Atyára hasonlítanak; ez arra ösztönöz bennünket, hogy éljünk szeretetben, ahogyan Krisztus szeretett minket. Bűnbocsánatunk biztosítása neki kimondhatatlanul sokba került.

07.20 Ellentétek

OLVASNIVALÓ: 
2Korintus 4,1-18

EZ az ellentétek fejezete. A világosság szemben áll a sötétséggel (1-6. v.), a gyengeség az erővel (7-14. v.), a szenvedés a dicsőséggel.

03.03 Olaj, kenyér, istenkáromlás

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 24,1-23

A HÉTÁGÚ LÁMPATARTÓVAL KAPCSOLATBAN Thomas Newberry a következőket írja: „Az arany lámpatartó a maga hét lámpájával az Isten szerinti szolgálat előképe a Szent Szellem hatalmával a bizonyságtétel különböző ágaival, ahol Krisztus annak középpontjában a forrás és a téma". Fejezetünkben azt látjuk, hogy ezt a bizonyságtételt az olaj szüntelen pótlásával kell fenntartani, ami a Szent Szellem szolgálatának a képe, 1-4. v. A fény a lámpatartó ágaiból magára a lámpatartóra esett, „hogy előre világítsanak" 2Móz 25,37.

01.06 Igazi boldogság

OLVASNIVALÓ: 
Máté 5,1-16

AZ 5-7. FEJEZETET gyakran nevezik „Hegyi beszéd"-nek. Ez a beszéd a menny királyságának „Magna Cartá"-ja. Jézus úgy kezdte üzenetét, ahogyan a Zsoltárok könyve kezdődik - az igazán boldog ember leírásával. Az Úr szerinti boldogság ismertetőjele merőben más, mint a világé. A világ azokat nevezi szerencsésnek és számítja boldognak, akik könnyen boldogulnak, gazdagok vagy híresek. A meg nem tért ember számára a boldogságot rendszerint a megbecsülés, a gazdagság vagy az érzéki gyönyör jelenti. Krisztus boldogság-mértéke ettől nagyon különbözött.

05.08 Sötétség kincsei

„Neked adom a sötétség kincseit." Ézsaiás 45,3

Amikor Isten Cirusnak ezt az ígéretet tette, a sötétség országainak anyagi értékeire gondolt, amelyeket Cirus meg fog hódítani. Mégsem követünk el erőszakot a versen, ha ezt szellemi értelemben is alkalmazzuk.

02.04 Bizonyságaidról beszélj

„Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét" Zsoltár 73,15

A zsoltáros Aszáf nehéz időkön ment át. Látta, hogy e világban az istenteleneknek jól megy dolguk, míg az ő élete csupa szenvedés és nyomorúság. Már-már kételkedni kezdett Isten igazságában, szeretetében és bölcsességében. Úgy látta, mintha Isten megjutalmazná az istentelenséget és megbüntetné a kegyességet.

02.02 Csatornáid vagyunk

„Isten ugyanis, Aki ezt monda: »Sötétségből világosság ragyogjon fel«, Ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán." 2Korintus 4,6

01.21 Megengedő akarat

„Saultól viszont eltávozott az Úr Szelleme, és rossz szellem kezdte gyötörni, amelyet az Úr küldött.'' 1Sámuel 16,14

Nem köthető béklyóba

Ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. (Mik 7,8)
Mi, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot, az üdvösség reménységét. (1Thessz 5,8)

Imádkozz, kérj, kapsz

Világosságom és segítségem az Úr, kitõl félnék? (Zsolt 27,1a)
Krisztus mondja: "Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem." (Jn 14,1)

Tartalom átvétel