Skip to main content

Ábrahám

06.27 Jákob Istene, az én Istenem

„A seregek Ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk" (Zsolt 46,12).

09.17 Ábrahám Utóda

Dátum: 
2019.09.17

Galata 3,15-18

06.05 Ábrahám Fia

Dátum: 
2019.06.5

Máté 1,1-2.17

01.26 Izsák, a kútásó

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 26,12-35

Ábrahám négy oltárról nevezetes: a sikemiről, 1Móz 12,6-7; a bételiről, 8. v.; újra a bételiről, miután oltárral nem jelzett utat tett Egyiptomban, 13,2-4; a hebroniról, 18. v., valamint a Mórija hegyén lévőről, 22,2. Jákob négy oszlopról volt nevezetes: a bételiről, 28,18- 19; a mizpahiról, 31,45; ismét a bételiről, 35,14-15; és a Betlehem közelében lévőről, 20. v. Izsák azonban kútásóként híres.

01.25 Izsák, a szolgálatkész áldozat

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 22,1-19

Ábrahám, a férfi áll a középpontban; időrendileg ő az Ószövetség vízválasztó vonala. Ha ez így van, akkor az 1Móz 22 a legmagasabb csúcs azon a kiemelkedő területen, amely ennek a jelentős személyiségnek az életét teljessé teszi.

01.24 Izsák, a megígért mag

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 15,1-21; 21,1-7

Rengeteg dolog függött ennek a kisfiúnak a megszületésétől. Isten szövetséget ígért Abrámnak Háránban, 1Móz 12,1-3, amelyet megismételt, vagy inkább kibővített Sikemben, 12,7 és Bételben, 13,14-17; Hebronban háromszor, 15,1-21; 17,1-21; 18,10; majd a Mórija hegyén, 22,16-18, tehát összesen hétszer. A szövetségben nem csupán egy örökösről volt szó Ábrahámnak. Először a leszármazási vonalnak folyamatosan össze kellett szűkülnie a bukott emberi fajtól a sémita leszármazási vonalig, Ábrahám családfájáig, az izsáki örökségig, Júda törzséig, Dávid királyságáig és végül az asszony Magváig.

01.20 Lót, mint jó példa

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 14,1-16; 1Péter 2,6-9

Szokták mondani: "Senki sem teljesen haszontalan; te is lehetsz rossz példa mások számára". Ez történt Lót feleségével is. Az Úr Jézus felszólít bennünket, hogy emlékezzünk rá. Emlékeztet bennünket, hogy őrizzük meg szívünket. Könnyebb volt őt kivinni Sodomából, mint Sodomát kivenni a szívéből.

01.19 Lót néhány kockázatos döntést hoz

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 13,1-13; 19,1-26

Az a finom közjáték, amely lezajlott Ábrahám között, aki várt egy városra, valamint Lót között, aki a városban élt, szemléletesen mutatja be naponkénti döntéseink fontosságát.

Lót apja korán meghalt, és nagyapja nevelte, amíg Táré is meg nem halt Háránban. A szóhasználatból úgy tűnik (Táré vette Lótot; Lót ment Abrámmal), hogy Lót Háránban érte el nagykorúságát, és úgy döntött, hogy nagybátyjával együtt utazik el az ígéret földjére. Ha így van, ez bölcs döntés volt részéről; úgy látszik, az utolsó bölcs döntése volt, amelyet meghozott.

01.17 Ábrahám, Isten barátja

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 24., 25,1-11

Abrám élete úgy indult, mint egy bálványimádó család bármely tagjáé, és úgy fejeződött be, mint a hívők családjának fejéé. Feladta a ház és a város nyújtotta kényelmes és nyugodt életet. Életének hátralévő részét sátorban töltötte Izsákkal és Jákobbal együtt, ugyanannak az ígéretnek örökös társaival, "mert várta az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten", Zsid 11,10. Életmódja a hitét tükrözte, éppen úgy, ahogyan a miénknek is kellene.

01.16 Ábrahám megpróbáltatása

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 22

Kétszer olvassuk, hogy jelentős dolgok történtek Abrám/Ábrahám életében "ezek után", lásd 1Móz 15,1 és 22,1 (vagyis az előbbi jelentős eseményeket követően). Első alkalommal az Úr fiút ígért neki, második alkalommal azonban megpróbálta Ábrahámot, megparancsolva, hogy áldozza fel a fiát.

01.15 Ábrahám - "légy tökéletes"

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 16. és 17.

Az 1Mózes 15. fejezetében feljegyzett figyelemreméltó események után sok dolognak kellett még történnie, amíg végül Isten teljesítette Abrámnak egy fiúról szóló ígéretét. A közben eltelt éveket Mackintosh, C. H. szavaival lehet jellemezni: "Isten ígéretet tesz, a hit elhiszi; a reménység előre látja; a türelem nyugodtan várakozik rá". Ha azonban Abrám nyugodtan tudott volna is várni, Sára bizony nem. Ő ragaszkodott ahhoz, hogy igénybe vegyenek emberi kisegítő eszközt, és keresztülvigye a saját akaratát általuk.

01.14 Ábrahám hitt az úrban

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 14. és 15.

Abrám az életét kockáztatta Lótért, mert a testvére volt; vö. 1Jn 3,16. Abrám az egyetlen csatában, amelyet életében valaha megvívott, győzelmet aratott a hódító királyok eddig veretlen csoportján, miután azok hazafelé tartottak nagy győzelmeik után. Abrám a túlerővel szemben diadalmaskodott, és kimerülten visszatérőben volt otthona felé a győzelemből, amikor találkozott Melkisédekkel, aki elébe jött, hogy megáldja. Zsid 7,17.

01.13 Ábrahám, a zsidó

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 12

Amikor Abrám megérkezett Kánaánba, hamarosan letelepedett, mint "idegen és vándor", Zsid 11,13 - felverte sátrát, oltárt épített, és segítségül hívta az Úr nevét, 1Móz 12,6-9. Feltehetően csalódást okozott neki, amikor látta, hogy az országot kánaániták birtokolják, 6. v., de akkor az Úr megjelent neki, és megismételte korábbi ígéretét, de most még határozottabban: "A te magodnak adom ezt a földet", 7. v. Nem tévedt tehát; ez volt a megfelelő ország!

01.12 Abrám, Táré fia

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 11,26-12,5

Bizonyos mértékig Ábrahám a legfontosabb személyiség a Mózes 1. könyvében, aki bálványimádóból a hívő ember mintájává vált. Abrám - ahogy korábban hívták, ami azt jelenti, hogy "fennkölt atya" - Úr városában született és nevelkedett. A modern régészek szerint Úr egyike volt abban a korban a legfejlettebb városoknak szociális, tudományos és építészeti fejlettségét tekintve.

06.15 A nemzetségtáblázatok fontossága

OLVASNIVALÓ: 
1Krónika 1,1-7; 2,1-7; 9,1

SOKAT TANULHATUNK mindnyájan a nemzetségtáblázatainkból. Mindnyájan leszármazottai vagyunk Nóénak, a bátor prédikátornak, aki kegyelmet talált Istennél. Továbbá valamennyien állíthatjuk, hogy Ádámtól származunk, aki Isten képére teremtetett, hogy vele közösségben legyen. Ez bátorító dolog. Mégis Noé szégyenteljesen lerészegedett, és Ádám engedetlensége maradandó bánatot okozott családjának. Ezenkívül, amit öröklünk, nemcsak jellemünk, hanem természeti tulajdonságaink és kiváltságaink is, gyakran a „családfánktól" függnek.

06.08 Példák a hit általi megigazulásra

OLVASNIVALÓ: 
Róma 4,1-8

PÁL az 1,17-ben és 3,21-ben előre látva azt az ellenvetést, hogy a hit általi megigazulásról szóló tanítása újonnan bevezetett dolog, most visszatér két nevezetes ószövetségi példára.

01.17 Az Úr vezetése

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 24,1-27

ENGEDVE Ábrahám parancsának, szolgája elutazott Náhor városába, 2-4.10. v. Ezt cselekedve az „úton", amelyre gazdája küldte, szüksége volt az Úr vezetésére; lásd 27. v. Vezetésért való imádkozása meglepően rövid és célirányos volt, 12-14. v. Kérésének alapja az a bizalom volt, hogy Istennek határozott akarata valósul meg ebben a dologban; „hogy azt rendelted legyen", 14. v. A menyasszony kiválasztása Izsák részére különösen fontos volt, mert ő általa folytatódik a választott leszármazási vonal.

01.16 Kipróbált hit

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 22,1-12
MAI OLVASNIVALÓNK az utolsó feljegyzett próbát írja le Ábrahám életében. Kétségtelenül ez volt a legsúlyosabb. Amikor Isten beszélt hozzá, 2. v., nem hagyott kétséget afelől, hogy mit kívánt Ábrahámtól. Minden részlet világos volt; Isten nem engedett kibúvót. Megmondta Ábrahámnak, mikor engedelmeskedjen. „Most" - nem valamilyen határozatlan időben, a jövőben, vagy amikor már több gyermeke lesz; vö: 25,1-2. Isten megmondta neki, kit vegyen: „A te fiadat, ama te egyetlenegyedet, akit szeretsz".

01.14 Előre felkészítve

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 14,1-24

ÁBRÁM JÓL REAGÁLT az Úr ígéretére. Nem úgy válaszolt, ahogyan sokan tennék: „Megérdemelte. Nem kellett volna Sodomába mennie, inkább Lót segítségére sietett." Lót Ábrám „atyja fiának fia" volt, 12. v., de a veszély idején úgy szerepel, mint Ábrám „testvére", 14,16. v. Ha valamelyik „testvérünk" eltévelyedik, vissza kell vezetnünk a helyes útra, Gal 6,1.

Tartalom átvétel