Skip to main content

ígéret

12.26 Csak Isten ígéreteiben bízzál!

Dátum: 
2018.12.26

Ekkor Péter így szólt hozzá: "Ha mindenki megbotránkozik benned, én soha meg nem botránkozom" (Mt 26,33).

 Hiszen ez nem isteni ígéret - mondhatja valaki, és igaza is van. Nem Isten, hanem egy ember ígérete, és ezért nem is vált valóra. Péter komolyan hitte, hogy meg tudja tenni, amit mondott. De az olyan ígéret, amelynek nincs jobb alapja, mint egy ember elhatározása, az eleve kudarcra van ítélve. Alighogy jött a kísértés, Péter megtagadta mesterét, sőt tagadását esküvel is megerősítette.

12.05 A védelem bástyái

Dátum: 
2018.12.5

"Az ilyen ember magas helyen lakik, sziklaerőd a fellegvára. Kenyerét megkapja, vize állandóan van" (Ézs 33,16).

 Akinek Isten megadta a tiszta élet ajándékát, az tökéletes biztonságban élhet.

 A magasban lakozhat, felülemelkedve a világon, túl az ellenség lőtávolságán, az éghez közel. Magasztos céljai és indítékai vannak, igazi vigasztalásra és társakra talál. Örvendezik az örök szeretet hegyei között, ott talált lakóhelyet is.

11.27 Minden utadban nyugalmat ad

Dátum: 
2018.11.27

"Megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek?" (2Móz 33,14).

 Drága ígéret ez! - Uram, add, hogy a magamévá tudjam tenni!

11.09 Szükséges ismeret

Dátum: 
2018.11.9

"Akkor megtudják, hogy én, az ÚR, az ő Istenük, velük vagyok, és hogy ők, Izráel háza, az én népem - így szól az én Uram, az Úr" (Ez 34,30).

11.05 Élő reménység

Dátum: 
2018.11.5

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki... újjászült minket Jézus Krisztusnak a... feltámadása által élő reménységre... (1Pt 1,3)

A szakemberek azt mondják, hogy a sok öngyilkosság oka a reménytelenség. Vagy nincs semmilyen megalapozott távlat az emberek előtt, vagy pedig csalódtak olyan elképzeléseikben, amelyeknek nem volt alapjuk. Erről írja Csokonai Vitéz Mihály:

10.22 Bízz az ígéretekben és hivatkozz rájuk!

Dátum: 
2018.10.22

"Mert Te ígérted ezt, Uram, Uram! Mert a Te áldásoddal szolgádnak háza örökké áldott lesz!" (2Sám 7,29).

 Dávid itt egy ígéretre hivatkozva lép Isten elé, és kéri annak beteljesítését. Ez az igevers így kétszeresen is tanulságos a számunkra. Először, hogy komolyan bíznunk kell abban, amit az Úr megmondott, annak beteljesülését biztosra kell vennünk, azután már hivatkozhatunk Isten trónusa előtt ígéreteire.

10.07 Mindig első a közösségben

Dátum: 
2018.10.7

„...előttetek megy Galileába: ott meglátjátok Őt, amint megmondta nektek" (Mk 16,7).

10.06 Üres kéz - tele szív

Dátum: 
2018.10.6

Tanú az Úr veletek együtt..., hogy nem találtatok semmit a kezemben (1Sám 12,5)

Miért tartja Sámuel fontosnak, hogy ezt mintegy jegyzőkönyvbe vegyék? Mit jelent az, hogy üres kézzel megy nyugdíjba? Több mindent:
Jelenti, hogy amíg a nép bírája volt, senkitől nem fogadott el megvesztegető ajándékot. De nem élt vissza a pozíciójával sem, nem vett el sem szavakkal vagy fondorlattal senkitől semmit.

09.07 A mindenható kegyelem hatósugara

Dátum: 
2018.09.7

„...akkor ahelyett, hogy ezt mondanák nekik: Nem vagytok népem! - ezt mondják: Az élő Isten fiai vagytok!" (Hós 1,10 MBT, Hós 2,1 KAR)

 A szabadon munkálkodó kegyelem fiakká teheti az idegeneket. Az Úr itt kijelenti, hogy ezt szándékozik cselekedni a lázadókkal, és tudtukra is adja majd, hogy mit cselekedett velük. Kedves olvasóm, velem is így cselekedett az Úr; veled is megtette már ezt? Ha igen, fogjunk kezet és egy szívvel dicsérjük Urunk imádásra méltó nevét.

08.25 Élni fog benne minden

Dátum: 
2018.08.25

Élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak. (Ez 47,9)

08.10 A sorsszerű megbízatás

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 1,6-19

Jeremiásnak az volt a sorsa, hogy Isten elhívottja legyen olyan időben, amikor Júdában minden a végső katasztrófa felé rohant, amikor a politikai zűrzavar a tetőpontjára hágott, amikor a különféle pártokat a legrosszabb szenvedélyek befolyásolták, és végzetes szándékok uralták. Érzékeny természete visszarettent a kemény megbízatástól, "És mondtam: Ah, ah Uram Isten! Íme, én nem tudok beszélni; hiszen ifjú vagyok én!" Természete szerint túl gyengéd ember volt ahhoz, hogy képes legyen megküzdeni a kor veszedelmeivel és nehézségeivel.

07.30 Az eljövendő találkozás ígérete

Dátum: 
2018.07.30

„...ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek" (Jn 16,22).

07.27 Több, mint puszta szó

Dátum: 
2018.07.27

„Nektek adom meg a Dávidnak tett biztos, szent ígéreteket" (Csel 13,34).

07.12 Nehémiás könnyei

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 1

Nehémiást nézve Ezsdrásétól eltérő jellemet látunk. Mintegy 14 évvel Ezsdrás megérkezése után lehetett, hogy Nehémiás vezette a foglyoknak egy csoportját Jeruzsálembe vissza. Mint Ezsdrás, Nehémiás is Isten embere volt éppen a megfelelő időben. Nagy dolgok történtek olyan emberen keresztül, aki bátran végrehajtotta Isten akaratát. A történelem sokat köszönhet ilyen embereknek. "Nehémiásnak a beszédei..." (1. v.); figyeljük meg, hogy ennek a könyvnek milyen nagy része van első személyben írva. A férfi saját aggodalmát és tetteit írja le. Ez adja annak megrendítő voltát és erejét.

06.15 Az áldott otthon áldás lesz másoknak is

Dátum: 
2018.06.15

„Áldjon meg téged a Sionról az Úr, hogy láthasd Jeruzsálem jólétét egész életeden át" (Zsolt 128,5).

06.06 Mindig meghallgat

Dátum: 
2018.06.6

„...meghallotta az Úr hangos sírásomat! Meghallgatta könyörgésemet az Úr, imádságomat elfogadta az Úr!" (Zsolt 6,9-10).

06.01 Isten sarjasztja a vetést

Dátum: 
2018.06.1

„Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva visszanyered azt!" (Préri 11,1).

05.28 Emlékeztesd Istent ígéreteire!

Dátum: 
2018.05.28

"Hiszen Te mondtad: Sok jót teszek veled" (1Móz 32,13).

05.25 Isten tárháza

Dátum: 
2018.05.25

"Megnyitja az Úr gazdag kincsesházát" (5Móz 28,12).

Ez az ígéret az esőre vonatkozott, amelyet megad az Úr a maga idejében. De az eső csak jelképezi mindazt a mennyei felüdülést, amelyet az Úr készségesen megad népének. Milyen drága az az eső, amely az Úr népét üdíti fel!

05.17 Aki örökös, nem siránkozik

Dátum: 
2018.05.17

"A feddhetetlenekre szép örökség vár" (Péld 28,10).

A Példabeszédek könyve ígéretek könyve is. Az ígéreteknek közmondásokká kellene válniuk Isten népe között. Itt egy igen kegyelemteljes ígérettel van dolgunk. Megszoktuk, hogy úgy gondolunk a jó dolgokra, mint amiknek csupán várományosai vagyunk. Ezen Ige alapján már most birtokosai lehetünk az örökségnek.

Tartalom átvétel