Skip to main content

pogány

07.02 Világosság a Pogányoknak

Dátum: 
2019.07.2

Lukács 2,25-35

04.18 A Pogányok Világossága

Dátum: 
2019.04.18

Ézsaiás 42,6-8

11.22 Kornéliusz (1)

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 10,1-8

A Csel 10 egyike a könyv kritikus fejezeteinek. Tartalmazza pogányok megtérését Péter igehirdetésén keresztül. Isten őt használta fel, hogy alkalmazza a hit ajtajának kulcsát a pogányok felé. Az Úr a Mt 16-ban adta neki a kulcsokat. Ez a fejezet az utolsó a három közül, amely kívülállók megtérését jegyzi fel az emberiség három ágazatából. Az etióp udvari ember hámita volt, Saul sémita volt, most pedig a százados Jáfet leszármazottja. Koméliusz hasonlított az első kettőhöz: igaz ember volt és nagy tiszteletnek örvendett.

10.13 A szírofőníciai asszony

OLVASNIVALÓ: 
Máté 15,21-28; Márk 7,24-30

Az Úr találkozása ezzel a figyelemre méltó asszonnyal feltehetőleg azon az egyetlen alkalmon történt, amikor az Úr elhagyta a zsidó területet, és Tírusz és Szidón határába ment. Ez a kananeus asszony közeledett az Üdvözítőhöz, és kérte, hogy gyógyítsa meg démontól megszállott lányát. Fontos megérteni, hogy ez az asszony pogány volt. Mint pogány, nem élvezte ugyanazokat a kiváltságokat, mint Isten választott népe.

06.25 Áház, a vesztes

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 28,1-23

Ennek az embernek a neve azt jelenti, hogy "birtokos", de kudarcot vallott annak megélésében. Minden értelemben illett rá a "vesztes" szó. Teljesen másképp is lehetett volna, hiszen nagy előnnyel indult. Trónra lépésekor mindent megkapott, mert apja jó ember, kemény munkás volt. Mind az apa, mind a fia ugyanannyi ideig ültek a trónon, de amíg ez az apa számára a megsegítés tizenhat esztendeje volt, a fia számára a pusztulás tizenhat éve lett.

03.26 Mika Efraim hegyvidékén lakott

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 17,1-13

Mika kijózanító illusztrációt szolgáltat számunkra a nemzet szomorú állapotáról a bírák napjaiban. Jómódú, tekintélyes és vallásos ember volt a maga birtokán, Efraim hegyvidékén, éppen a Silóban lévő istenháza közelében lévő dombon, 18,31. Megmutatja a valóságos voltát a négyszeresen elhangzó kijelentésnek: "azokban a napokban nem volt király Izráelben", 17,6; 18,1; 19,1; 21,25; és nagyon világosan illusztrálja azt, hogy mit jelent a további megállapítás: "kiki azt cselekedte, amit jónak látott", 17,6; 21,25. Ő is pontosan ezt tette.

12.06 Megalkuvás

OLVASNIVALÓ: 
Jelenések 2,12-17

PERGÁMUM a pogány világ nagy vallási központja volt. A sok pogány istenség között, akiket imádtak, a legelőkelőbb a gyógyítás istene volt, Aesculapius. Neki az „üdvözítő” címet adták. Tőle, valamint szimbólumától, a kígyótól az ott élő keresztyének különösen iszonyodtak, és környezetük rendkívüli nehézséget jelentett számukra.

12.02 Viszonzatlan szeretet

OLVASNIVALÓ: 
Hóseás 10,1-12,14

Az elfajzott szőlőtő: 10,1. Isten elplántálta Izráelt, mint szőlőtőt, hogy gyümölcsöt teremjen neki és a nemzeteknek, Zsolt 80,8-12. A nemzet ezt a szándékot megrontotta öntetszelgéssel és Isten ajándékait arra használta, hogy továbbadja azokat bálványainak. Egy nap megjelenik majd az Igazi Szőlőtő, hogy teljesítse az isteni célt, Jn 15,1. Isten végső céljait nem lehet meggátolni!

07.12 Jósiás fiatalos buzgalma

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 34,1-21

JÓSIÁS FÉNYES CSILLAGKÉNT ragyog Júda Istentől való elhajlásának és eltávolodásának sötét éjszakájában. Két gonosz király után került trónra, „mikor még gyermek volt", 16 éves, keresni kezdte az Urat. A legigazibb Istenhez térések fiatal korban történnek, hogy az életet Őneki lehessen odaszánni. „Az ifjaknak ékessége az ő erejük", és boldogok azok, akik odaszánják ifjúságuk energiáját az Úrnak, Péld 20,29; Zsolt 96,7. Azoknak, akik közösségre törekszenek az Úrral, olyan dolgokkal is foglalkozniuk kell, amelyek Őt megszomorítják.

06.19 A zsidók és a pogány nemzetek jövője

OLVASNIVALÓ: 
Róma 11,1-36

A 33. VERS fényében problémákra kell számítanunk, de csak még több lesz, ha el nem fogadjuk, hogy Isten ugyanúgy, mint az ószövetségi időkben, még mindig törődik a nemzetekkel (ApCsel 17,26-27).

A fő probléma sokak számára a 21-22. versben van, amelyet úgy látnak, mint ami kockáztatja a hívő ember biztonságát, ez azonban bizonyára ellentmondana a Szentírás szándékának és Pálnak ebben a szakaszban kifejtett fő témájának: Isten saját ígéreteihez való hűségének. A hely korlátozott volta miatt erre csak néhány rövid megjegyzést tehetünk.

06.06 A zsidók nem jobbak, mint a pogányok

OLVASNIVALÓ: 
Róma 2,1-29

AZ APOSTOL most előre látja a kulturált pogányok valószínű reakcióját a pogány világ elleni vádbeszédére: „Ez mind igaz az aljas barbárokra. Nekik szükségük lehet a megmentésre - de nekem nincsen!" Mivel az emberi természet nem változik, ugyanez a hozzáállás ma is általános. Kulturált emberek azt képzelhetik magukról, hogy a bírói székben ülnek, pedig valójában ahhoz a társasághoz tartoznak, amely vád alatt van, és ki vannak téve ugyanannak a haragnak (5. v.). A megvilágosodásnak önmaguk megítéléséhez kellene vezetni, és nem mások elítéléséhez (Mt 7,1; 1Kor 11,31).

05.18 A modellgyülekezet

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 13,1-13

AZ APOSTOLOK Cselekedeteinek második fele nyomon követi a keresztyén hit elterjedését a pogány világban. Így olvasunk a Pálnak és Barnabásnak adott megbízatásról a munkára vonatkozóan (1-3. v.), és az első missziós utazás megkezdéséről (4-13. v.). De ne feledkezzünk meg annak a gyülekezetnek a tulajdonságairól sem, amelyet maguk mögött hagytak.

28. A prófécia beteljesedése - Péter látomása

Igehely (történet): A prófécia beteljesedése - Péter látomása Apcsel 10.

Aranymondás/kulcsige: ApCsel 10,34-35 Nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik.

Óracél: Értsék meg, hogy Jézus Krisztusban minden ember számára elérhető a bűnbocsánat és az üdvösség.

Fő üzenet, központi igazság: Jézus Krisztusban nincsenek nemzeti, etnikai, nembeli különbségek.

02.04 Amennyiben...

OLVASNIVALÓ: 
Máté 25,31-46

AZ ÚR azzal fejezte be beszédét az Olajfák-hegyén, hogy leírta a kihallgatás és felülvizsgálat napját. Aligha van kétség, hogy ez az igehely a Messiásnak a pogányokkal kapcsolatos ítéletét írja le, aszerint, hogy milyen magatartást tanúsítottak a zsidók iránt a nyomorúság alatt (Jóél 3,1-8). Mindazáltal vigyáznunk kell, hogy ne használjuk fel pontos üdvtörténeti értelmezését arra, hogy elkerüljük lelkiismeret-vizsgálatra kényszerítő alkalmazását. A 40. és 45.

01.20 Nagy hit

OLVASNIVALÓ: 
Máté 15,1-31

A KÁNAÁNI ASSZONY nyilvánvalóan valódi szükséget szenvedett; lányát kegyetlenül gyötörte egy démon. Első látásra mégis úgy tűnt, nem kap segítséget. Kérése először az Úr hallgatásával találkozott, és amikor később beszélt vele, megállapításai egyáltalán nem voltak bátorítóak. Tanítványainak, akiket foglalkoztatott az asszony ügye, ezt mondta: „Nem küldettem..."; neki pedig további könyörgésére így válaszolt: „Nem jó..." Nem arról van szó, hogy hiányzott nála valahogyan a szánalom az asszony vagy gyermeke iránt.

Tartalom átvétel