Skip to main content

próba

08.27 Megpróbált emberek

Dátum: 
2019.08.27

„...megpróbáltalak a nyomorúság kohójában" (Ézs 48,10).

08.08 Szenvedések közt

Dátum: 
2019.08.8

Milyen üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr! (2Tim 3,11)

Jézus Krisztus előre felkészítette Pált, hogy sokat kell majd az ő nevéért szenvednie. Az apostol az utolsó levelében így emlékezik vissza: milyen üldöztetéseket viseltem el! Azonban soha nem dicsekedett szenvedéseivel, és nem panaszkodott miattuk. Vállalt mindent Krisztusért és mások üdvösségre segítéséért.

07.25 Jób (1)

OLVASNIVALÓ: 
Jób 1,1-5

Lehetséges, hogy Jób könyve a legrégibb könyv, amelyet a Szentírás tartalmaz, és lehet, hogy a legrégibb az egész világon. Az egyik legősibb problémával foglalkozik: Miért szenved az igaz ember? Az igaz Jób szenvedésének titka eszünkbe juttatja azt a valakit, aki nagyobb, mint Jób, aki szenvedett, "mint igaz, a nem igazakért", 1Pt 3,18. Sokan úgy gondolják, hogy Jób magas kort ért meg, Jób 42,16 még Ábrahám ideje előtt, és a történetet Mózes 1. könyve 11. és 12. fejezete közé helyezik. Az özönvízre utalás történik a 22,15-17-ben.

07.14 Nehémiás megpróbáltatása

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 10,19-20; 4,1-3.10-23

Nincs olyan munka az Úrért, amely megmenekülhetne valamilyen mérvű ellenállástól. Nehémiás és emberei hamarosan bizonyíthatták ezt. A Sátán ellene fog állni bármilyen munkának, amely Isten érdekeit szolgálja. Nagyon gyakran azonban Isten szolgáinak igazi jellemét a megpróbáltatás időszakai hozzák elő. Ma azt fogjuk látni, hogy az ellenállás sokféle forrásból és embertől származhat. Isten munkája sokféle próbának van kitéve, a nyílt szembenállástól a kifinomult fortélyig. "Vigyázzatok és imádkozzatok", mondja az Ige.

02.14 Könnyet törölni, sebet kötözni

Dátum: 
2019.02.14

...odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. (Lk 10,34)

Az irgalmatlanság mindig felfedi mások sebét. Élvezettel beszél mások hibáiról, mulasztásairól, gyengeségeiről, bűneiről. Az irgalmasság elfedezi, betakarja azokat. A példázatbeli samáriai elsősegélyben részesíti a sebesültet. Az azonban, hogy olajat és bort használ ehhez, arra is utal, hogy kész volt áldozatot hozni érte. Ugyanis ezek a legdrágább árucikkek közé tartoztak.

11.04 Szabadulás a börtönből

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 38,1-28

JEREMIÁS SZOLGÁLATÁNAK EGYIK legszomorúbb vonása volt, hogy miközben az Úr üzenetét hirdette, indítékait annyira félreértették. A Júda és Babilon közti végső kimenetelt illetően az ő szava megbízható volt. „Ha kimégy a babiloni király fejedelmeihez, él a te lelked, és e város nem égettetik meg tűzzel." A másik lehetőség a teljes pusztulás volt, 17-18. v.

09.05 Timóteus látogatása Tesszalonikában

OLVASNIVALÓ: 
1Tesszalonika 3,1-13

PÁL FOLYTATJA, hogy bemutassa együttérzését a tesszalonikaiak szenvedésével (3,3-4), de azt mondja, hogy senkit se lepjenek meg ezek a nyomorúságok, mert a keresztyén számára normális dolog üldöztetést szenvedni (Jn 15,20). Korábban is figyelmeztette őket arra, hogy megpróbáltatást fognak szenvedni, így nem érkezhetett az meglepetésként. Ilyen szenvedések azonban azt eredményezhetik, hogy némelyek feladják, és ekkor Pál munkája hiábavalóvá válik (3,5).

12.01 Hatszoros próba

„Ha azt hallod, hogy..., akkor keress, kutass és kérdezz utána alaposan, és ha valóban igaz a dolog, és megtörtént..." 5Mózes 13,13.15

Amikor híre kelt, hogy Izráel valamelyik városának a népe elhagyta Istent, és bálványokat imádott, akkor a dolgot először alaposan ki kellett vizsgálni, és csak azután indulhatott meg a büntető eljárás.

08.02 Felhők a javunkra

"Nagyon megrémültek, amikor a felhőbe kerültek." Lukács 9,34

05.11 Kényelem vagy jellem

„Gondtalan élt Móáb ifjúsága óta, és pihent, mint seprőn a bor. Nem öntötték át egyik edényből a másikba, nem kellett fogságba sem mennie. Ezért maradt meg zamata, illata sem változott meg." Jeremiás 48,11

Jeremiás a borkészítés területéről veszi a példát, hogy általa megtanítson: a kényelmes élet nem vezet erős jellemhez.

05.08 Sötétség kincsei

„Neked adom a sötétség kincseit." Ézsaiás 45,3

Amikor Isten Cirusnak ezt az ígéretet tette, a sötétség országainak anyagi értékeire gondolt, amelyeket Cirus meg fog hódítani. Mégsem követünk el erőszakot a versen, ha ezt szellemi értelemben is alkalmazzuk.

03.31 Legyenek kipróbált emberek

„Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfuvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék." 1Timóteus 3,6

02.17 A haladás zálogai

Szorult helyzetemből adj nekem kiutat…" Zsoltár 4,2

Igaz a mondás, hogy „a mindig csöndes tengeren még sohasem lett senki igazán jó tengerésszé." A szorongattatás által fejlődik ki bennünk a türelem. Az élet nyomasztó eseményei által kapunk szabad teret és jutunk előre.

Még e világ emberei is fölismerték, hogy a nehézségek nevelnek és előbbre juttatnak bennünket. Charles Kettering mondotta: „A problémák a haladás zálogai. Ne adjatok nekem mást, csak problémákat. A jó hírek elgyöngítenek."

02.15 Kitartó munkálkodás

„Vesd a te kenyeredet a víz felszínére, mert sok nap múlva megtalálod azt." (Károli ford.) Prédikátor 11,1

A „kenyér" szó itt valószínűleg a gabonát jelképezi, amelyből készítik. Egyiptomban a gabonát az elárasztott földekre vetették. Mikor azután a víz fokozatosan visszahúzódott, akkor megjelent a termés. De nem azonnal, hanem „sok nap múlva".

16. Jézus próbatétele és győzelme

Igehely (történet): Mt 4,1-11: Jézus próbatétele és győzelme

Aranymondás/kulcsige:  Jak 4,7 "Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek."

Fő üzenet, központi igazság: Jézus, bár Isten Fia, de ember fiaként állt ellene az ördögnek, ezzel mutatva meg nekünk, hogy szabad akaratunkkal ellene állhatunk minden kísértésnek.

Minimum követelmény: Saját szavaival mondja el Jézus megkísértésének történetét.

Üzenet/téma:

Merj szeretni!

Szerző: 
Alex Kendrick, Stephen Kendrick

- Negyven nap, amely megváltoztatja a világot! -
Legalábbis a Tiédet kedves Olvasó! De ha Te változol, változik a házasságod, változik a családod is. És változik a körülötted levő világ is. És gondolj csak bele, hogy mi minden történhet, ha ezeket a változásokat a szeretet szítja...?!

merjszeretni.jpg

Lábnyomok

Video: 
Video

Álmomban Mesteremmel
tengerparton jártam, s az életem
nyomai rajzolódtak ki mögöttünk:
két pár lábnyom a parti homokon,
ahogy Ő mindig ott járt velem.
De ahogy az út végén visszanéztem,
itt-amott csak egy pár láb nyoma
látszott, éppen ahol az életem
próbás, nehéz volt, sorsom mostoha.
Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz:
"Amikor életem kezedbe tettem,

Elhívás

Felüdítem a fáradt lelket, és megelégítek minden elcsüggedt lelket. (Jer 31,25)
Jézus megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fûre, aztán vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte a kenyereket és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Valamennyien ettek és jóllaktak. (Mt 14,19-20)

Tartalom átvétel