Skip to main content

bálványimádás

08.20 Megengeded?

„A ti atyáitok...idegen isteneknek szolgáltak. De áthoztam a ti atyátokat, Ábrahámot a folyóvíz túlsó oldalára, és elhordoztam őt egész Kánaán földjén, és megsokasítám az ő magvát" (Józs 24,2-3).

06.16 Ki nálad az első

„Eljön az óra, amikor az igazi imádók szellemben és valóságban (igazságban) imádják az Atyát; mert az Atya is olyanokat keres, akik Őt imádják" (Jn 4,23).

04.25 Alkalmas és alkalmatlan időben

"Hirdesd az Igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben" (2Tim 4,2).

02.10 Megdermedt az istenről alkotott elképzelésed?

"Emeljétek fel a magasba szemeiteket és lássátok meg, ki teremtette azokat?" (Ézs 40,26)

12.20 Az ember csak ember; de Isten valóban Isten!

Dátum: 
2019.12.20

"Én, én vagyok vigasztalótok! Miért félsz halandó embertől, olyan embertől, aki a fű sorsára jut? Elfelejtetted alkotódat, az URat, aki az eget kifeszítette, és alapot vetett a földnek? Miért rettegsz szüntelen, mindennap az elnyomó izzó haragjától, mellyel el akar pusztítani? De hová lesz az elnyomó izzó haragja?!" (Ézs 51,12-13).

11.10 Hol vannak isteneid?

Dátum: 
2019.11.10

Hol vannak isteneid, amelyeket csináltál?... segítsenek rajtad bajodban, ha tudnak! (Jer 2,28)

08.07 Ézsaiás összeütközése Áházzal

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 7,1-14

Jótám halála után Áház kezdett uralkodni Júdában. Ez a húszéves fiatalember mindenképpen azon volt, hogy gonoszt cselekedjen; "nem azt cselekedte, ami az Úrnak, az ő Istenének tetszett volna", 2Kir 16,2. Bálványimádó tettei azzal jártak, hogy megtelt a város faragott képekkel, és felújította Molok imádatát Hinnom völgyében. Aház Júda történelmének egyik legkritikusabb időszakában ült a királyság trónján. Reczin, Szíria királya és Pékah, Samária királya elhatározta, hogy elmozdítja Áházt, és Júda trónjára egy bábkirályt ültet, aki akaratuk szerint irányítható majd.

08.04 Ézsaiás, az államférfi

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 1,1-4.18-23

Uzzijjá király uralkodása 52 esztendeig tartott, alatta gazdagság és bőség volt, és gazdasági és politikai jólétet hozott Júda számára. De, ahogyan a történelem oly sokszor bizonyítja, a királyság külső ragyogása belülről a hanyatlás végzetes csíráját hordozta magában. Az üzleti és politikai életben elhatalmasodott a kapzsiság, elnyomás és korrupció, miközben Jahve imádata puszta külsőséggé és látszattá vált. Ugyanakkor Izráel északi királyságát átszőtte a bálványimádás, amikor Ézsaiás színre lépett. Ézsaiás, aki Jeruzsálemi születésű volt, rendkívül művelt és kulturált férfi volt.

07.01 Manassé

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 33

Sírja meglepő módon egy kertben volt. Nem tudjuk, hogy volt-e felirat a sírkövén, de a legodaillőbb szavakat akkor nem is lehetett volna ráírni. Manassé ugyanis (hús)testtel és vérrel írta azt, amit Pál később tollal és tintával vetett papírra. Ezek a következő szavak voltak: "Ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik", Róm 5,20.

06.25 Áház, a vesztes

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 28,1-23

Ennek az embernek a neve azt jelenti, hogy "birtokos", de kudarcot vallott annak megélésében. Minden értelemben illett rá a "vesztes" szó. Teljesen másképp is lehetett volna, hiszen nagy előnnyel indult. Trónra lépésekor mindent megkapott, mert apja jó ember, kemény munkás volt. Mind az apa, mind a fia ugyanannyi ideig ültek a trónon, de amíg ez az apa számára a megsegítés tizenhat esztendeje volt, a fia számára a pusztulás tizenhat éve lett.

06.22 Amacjá

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 25

A szívbetegség egyike lett legfőbb "gyilkosainknak". A szívből fakadó rendellenességek a szellemi világban is végzetesek lehetnek. Ezt bőségesen mutatja be Amacjá, aki uralkodott, de "nem volt tökéletes a szíve". Ennek a belső problémának a hatása nem volt azonnal nyilvánvaló, de adott időben megjelentek a repedések.

05.29 Ászá (1)

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 14,1-15

A Krónika 2. könyvében az Ászá életéről szóló három fejezet mindegyike uralkodásának egy-egy jellegzetes periódusát írja le. Az első tíz évről szól a 14. fejezet, a következő huszonöt évről a 15. fejezet, és az utolsó hat évről a 16. fejezet.

05.24 Jeroboám (2)

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 12,25-33

Már említettük, hogy Jeroboám nevét gyakran követte az elítélő vélemény: "aki bűnbe vitte Izráelt" (lásd például: 1Kir 15,26.34; 16,26). Izráel utána következő királyai is az ő gonosz lábnyomában jártak. Jeroboám "bűnbe vitte Izráelt" három módon.

05.23 Jeroboám (1)

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 11,26-40

Jeroboám neve elszakíthatatlanul összekapcsolódott a következő dermesztő szavakkal: "aki bűnbe vitte Izráelt", és ösztönösen eszünkbe jutnak bálványimádó tettei. Biztos jövőnek örvendezhetett volna. Ő azonban mindezt eldobta magától, és ugyanaz a próféta, aki megjövendölte felemelkedését, megjövendölte bukását is; 1Kir 11,29-31; 14,1-11. Nem lehetünk engedetlenek Isten szava iránt súlyos szellemi veszteség nélkül.

05.21 Salamon és az asszonyok

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 11,1-25

Mielőtt elborzadva emeljük fel kezünket, mindnyájunknak emlékeznünk kell a bennünk rejlő gonoszságra. Pál apostol ehhez hasonlóan szól: "ügyelve magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is." Gal 6,1. Salamon életének utolsó fejezete szomorú olvasmány, és az egész ezekkel a baljóslatú szavakkal kezdődik. "Salamon király pedig megszeretett sok idegen asszonyt, mégpedig a Fáraó leányán kívül a moábiták, ammoniták, edomiták, sidonbeliek és hitteusok leányait".

03.14 Ehud: egy meg nem alkuvó vezető

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 3,7-30

Van egy ismétlődő trend a Bírák könyvében, 2,16-19. (1) A nép elhagyja az Urat, pl. 2,12; 3,12; (2) az Úr megbünteti őket, 2,14; 3,12; (3) ők hozzá kiáltanak, 3,15; (4) Ő szabadítót küld, 3,15.

A nép a bálványimádás, hűtlenség és önfejűség bűnébe esik; rossz útra térnek megalkuvás miatt, és a gyengeség állapotába kerülnek. Mindazáltal Isten hosszútűrő és kész segíteni rajtuk. Ezt gyenge dolgok és gyenge emberek felhasználásával teszi; példája ennek egy ökörösztöke, Bárák, Sámson.

02.25 A félrevezetett Áron

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 32,1-5.22; 4Mózes 12,1-2; 20,7-12

Áronnak sok jó tulajdonsága mellett voltak hibái is. Hiányzott nála az erős jellem, könnyen hagyta magát irányítani.

11.08 A dicsőség a Jeruzsálemi templomban

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 8,1-18

EGY ÉVVEL KÉSŐBB Ezékiel szellemben átkerült Jeruzsálembe, 3. v., úgy, hogy látta az ott történő gonoszságokat, azokat a gonoszságokat, amelyek ítéletet érdemelnek. Isten trónja ott volt még, de akkor már távozni készült a dicsőség. Ez a Jel 1-3-ra emlékeztet bennünket, ahol János először a megdicsőült Urat látta az ítélkezés tekintélyével, minthogy szemei olyanok voltak, mint a tűzláng. Akkor a 2-3. fejezetben a hét gyülekezet állapotát látta az Úr szempontjából, Laodiceával befejezve, amelyet kiköpött, csak egy hű maradékot tartva meg, hogy vele vacsorázzon és részesedjen trónjában.

10.28 A szív kutatása és egy menedékhely

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 17,1-27

MONDTÁK MÁR, hogy Jeremiás próféta könyve a szív vizsgálatára készült. Érdekes tanulmány ezzel a témával a gondolatainkban szemlélni a próféciát. Van három hivatkozás ebben a fejezetben Júda bűnének mélységes voltára. Mindegyik a szívvel foglalkozik. Az 1. versben Jeremiás kijelentette, hogy Júda bűne gyémánthegyű vastollal van szívükbe vésve. Egy fertőzés volt itt, egy mély belső vétek. A bálványimádás a külső megjelenése volt egy olyan tisztátalanságnak, amely a szívben kezdődött.

Tartalom átvétel