Skip to main content

bálványimádás

04.25 Alkalmas és alkalmatlan időben

"Hirdesd az Igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben" (2Tim 4,2).

02.10 Megdermedt az istenről alkotott elképzelésed?

"Emeljétek fel a magasba szemeiteket és lássátok meg, ki teremtette azokat?" (Ézs 40,26)

12.20 Az ember csak ember; de Isten valóban Isten!

Dátum: 
2019.12.20

"Én, én vagyok vigasztalótok! Miért félsz halandó embertől, olyan embertől, aki a fű sorsára jut? Elfelejtetted alkotódat, az URat, aki az eget kifeszítette, és alapot vetett a földnek? Miért rettegsz szüntelen, mindennap az elnyomó izzó haragjától, mellyel el akar pusztítani? De hová lesz az elnyomó izzó haragja?!" (Ézs 51,12-13).

11.10 Hol vannak isteneid?

Dátum: 
2019.11.10

Hol vannak isteneid, amelyeket csináltál?... segítsenek rajtad bajodban, ha tudnak! (Jer 2,28)

08.07 Ézsaiás összeütközése Áházzal

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 7,1-14

Jótám halála után Áház kezdett uralkodni Júdában. Ez a húszéves fiatalember mindenképpen azon volt, hogy gonoszt cselekedjen; "nem azt cselekedte, ami az Úrnak, az ő Istenének tetszett volna", 2Kir 16,2. Bálványimádó tettei azzal jártak, hogy megtelt a város faragott képekkel, és felújította Molok imádatát Hinnom völgyében. Aház Júda történelmének egyik legkritikusabb időszakában ült a királyság trónján. Reczin, Szíria királya és Pékah, Samária királya elhatározta, hogy elmozdítja Áházt, és Júda trónjára egy bábkirályt ültet, aki akaratuk szerint irányítható majd.

08.04 Ézsaiás, az államférfi

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 1,1-4.18-23

Uzzijjá király uralkodása 52 esztendeig tartott, alatta gazdagság és bőség volt, és gazdasági és politikai jólétet hozott Júda számára. De, ahogyan a történelem oly sokszor bizonyítja, a királyság külső ragyogása belülről a hanyatlás végzetes csíráját hordozta magában. Az üzleti és politikai életben elhatalmasodott a kapzsiság, elnyomás és korrupció, miközben Jahve imádata puszta külsőséggé és látszattá vált. Ugyanakkor Izráel északi királyságát átszőtte a bálványimádás, amikor Ézsaiás színre lépett. Ézsaiás, aki Jeruzsálemi születésű volt, rendkívül művelt és kulturált férfi volt.

07.01 Manassé

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 33

Sírja meglepő módon egy kertben volt. Nem tudjuk, hogy volt-e felirat a sírkövén, de a legodaillőbb szavakat akkor nem is lehetett volna ráírni. Manassé ugyanis (hús)testtel és vérrel írta azt, amit Pál később tollal és tintával vetett papírra. Ezek a következő szavak voltak: "Ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik", Róm 5,20.

06.25 Áház, a vesztes

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 28,1-23

Ennek az embernek a neve azt jelenti, hogy "birtokos", de kudarcot vallott annak megélésében. Minden értelemben illett rá a "vesztes" szó. Teljesen másképp is lehetett volna, hiszen nagy előnnyel indult. Trónra lépésekor mindent megkapott, mert apja jó ember, kemény munkás volt. Mind az apa, mind a fia ugyanannyi ideig ültek a trónon, de amíg ez az apa számára a megsegítés tizenhat esztendeje volt, a fia számára a pusztulás tizenhat éve lett.

06.22 Amacjá

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 25

A szívbetegség egyike lett legfőbb "gyilkosainknak". A szívből fakadó rendellenességek a szellemi világban is végzetesek lehetnek. Ezt bőségesen mutatja be Amacjá, aki uralkodott, de "nem volt tökéletes a szíve". Ennek a belső problémának a hatása nem volt azonnal nyilvánvaló, de adott időben megjelentek a repedések.

05.29 Ászá (1)

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 14,1-15

A Krónika 2. könyvében az Ászá életéről szóló három fejezet mindegyike uralkodásának egy-egy jellegzetes periódusát írja le. Az első tíz évről szól a 14. fejezet, a következő huszonöt évről a 15. fejezet, és az utolsó hat évről a 16. fejezet.

05.24 Jeroboám (2)

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 12,25-33

Már említettük, hogy Jeroboám nevét gyakran követte az elítélő vélemény: "aki bűnbe vitte Izráelt" (lásd például: 1Kir 15,26.34; 16,26). Izráel utána következő királyai is az ő gonosz lábnyomában jártak. Jeroboám "bűnbe vitte Izráelt" három módon.

05.23 Jeroboám (1)

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 11,26-40

Jeroboám neve elszakíthatatlanul összekapcsolódott a következő dermesztő szavakkal: "aki bűnbe vitte Izráelt", és ösztönösen eszünkbe jutnak bálványimádó tettei. Biztos jövőnek örvendezhetett volna. Ő azonban mindezt eldobta magától, és ugyanaz a próféta, aki megjövendölte felemelkedését, megjövendölte bukását is; 1Kir 11,29-31; 14,1-11. Nem lehetünk engedetlenek Isten szava iránt súlyos szellemi veszteség nélkül.

05.21 Salamon és az asszonyok

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 11,1-25

Mielőtt elborzadva emeljük fel kezünket, mindnyájunknak emlékeznünk kell a bennünk rejlő gonoszságra. Pál apostol ehhez hasonlóan szól: "ügyelve magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is." Gal 6,1. Salamon életének utolsó fejezete szomorú olvasmány, és az egész ezekkel a baljóslatú szavakkal kezdődik. "Salamon király pedig megszeretett sok idegen asszonyt, mégpedig a Fáraó leányán kívül a moábiták, ammoniták, edomiták, sidonbeliek és hitteusok leányait".

03.14 Ehud: egy meg nem alkuvó vezető

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 3,7-30

Van egy ismétlődő trend a Bírák könyvében, 2,16-19. (1) A nép elhagyja az Urat, pl. 2,12; 3,12; (2) az Úr megbünteti őket, 2,14; 3,12; (3) ők hozzá kiáltanak, 3,15; (4) Ő szabadítót küld, 3,15.

A nép a bálványimádás, hűtlenség és önfejűség bűnébe esik; rossz útra térnek megalkuvás miatt, és a gyengeség állapotába kerülnek. Mindazáltal Isten hosszútűrő és kész segíteni rajtuk. Ezt gyenge dolgok és gyenge emberek felhasználásával teszi; példája ennek egy ökörösztöke, Bárák, Sámson.

02.25 A félrevezetett Áron

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 32,1-5.22; 4Mózes 12,1-2; 20,7-12

Áronnak sok jó tulajdonsága mellett voltak hibái is. Hiányzott nála az erős jellem, könnyen hagyta magát irányítani.

11.08 A dicsőség a Jeruzsálemi templomban

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 8,1-18

EGY ÉVVEL KÉSŐBB Ezékiel szellemben átkerült Jeruzsálembe, 3. v., úgy, hogy látta az ott történő gonoszságokat, azokat a gonoszságokat, amelyek ítéletet érdemelnek. Isten trónja ott volt még, de akkor már távozni készült a dicsőség. Ez a Jel 1-3-ra emlékeztet bennünket, ahol János először a megdicsőült Urat látta az ítélkezés tekintélyével, minthogy szemei olyanok voltak, mint a tűzláng. Akkor a 2-3. fejezetben a hét gyülekezet állapotát látta az Úr szempontjából, Laodiceával befejezve, amelyet kiköpött, csak egy hű maradékot tartva meg, hogy vele vacsorázzon és részesedjen trónjában.

10.28 A szív kutatása és egy menedékhely

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 17,1-27

MONDTÁK MÁR, hogy Jeremiás próféta könyve a szív vizsgálatára készült. Érdekes tanulmány ezzel a témával a gondolatainkban szemlélni a próféciát. Van három hivatkozás ebben a fejezetben Júda bűnének mélységes voltára. Mindegyik a szívvel foglalkozik. Az 1. versben Jeremiás kijelentette, hogy Júda bűne gyémánthegyű vastollal van szívükbe vésve. Egy fertőzés volt itt, egy mély belső vétek. A bálványimádás a külső megjelenése volt egy olyan tisztátalanságnak, amely a szívben kezdődött.

10.26 Érdemleges életvitel

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 9,23-10,25

JEREMIÁS PRÓFÉCIÁI nem mindenütt sötétek és reménytelenek. Megritkulnak a felhők és gyakran átragyog a nap. Voltak idők, amikor világosan kijelentette Izráel Istenének tántoríthatatlan hűségét, és beszélt az örömről, amelyre akkor van lehetőség, ha Vele helyes közösségben vannak. A mai olvasmány azt mutatja be, hogy érdemes megismerni és megérteni Istent.

08.20 Megengeded?

„A ti atyáitok...idegen isteneknek szolgáltak. De áthoztam a ti atyátokat, Ábrahámot a folyóvíz túlsó oldalára, és elhordoztam őt egész Kánaán földjén, és megsokasítám az ő magvát" (Józs 24,2-3).

Tartalom átvétel