Skip to main content

uralkodó

10.05 A Békesség Ura

Dátum: 
2019.10.5

2Tesszalonika 3,11-16

05.23 Izráel Uralkodója

Dátum: 
2019.05.23

Mikeás 5,1

05.21 A hit isteni következtetései

"Keressétek először Isten országát (királyi uralmát) és az Ő igazságosságát és ezek mind megadatnak nektek" (Mt 6,33).

01.31 A Fölkelő Nap Fénye

Dátum: 
2019.01.31

2Sámuel 23,1-7

07.18 Vásti

OLVASNIVALÓ: 
Eszter 1,1-22

Vásti Perzsia királynője volt, amikor Ahasvérus uralkodott a királyság felett, amely az akkor ismert világnak több mint a felére kiterjedt. Ahasvérust elég nagy bizonyossággal azonosították a Xerxes néven ismert királlyal, aki körülbelül 500 évvel Krisztus eljövetele előtt volt Perzsia királya. Ő több mint 180-szor van említve Eszter könyvében, amely arról az időszakról szól, amely az Ezsdrás könyve 6. és 7. fejezete közé esik.

04.11 Barabbás

Dátum: 
2019.04.11

Melyiket bocsássam nektek szabadon: Barabbást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak? (Mt 27,17)

Pilátus választás elé állította a népet, hogy Jézus vagy Barabbás szabadon bocsátását akarják-e. Barabbás rablógyilkos volt, akit lázadás miatt börtönöztek be. A nép őt választotta, s Jézus kivégzését követelte. Miért népszerűbb Barabbás, mint Jézus? Melyiküket mi jellemzi?

02.10 József (3)

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 40

A 40. fejezetben József megaláztatását látjuk, míg a 41. fejezettől a felmagasztaltatását. Ezenkívül látható, mint fiú, 37,3, szolga, 38,4, megmentő, 41,45, és végül, mint uralkodó, 41,41.

12.28 Két ellentétes király

OLVASNIVALÓ: 
Zakariás 9,1-12; 10,4-6

A 9. FEJEZET első nyolc verse egy prófétikus jövendölést képez az ítéletről („teher"), lefestve a görög Nagy Sándor haderőinek gyors és diadalmas előrenyomulását, amely sok évvel később következett be. Ez a rémület látható, ahogyan eljön észak felől Szíriára, 1.2a. v., aztán déli irányban Tíruszra és Szidónra, 2b.3-4. v., majd tovább délre Föníciára, onnan pedig Jeruzsálemre, 8. v. De nem megy be Jeruzsálembe, hanem elmegy mellette, megkímélve a várost! Ráadásul ez meg fog ismétlődni Egyiptomból való visszatértekor, 8. v. Micsoda csodálatos hatalom ez Isten részéről!

12.11 Bevezetés Jónás és Náhum próféta könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Jónás, Náhum

EZ A KÉT PRÓFÉTA azzal volt megbízva, hogy ugyanannak a pogány népnek, az asszíroknak szolgáljon. Mintegy századnyi távolságban éltek egymástól, és bár üzenetük egyaránt ítélettel foglalkozott, ezeknek teljesen különböző volt a célja. Jónás üzenete olyan eredményeket hozott, amelyek feltárták Isten kegyelmének mértékét a bűnösök iránt. Náhum üzenete Isten ítéletének végrehajtását mutatja be a meg nem térő felett.

07.15 Uralkodó Isten - közbelépő ember

OLVASNIVALÓ: 
Ezsdrás 1,1-11

ISTEN SZÁNDÉKAINAK megvalósulása néha késni látszanak, de sohasem maradnak el. Van egy nagyon is biztos értelmezés, amely szerint sohasem késnek egy pillanatot sem. A választott nemzetet szétszórták, nemzeti otthonuk elveszett, nemzettudatuk bizonyos mértékben elhalványult. Isten mégis előkészíti egy olyan nép visszatérését az országba, amely bálványimádóként ment el, de Istent félve jön vissza és újraépíti, sőt megtartja a házat, amíg az Ő Fia, Messiásuk megérkezik. Uralma úgy mutatkozott meg az emberek ügyeiben, hogy egy váratlan eszközt támasztott, Círuszt.

06.24 Ha szenvedünk... Uralkodni fogunk

OLVASNIVALÓ: 
1Krónika 27,1-15

DÁVID KIRÁLY szánalmas bukásainak ellenére figyelemre méltó párhuzamok vannak az ö megtapasztalásai, valamint az Úr Jézuséi között. Dávid, akit Saul gyűlölt és üldözött, mint egy fogolymadarat a hegyekben, előképe az Emberfiának, akinek nem volt hova lehajtania a fejét. Dávid, legyőzve a filiszteusokat és megalapítva királyságát, emlékeztet bennünket az Emberfiának ítéletben való eljövetelére, kiűzve királyságából mindenkit, aki gonoszságot cselekszik, vagy botrányt okoz.

04.22 Új élet és új cél

OLVASNIVALÓ: 
Ruth 2,1-23

HA A HELYES URALMAT az 1. fejezetben megvetették, itt bemutatják. Az 1. vers egy olyan tényt közöl, amely akkor Ruth számára nyilvánvalóan ismeretlen volt. Vessük össze a következőket: „Hadd menjek", 2. v., „történetesen", 3. v., és „ímé, Boáz kijött", 4. v. Mennyire célszerűen kezd Isten keze mozdulni értünk, ha hozzá jövünk. Elimélek is megismerhette volna ezt, ha várt volna! Ez a fejezet megrajzolja annak a léleknek az előrehaladását, aki „Istenhez tért". Láttuk Ruth kifejezett odaadását, 1. fej., most pedig a következőket látjuk:

02.18 Szánakozás és uralom

OLVASNIVALÓ: 
Márk 6,33-56

AZ ÚRNAK és tanítványainak az elhajózását sokan látták, akik ismerték, és úgy látszik, hogy megelőzték őket, mert nagy sokaság várta, amikor partot értek. Az Úr pásztori szíve szánalomra indult, amikor meglátta őket (34. v.), és ellátta őket szellemi eledellel. A nap vége felé a tanítványok el akarták küldeni őket a falvakba élelemért, de az Úr a tizenkettőre ruházta azt a felelősséget, hogy enni adjanak nekik (37. v.). Az Úr sohasem alkalmaz próbát anélkül, hogy arra nála ne lenne megoldás. Mindössze tökéletes bizalmat vár.

07.14 Szekták jellemvonásai

„Elvetjük a szégyenletes titkos bűnöket, nem járunk ravaszságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt." 2Korintus 4,2

Tartalom átvétel