Skip to main content

Jákób

06.27 Jákob Istene, az én Istenem

„A seregek Ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk" (Zsolt 46,12).

Családi reform

Családi reform”, Jákób másodszor Bételben

1Móz 35. 1 Isten ezt mondta Jákóbnak: Készülj, és menj föl Bételbe, telepedj le ott! Készíts ott oltárt az Istennek, aki megjelent neked, amikor menekültél bátyád, Ézsau elől!

Családban kritikus időszakok > határozottságot az apától! (kellene)

RBT hatalmasan tud munkálkodni – ilyenkor erős és kegyes kéz – kegyelem.

05.22 Jákób Istene

Dátum: 
2019.05.22

Mikeás 4,1-5

05.06 Jákób Osztályrésze

Dátum: 
2019.05.6

Jeremiás 10,14-16

01.14 Jákobból Származó Csillag

Dátum: 
2019.01.14

4Mózes 24,15-25

02.08 József

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 37

Józsefet, mint Jákob és Ráhel első fiát, Izráel jobban szerette a testvéreinél, 37,3. Jelentősége van, hogy itt az Izráel nevet használja az Ige (Jákob szellemi nevét), jelezve, hogy József istenfélő és szellemi fiú volt. A további leírás, hogy "öreg korának fia", azt jelentheti, hogy okos fiú volt, amellyel meghaladta az éveivel elvárható bölcsességet. A Jákóbtól kapott öltözet az elsőszülöttséget jelentette, Lk 15,22.

02.07 Júda

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 37,26-27; 38; 44,16-34

Júda Jákobnak és Leának negyedik fia volt. Ha a testvéreit, Simeont és Lévit kegyetlenség jellemezte, akkor Júdát a kapzsiság: "És mondta Júda az ő atyjafiainak: Mi haszna, ha megöljük a mi atyánkfiát, és eltitkoljuk az ő vérét? Jertek, adjuk el őt az izmáelitáknak, és ne tegyük reá kezünket, mert atyánkfia, vérünkből való ő. És hallgattak rá az ő atyjafiai", 37,26-27. Jellemző volt rá nagymértékben a képmutatás is többi testvérével együtt, mert hazudtak Jákobnak József igazi sorsát illetően, 37,35.

02.06 Rúben

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 29,32; 30,14; 35,22; 37,21-30

Jákob legidősebb fiát kezdetben jó embernek ismertük meg, mert megpróbálta Józsefet megvédeni a gyűlölettől, a többi testvér gonosz szándékától, hogy később kiszabadítsa és biztonságban visszaadja apjának, 37,27-30. Úgy tűnik, őszintén elkeseredett, amikor felfedezte, hogy a testvérek eladták Józsefet az izmaelitáknak. Később meggyőződött bűnének rettenetes voltáról, és arról, hogy ennek a bűnnek a következményei visszaszálltak a saját fejére az Úr munkája nyomán, 42,22.

02.05 Sikem

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 34

Miután Jákob kibékült Ézsauval,   mindenekelőtt Szukkótba ment, aztán pedig Sikembe. Ott helyreállította annak a földdarabnak a tulajdonjogát, amelyet Ábrahám vásárolt 85 esztendővel korábban. Az a szomorú azonban, hogy valójában Bételben kellett volna lennie, 35,1.

02.03 Lábán

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 24,29-31; 29,13-27; 31,17-55

Gyakran mondjuk, hogy az első benyomások sokat számítanak, és ez igaz a mai jellemtanulmányozásunknál is, mert a Lábánról szóló legelső említésből a Mózes 1. könyvében azt tudhatjuk meg, hogy mi motiválta az ő életét, "mikor látta a függőt és a pereceket az ő húgának karjain..." 24,29. Ez magában foglalja azt, hogy az Ábrahám szolgája iránti érdeklődését nagyban befolyásolta a látható földi gazdagság. Olyan ember volt, akinek a vágyai földi dolgokra összpontosultak, és aki sohasem hagyja ki az alkalmat, hogy becsületes vagy becstelen módszerekkel saját önző érdekeit képviselje.

02.02 Jákób öregkora

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 46,1-7.29-34; 48,15-22; Zsidók 11,21

Fiatal menekülőként Jákob váratlanul találkozott atyái Istenével Bételben. Megdöbbent a hatalmas látomáson, ezt mondva: "Bizonyára az Úr van e helyen, és én nem tudtam." 1Móz 28,16. Ebből az alkalomból fogadalmat tett; ha Isten vele lesz, megtartja azon az úton, amelyen elindult, ad neki eledelül kenyeret, és ruhát, amelyet viseljen, és ha végül visszatérhet apjának házába békével, akkor az Úr lesz az én Istenem, 21. v. Cserébe Jákób ígéretet is tett, hogy annak, amit Isten már neki adott, egytizedét visszaadja Istennek!

02.01 Jákób oszlopai

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 28,1-5.10-22

Jákob oszlopai annak szükséges voltát állítják elénk, hogy legyenek emlékeztetőink Isten velünk kapcsolatos bánásmódjáról. Az Úr felszólította Izráelt, hogy emlékezzen a következőkre: a napra, amelyen kihozta őket Egyiptomból, 2Móz 13,3; az Úr minden parancsára, 4Móz 15,39; hogy rabszolgák voltak, 5Móz 5,15; az útra, amelyen az Úr vezette őket, 8,2; és az Ő csodálatos cselekedeteire, 1Krón 16,12. Minket is felszólít ebben a korszakban is, hogy emlékezzünk, 1Kor 11,24; 2Pt 1,12-15.

01.31 Jákob, a birkózó

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 32,1-32

Jákob neve születésétől ered. Rebeka második fia a Mást kiszorító nevet kapta. A szó összefügg a sarok felemeléssel, és átvitt értelemben a birkózással. Ez a birkózó taktikája, hogy felemeli ellenfele sarkát, hogy elbizonytalanítsa, aztán kihasználja előnyét, hogy legyőzze. Így Jákob természetes hajlama látható már abban a pillanatban, amikor kijött anyja méhéből, 1Móz 25,26.

01.30 Jákob és a csalás ösvénye

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 29,15-30; 31,1-7; 34,1-31

Mindnyájunknak van influenzája - éppen ez az olasz szó a befolyásra. Sohasem látjuk befolyásunkat világosabban, mint gyermekeink életében. Ők megélik a mi gyarlóságainkat a mi szemünk előtt. Semmi sem lehet ugyanakkor annyira megörvendeztető és olyan félelmet keltő, mint saját gyermekünk szava: "Olyan akarok lenni, mint te."

01.22 Alaptalan félelmek

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 32,1-33,4

JÁKOB reakciói arra a hírre, hogy Ézsau közeledik 400 emberrel, különös és szomorú keverékét mutatják az Istenbe és az önmagába vetett bizalomnak. Rebeka sohasem hívta vissza, 27,45, minden oka megvolt tehát rá, hogy ellenséges fogadtatásra számítson. Ennek ellenére sem kellett volna megriadnia Ézsau jövetelének hírére. Tudta, hogy Isten már csodálatosan megóvta Lábán gonosz szándékaitól, 31,24.29.

01.21 Íme, én veled vagyok

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 28,10-22

AZ A SZÓ, hogy „ímé", négyszer fordul elő Jákob álmában.

„Ímé egy lajtorja", 12a v. A létra a föld és ég között megszakadt közösséget ábrázolta. Jákobtól - szükségében és magányosságában (mert egyetlen társa a botja volt, 32,10) - Isten közvetlen jelenlétébe vezetett. Jákob megtanulta, hogy noha otthona több mint 80 km-re volt mögötte - és hamarosan még messzebb lesz - a menny nagyon közel van!

01.19 Jákob és Ézsau ellentétes vonásai

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 25,19-34

Az 1Móz 25 több ellentétet mutat be Izsák fiai között A megjelenésükben mutatkozó különbségtől függetlenül, 25. v.; vö. 27,11, van legalább négy fontos ellentét, amelyeket meg kell jegyezni. Ezek a következőkből adódnak:

06. Jákób házassága

  • Igehely (történet):    1Móz 29,21-30; 1Móz 32,23-33 (Jákób házassága Leával és Ráhellel, Jákob tusakodása)
  • Aranymondás:    "Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem." (1Móz 32,27b); " És ha naponta hétszer vétkezik ellened, és hétszer tér vissza hozzád ezt mondva: Megbántam - bocsáss meg neki." (Lk 17,4)
  • Óracél:     (Téma: Jákób házassága Leával és Ráhellel, Jákob tusakodása)

05. Jábob álma

Igehely (történet):1Móz 28,10-22 (Jábob álma)
Aranymondás:"Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy." (Zsolt 103,8)
Óracél:(Téma: Jákob álma)
Tartalom átvétel