Skip to main content

erkölcs

12.01 Törvény és evangélium

"Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egész megrontásában bűnös" ( Jak 2,10).

10.19 Bartimeus

OLVASNIVALÓ: 
Márk 10,46-52

Jerikó a pálmafák és friss vízforrások vonzó városa volt. Ez hasonló a világhoz és annak rendszeréhez - vonzó sokak számára, de erkölcsi sötétséggel, bűnnel és átokkal terhes, Józs 6,26.

Bartimeus Izráel kiábrázolása a maga vakságában, 2Kor 3,15, valamint a bűnben és nyomorúságban lévő emberiségé Isten előtt. Az evangélium világossága el van rejtve sokak elől, mert, "e világ Istene (a Sátán) megvakította a hitetlenek elméit", 2Kor 4,4.

07.01 Manassé

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 33

Sírja meglepő módon egy kertben volt. Nem tudjuk, hogy volt-e felirat a sírkövén, de a legodaillőbb szavakat akkor nem is lehetett volna ráírni. Manassé ugyanis (hús)testtel és vérrel írta azt, amit Pál később tollal és tintával vetett papírra. Ezek a következő szavak voltak: "Ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik", Róm 5,20.

04.25 Mit hagyunk gyermekeinkre?

Dátum: 
2019.04.25

"Feddhetetlenül él az igaz, még a fiai is boldogok lesznek" (Péld 20,7).

Természetes, hogy aggódunk családunkért, de bölcsen tennénk, ha aggódásunkat inkább a saját magatartásunkkal való törődésre fordítanánk. Ha hűségesen járunk az Úrral, többet használunk gyermekeinknek, mintha nagy vagyont hagynánk rájuk. Egy apa szent élete a legnagyobb örökség a fiai számára.

04.03 Éli, a szülő

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 2,22-4,22

Éli fizikai vaksága egyszerűen az öregkor következménye volt (98 éves volt). Az a tény, hogy még papként szolgált, a nemzet szellemi fásultságát tükrözte. Ezt a szomorú állapotot mutatta továbbá az Éli két érdemtelen fiával szembeni tolerancia is. Az ő kapzsiságuk, istenkáromlásuk és nyilvános erkölcstelenségük büntetést kívánt. Éli hatástalanul kérte számon: "Miért csináltok ilyeneket?" Nyilvánvalóan ez nem megfelelő, amikor az Úrral szembeni bűnről van szó, és az ő gyengeségét mutatja, mind a szülőét, mind a papét. Az Úr szentségének megvédésére történő fellépésre lett volna szükség.

11.14 Erősíteni, amit isten elkészített

OLVASNIVALÓ: 
2Péter 1,1-11

PÉTER SZOLGÁLATA az 1. fejezetben az, hogy emlékeztessen, különösen arra, amit Isten adott a szenteknek:

-          Mindenki egyenlő, drága hitet kapott, 1. v.

-          Az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való (arra vonatkozik, kell hozzá), 3. v.

-          Igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket... Kikerülve a romlottságot, 4. v.

08.14 A királyi vőlegény és menyasszonya

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 45,1-17

A 45. ZSOLTÁR ÍRÓJA témáját annak a személynek és a jelenetnek hatalmas dicshimnuszával vezeti be, amelyről írni akar. Nehezen tud érzéseinek parancsolni. Szíve felbuzgó forráshoz hasonló, szája olyan, mint a szónoké, témája egy költemény zenei kompozíciója, nyelve gyorsíró tolla. Minden tehetségét igénybe veszi, hogy magasztalja a királyi vőlegénynek és menyasszonynak dicsőségét, 1. v.

04.20 Erkölcsi viszonyok a Bírák idejében

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 17,1-13

EGY OLVASMÁNYBAN vagyunk kénytelenek összefoglalni ennek a könyvnek a befejező szakaszát, azaz a 17-21. fejezeteket Kezdjük azzal az emlékeztetővel, hogy anyaga párhuzamosan fut az 1-16. fejezetével. Így akár ezeket is lehet elsőként tanulmányozni, mielőtt a megelőző fejezetekkel foglalkozna az ember, tudva, hogy ezek mutatják be azokat az erkölcsi viszonyokat, amelyek az egész időszakban uralkodtak. Fejezeteink a nemzet belső állapotát, a dolog gyökerét mutatják; a korábbi fejezetek a külső megnyilvánulásokat, a gyökér gyümölcseit tartalmazzák.

12.18 Feje tetejére állítva

"Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság és a világosság sötétség; azt állítják, hogy a keserű édes és az édes keserű!" Ézsaiás 5,20

11.26 Ismerni Istent

„Ha nincs kijelentés, elvadul a nép, de boldog lesz, ha megfogadja a tanítást." Példabeszédek 29,18

Ennek a versnek az első felét gyakran így adják vissza: „Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul" (Károli is). És általában úgy értik ezt, hogy egy népnek cél kell, amely felé igyekszik. Az emberek előtt bizonyos programoknak kell lenniük, az eredményekre vonatkozó világos elképzelésekkel, és tudniuk kell azt is, milyen lépések vezetnek odáig.

10.04 Agymosás

agymosás

„Fordítsd el tekintetemet, hogy ne nézzek hiábavalóságra." Zsoltár 119,37

Ez az igevers találóan alkalmazható a televízióra is. A tévé műsorának legnagyobb része ugyanis hiábavaló, ostoba és semmit nem ér. Nem létező világot tár elénk, és olyan életet, amely messze esik a mi valóságunktól.

08.04 Ne alkudj meg!

„Bizony igaz az Úr, igaz tetteket szeret" Zsoltár 11,7

Az Úr maga igaz, és azt akarja, hogy az övéi igaz tetteket vigyenek véghez. Örül annak, ha az övéi már ösztönösen olyan döntéseket hoznak, amelyek egybecsengnek az isteni és erkölcsi alapelvekkel.

07.15 Az embert szereti nem a vallást

„Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot." Máté 9,13

07.01 Felismerlek

 „akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten." 1Korintus 13,12

Természetes és érthető, ha tudni szeretnénk, hogy a mennyben fölismeijük-e majd szeretteinket. Míg konkrét igehely egyetlen sincs, amely ezzel a témával különösképpen foglalkoznék, vannak különböző utalások, amelyek alapján eligazodhatunk ebben a kérdésben.

02.19 A szív eltévelyedése

„Az embert saját bolondsága vezeti félre, mégis az ÚR ellen zúgolódik a szíve." Példabeszédek 19,3

Nincs pszichológiai szakkönyv, mely olyan mélyen feltárná az emberi magatartást, mint a Biblia. Ez az igehely például bemutat egy olyan embert, aki saját ostobaságával teszi tönkre életét, de aki ahelyett, hogy vállalná érte a felelősséget, Istent vádolja, mintha Ő okozta volna baját.

06. Összefoglalás 1.

 

MEGTANULANDÓK

–      ISTEN

  • Teremtő (semmiből)
  • Mindenható (mindent meg tudna tenni)
  • Szent (nincs hozzá hasonló)
    • Igazságos, ígéreteit megtartja, nem személyválogató, gondviselő, megváltó, irgalmas, gyűlöli a bűnt, szeretet,
    • Úr, Király, Örökkévaló, Jahveh (Vagyok Aki Van), Atya

–      ISTEN KIJELENTÉSEI

Bibliai etika

Szerző: 
Oswald Chambers

Ez a könyv egy igazi kincs. Igaz, hogy a borítója nem igazán segít, hogy ezt felfedezzük... A szerző legismertebb írása: - "Krisztus mindenek felett" - napi áhítatós könyv.
A könyv alcímei: - erkölcsi parancsok - hogyan tudom azt tenni, amit tennem kell?
Erkölcsi alapelvek - Az erkölcsi egyén - Szellemi fejlődés - építkezés. A lelkesedés etikája - Krisztussal a filozófia iskolájában...

BibliaiEtika

Jézus boldogmondásainak etikai tanítása

Jézus küldetése, az egész isteni megváltási terv arra a célra irányul, hogy az ember ismét boldog legyen, újra rátaláljon a boldogság útjára.

Tartalom átvétel