Skip to main content

Dávid

05.16 Adónijjá

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 1-2,25

Adónia (a protestáns új fordítás szerint: Adónijjá), Dávid negyedik fia Hebronban született, amikor apja Júda királya volt. Anyját Haggithnak hívták. Adónia életét főleg az a hiábavaló törekvés töltötte be, hogy megszerezze apja trónját. Bátyjait, Amnont és Absolont már megölték. Volt egy másik bátyja is, Kileáb. A Szentírás csak Kileáb születését említi meg (2Sám 3,3 és 1Krón 3,1, ahol őt Dánielnek nevezték). Fel kell tételeznünk, hogy ő is meghalt. Adónia apja trónjának örököseként látta magát az elsőszülöttségi jog alapján.

05.15 Barzillai

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 17,27-29; 19,31-40; 1Királyok 2,1-7

Amikor Dávid halálos ágyán feküdt, megbízta fiát, Salamont, hogy gondoskodjon Barzillai családjáról: "a gileádbeli Barzillainak fiaival cselekedjél irgalmasságot, és legyenek a te asztalod vendégei", 1Kir 2,7. Barzillai meglehetősen gazdag ember volt, aki Absolon lázadásának idején Sóbival és Mákírral együtt "mézet, vajat, juhot, ünősajtokat hoztak Dávidnak és az ővele való népnek eleségül.

05.14 Ittaj

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 15,13-23; 18,1-5; 23,29

Ittaj gáti születésű volt, és főkapitányi rangig vitte Dávid hadseregében. Mély tiszteletet és szeretetet érzett Dávid és az Úr iránt, akit Dávid szolgált. Ez próba alá került Absolon lázadásának idején. Ittajnak, az idegennek nem volt kötelessége, hogy nélkülözést és üldöztetést szenvedjen, amellyel a lázadása fenyegette, és így alkalmat kapott arra, hogy visszatérjen Jeruzsálembe.

05.13 Ahitófel

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 15,12.31-34; 16,20-23; 17,14-15.23

Ahitófel Dávid leginkább nagyra becsült tanácsadója volt. A Szentírás feljegyzi, hogy "Akhitófel tanácsa... olyannak tekintetett abban az időben, mintha valaki az Isten szavát kérdezte volna," 2Sám 16,23. Ő és Dávid nagyon közel álltak egymáshoz, és általánosan elfogadott volt, hogy a Zsolt 55,14 erre a kapcsolatra utalt: "akivel meghitt barátságban voltam, az Isten házába együtt jártunk a gyülekezet körében." Amikor Absolon fellázadt Dávid ellen, Ahitófel Absolon mellé állt, és ezzel Dávidnak mély szomorúságot okozott, Zsolt 41,9; 55,12-14.

05.12 Absolon (3)

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 18

Absolon rendívül tehetséges és kiváltságos férfi volt. Magas pozíciót és gazdagságot élvezett egy nagy király fiaként, megáldva természetes szépséggel és vonzerővel. Ahogyan már láttuk, ezek az ajándékok nehéz körülmények közt virágoztak, de arra voltak szánva, hogy különösen alkalmassá tegyék őt Isten szolgálatára a maga napjaiban.

05.11 Absolon (2)

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 15

Absolon megbosszulta a húgán, Támáron elkövetett erőszakot azzal, hogy Amnont megölette Baal-Hacorban. Ennek következményeképpen elmenekült Szíriába, anyai nagyapjának udvarába, ahol három évig maradt, hogy apja haragját elkerülje. Joáb, Dávid hadvezére előkészítette Absolon Jeruzsálembe való visszatérését, de további két év telt el, mielőtt Dávid megbocsátott neki, és találkoztak.

05.10 Absolon (1)

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 3,1-5; 13,23-39; 14,25-26

Absolon Dávid harmadik fia volt Maaka nevű feleségétől, aki az egyik szír királynak (a gesurí Talmainak) volt a lánya. Absolon élete intrikával, konfliktussal, bosszúállással volt tele, valamint azzal a vággyal, hogy apja trónját átvehesse. Ez azt a zűrzavart tükrözte vissza, amely Dávid családját jellemezte uralkodásának második felében. A zűrzavar forrása Dávid házasságtörő kapcsolata volt Betsabéval, továbbá sok házassága.

05.09 Amnon

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 13

Amnon volt Dávid legidősebb fia, 1Krón 3,1. Édesanyja a jezréeli Ahinoam volt, és akkor született, amikor Dávid Hebronban uralkodott. Amnon beleszeretett Támárba, a féltestvérébe, és unokatestvére, Jónádáb arra bíztatta, hogy csábítsa el. Amnon, miután vérfertőzést követett el Támárral, elkergette őt a házából. Támár mélységesen elkeseredett, és Absolonhoz menekült segítségért, aki vér szerinti bátyja volt. Az eset miatt Absolon nagyon meggyűlölte Amnont, és ez bosszúállásra ösztönözte, mert Dávid, noha nagyon megharagudott, semmit sem tett, hogy Amnont megbüntesse.

05.08 Betsabé

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 11. és 12.

Betsabé a hettita Eliám lánya, és Úriásnak a felesége rendkívül szép nő volt, és házasságtörő kapcsolatba került Dáviddal. Dávid akkoriban lehetőségeinek csúcspontján volt mint Izráel királya (2Sám 10), és úgy tűnik, öntelten azt gondolta, hogy semmit sem kell megtagadnia önmagától. A bűn rendkívüli szomorúságot hozott Betsabéra; férjét megölték, és a házasságtörő közösségből származott gyermek meghalt. A Nátán által megjövendölt gyalázat és családi viszály nyomorúságot jelentett Dávid és Betsabé számára, és visszafordíthatatlan következményekkel járt a nemzetre és Dávid családjára.

05.07 Méfibóset

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 4,4; 9,1-13; 16,1-4; 19,24-30

Méfibóset ötéves volt, amikor apját, Jonatánt és nagyapját, Sault harcban megölték a filiszteusok. Dajkája Méfibósettel a karjában menekült, de sajnos leejtette, és ő mindkét lábára sánta lett. Méfibóset Mákir házában talált menedéket Ló-Debárban, ahol felnövekedett, megházasodott és volt egy Mika nevű fia. Amikor Dávid trónra került, visszaadta Méfibóset örökségét, szolgájává tette Cibát (aki Saul házának gondviselője volt), a palotában biztosított otthont neki, és azt a kiváltságot kapta, hogy naponta a király asztalánál étkezzen.

05.06 Ebjátár

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 22,20-23; 23,6; 2Sámuel 15,24-29; 1Királyok 2,26-27

Ebjátár pap volt Áron és Éli leszármazási vonalában. Ő volt az egyetlen fia Ahiméleknek, aki elmenekült a nóbi mészárlásból. Követte apját, mint főpap, Dávidhoz menekült, és hűséges követője lett Dávidnak. Ebjátár bizonyos értelemben karizmatikus férfi volt. Az Úr megállapítása a Mk 2,25-26-ban neki tulajdonítja, hogy a szent kenyereket odaadta Dávidnak. Lehetséges, hogy Ahimélek főpapsága idején a papok vezetője Ebjátár volt?

05.04 Nátán próféta

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 7,1-13; 12,1-13; 1Királyok 1-40

Nátán az Úr prófétája volt Dávid és Salamon uralkodása alatt. Hűségesen tolmácsolta Isten üzenetét még akkor is, ha az a király megfeddését jelentette. Dávid szerette volna felépíteni Isten házát, de ez a kiváltság a fiának adatott meg, 2Sám 7,12-13. Az a felelősség Nátánra hárult, hogy erről Dávidot tájékoztassa. Dávid úgy fogadta az üzenetet, mint amely az Úrtól származik, és félretette saját ambícióit. Isten megáldotta azzal, hogy biztosította Dávid leszármazási vonalának folytonosságát, és megengedte neki, hogy beszerezze az anyagokat a templomhoz.

05.03 Benája

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 8,18; 20,23; 23,2-23.30; 1Királyok 1,32-45; 2,24-25.34-35; 4,4.

Saul Dávidot elűzte és könyörtelenül üldözte hosszú éveken keresztül. Néha azt gondoljuk, hogy Dávidnak gondtalan, ragyogó élete volt, mint egy kalandorokból álló csapat vezetőjének. A valóság ellenben az, hogy nagyon nehezen tartották fenn magukat a terméketlen pusztaságban, ahol el voltak szigetelve a normális társadalmi érintkezésektől, barlangokban kerestek menedéket, és féltették az életüket. Dávid felkent király volt ugyan, 1Sám 16,12- 13, de sok akadály állott közte és Izráel trónja között. A hozzá való csatlakozás akkoriban tántoríthatatlan elkötelezettséget kívánt meg.

05.02 Joáb (2)

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 2,28-34

Tragikus dolog egy ember számára, ha csak azt állapíthatja meg, amikor elérkezik életpályájának végére, hogy amit elért, annak semmi értéke. Ez volt Joáb esete. Kívülről nézve sikeres volt, és látszólag nélkülözhetetlen Dávid számára, de Isten a dolgokat más szemszögből látta. Azok a férfiak és nők, akik Zsid 11-ben vannak említve, megtapasztaltak bukásokat, de "hitben haltak meg mindezek... hit által jó bizonyságot nyertek," 13.39 versek.

05.01 Joáb (1)

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 3,26; 18,5.14; 20,9-10

 

Dávid Abner halála után beismerte: "Én pedig ma erőtlen, noha felkent király vagyok; ezek pedig a Sérujának fiai hatalmasabbak nálamnál", 2Sám 3,39. Dávid Joábbal szembeni türelme uralkodásának egyik nagy hibája volt. Mi is ugyanígy, ha nem száműzzük azokat a dolgokat, amelyek régi természetünkhöz kötődnek, végül azok fognak uralkodni rajtunk, és szellemben gyengévé tesznek. Hogy milyen volt Joáb, a következőkben soroljuk fel.

04.30 Abner

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 26,13-16; 2Sámuel 2,8-9.22-23; 3,12.27.32-34

Abner nyilvánvalóan rátermett és tehetséges férfi volt. Dávid úgy hivatkozott rá, mint bátor emberre, és halála után megjegyezte, hogy "nagy fejedelem esett ma el az Izráelben", 2Sám 3,38. Miért ment tehetsége veszendőbe?

04.29 Abigail

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 25,1-3.10-11.14-20.23-24.28-35.42

"Meghalt pedig Sámuel", 1. v. A kevés ragyogó fény egyike kialudt. Dávid átérezte a veszteséget, és elvonult a pusztaságba. Itt történt, hogy találkozott Abigaillal.

Abigail ("az atya öröme/gyönyörűsége") drágakőként ragyogott ki férje ostobaságának sötét hátteréből, aki elutasította Dávid segélykérését. Ő "igen eszes (belsőképpen) és szép termetű (külsőképpen) asszony volt", 3. v. Nagy bölcsességet mutatott egy kényes, és kirobbanni készülő helyzet kezelésében.

04.28 Mikál

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 18,20; 19,11-17; 2Sámuel 3,13-16; 6,16,20-23

Ha egy férj és egy feleség arra törekszik, hogy az Úr áldásosan felhasználhassa őket, szellemi vágyaiknak azonosnak kell lenniük. Megosztott ház nem tud megállni. Világos, hogy a Mikál és Dávid közti kötelék vékony volt. Inkább természeti, mint szellemi vonzalom volt az alapja. A Bibliában Mikálra gyakrabban hivatkoznak "Saul lányaként", mint "Dávid feleségeként". Jobban ragaszkodott ahhoz az emberhez, akit Isten elvetett, mint "az Isten szíve szerinti férfihez".

04.27 Dávid szíve örvendezett, amikor visszatért

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 19,15-39

"Hazatért azért a király", 1. v. Annak az embernek, aki könnyek közt hagyta el Jeruzsálemet, a felkent királynak végül is joga volt ahhoz a helyhez, ahonnan kiűzték. Az Úr Jézus "utált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője!" Ézs 53,3, de vissza fog térni diadalmasan!

Amikor Dávid visszatért, találkozott három emberrel, akiknek magatartása odafigyelésre ösztönöz bennünket.

04.26 Dávid szomorú szíve (2)

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 15,13-23.30

A tegnapi olvasmányunkban azokat mutattuk be, akik megszomorították Dávid szívét, amikor elhagyta Jeruzsálem városát, és átkelt a Kidron patakon Absolon lázadása közben. Azonban a szomorúság könnyei az öröm könnyeivel elegyedtek, amikor azokra tekintett, akik odaadóak maradtak iránta. Róluk különböző leírásokat találunk.

Tartalom átvétel