Skip to main content

C.H.Spurgeon

10.20 Szabadító

Dátum: 
2017.10.20

"Ő szabadítja meg népét bűneiből" (Mt 1,21).

10.19 Szeretettel fenyít

Dátum: 
2017.10.19

"Megfenyítelek igazságosan, mert nem hagyhatlak büntetés nélkül" (Jer 30,11).

10.18 Könnyes magvetés, örvendező aratás

Dátum: 
2017.10.18

"Akik könnyezve vetnek, ujjongva aratnak majd!" (Zsolt 126,5).

10.17 Tisztelet szent félelemmel

Dátum: 
2017.10.17

„Aki tiszteli a parancsot, elnyeri jutalmát" (Péld 13,13).

10.16 Eggyé lenni Krisztus Jézussal

Dátum: 
2017.10.16

„...mert én élek, és ti is élni fogtok" (Jn 14,19).

10.15 Megtart azzal, hogy táplál

Dátum: 
2017.10.15

„Ahogyan engem az élő Atya küldött el, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog énáltalam" (Jn 6,57).

10.14 Soha ne szégyelljük Őt!

Dátum: 
2017.10.14

„Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek mennyei Atyám előtt" (Mt 10,32).

 Milyen kegyelmes ígéret ez! Nagy örömmel teszek vallást az én Uramról. Akármennyi hibám legyen is, Krisztust soha nem szégyellem, és a keresztről szóló tanítást bátran hirdetem. Uram, nem rejtem magamba a Te igazságodat.

10.13 Háromszoros ígéret és a föltétel

Dátum: 
2017.10.13

„De megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat" (2Krón 7,14).

 Tévelygő emberek vagyunk, még ha az Úr nevét viseljük is. Milyen nagy kegyelem, hogy az Úr mégis kész megbocsátani nekünk. Ezért valahányszor vétkezünk, siessünk Isten kegyelmének trónusához és kérjük bocsánatát.

10.12 A kegyelmi szövetség jele

Dátum: 
2017.10.12

„Szívedet és utódaid szívét körülmetéli Istened, az Úr, szeretni fogod Istenedet, az Urat teljes szívedből és teljes lelkedből, és élni fogsz" (5Móz 30,6).

10.11 Az Úr ereje szabaddá tesz

Dátum: 
2017.10.11

„Hatalmassá lesznek az Úr által, és az Ő nevében bízva élnek - így szól az Úr" (Zak 10,12).

10.10 Nyitott ajtó elõtt állunk

Dátum: 
2017.10.10

„Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be ..." (Jel 3,8).

10.09 A mi oltárunkon Krisztus vére van

Dátum: 
2017.10.9

„Azután kenje meg a pap vérrel az Úr színe előtt az illatszerfüstölő oltár szarvait..." (3Móz 4,7).

Füstölő oltár minden hely, ahol a szentek könyörgéseiket és hálaáldozatukat mutatják be. Jó dolog arra gondolni, hogy ez az oltár a Nagy Áldozat vérével van meghintve. Ez teszi istentiszteletünket elfogadhatóvá Isten előtt. Egyszülött Fiának vérére tekint, és ezért fogadja el hódolatunkat.

10.08 Soha nem hagy magunkra

Dátum: 
2017.10.8

„Nem mondanak többé elhagyottnak..." (Ézs 62,4).

10.07 Mindig első a közösségben

Dátum: 
2017.10.7

„...előttetek megy Galileába: ott meglátjátok Őt, amint megmondta nektek" (Mk 16,7).

10.06 A mi vezetőnk

Dátum: 
2017.10.6

"De amikor eljön Ő, az igazság Szelleme, elvezet titeket a teljes valóságra..." (Jn 16,13).

10.05 Harmattá lenni, záporrá

Dátum: 
2017.10.5

„Olyan lesz Jákób maradéka a többi nép között, mint az Úrtól jövő harmat, mint a fűre hulló zápor, mert nem emberben reménykedik, nem emberekben bízik" (Mik 5,6).

10.04 A hatalmas mágnes

Dátum: 
2017.10.4

„Én pedig, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok" (Jn 12,32).

10.03 Az Úr lényének visszatükröződése

Dátum: 
2017.10.3

„Én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember, öröm tölt el, ha meglátlak, amikor fölébredek" (Zsolt 17,15).

10.02 Vigasztalás a hazatérni készülő számára

Dátum: 
2017.10.2

„Azután József ezt mondta testvéreinek: Én meghalok, de Isten bizonyosan rátok tekint, és majd elvezet benneteket ebből az országból arra a földre, amelyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak" (1Móz 50,24).

10.01 Megemlékezik szövetségéről

Dátum: 
2017.10.1

„Eledelt adott az istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére" (Zsolt 111,5).

 Az istenfélőknek nem kell tartaniuk az ínségtől. Hosszú éveken át az Úr mindig adott eledelt gyermekeinek, akár a pusztában voltak, vagy a Kerít-patak (1Kir 17,3) mellett, akár fogságban voltak, vagy éhség közepette. Nekünk is megadta az Úr mindezidáig a mindennapi kenyeret, és nincs kétségünk afelől, hogy ezután is meg fogja adni, amíg csak földi eledelre szükségünk lesz.

Tartalom átvétel