Skip to main content

C.H.Spurgeon

11.01 Megőriz és tökéletessé tesz

Dátum: 
2019.11.1

"Hű az, aki elhív erre titeket; és Ő meg is cselekszi azt" (1Tesz 5,24).

10.31 Nem halhatsz meg, csak ha az Úr akarja

Dátum: 
2019.10.31

"Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit" (Zsolt 118,17).

10.30 Alapos megtisztulás

Dátum: 
2019.10.30

"Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket" (Ez 36,25).

 Micsoda nagy öröm ez! Isten, aki megváltott minket Jézus Krisztus vérével, meg akar szentelni Szent Szellemének vizével. Isten megígérte ezt, és így is lesz, "hogy megtisztuljatok". - Urunk, érezzük és bánjuk tisztátalanságunkat, ezért most örvendezünk ígéretednek, amelyben kijelentetted, hogy megtisztítasz minket. Bárcsak hamarosan beteljesítenéd ígéretedet!

10.29 Megőrizni a különbséget

Dátum: 
2019.10.29

"Így teszek különbséget az én népem és a te néped között. Holnap történik meg ez a jel" (2Móz 8,19).

10.28 Tudatlanságból elkövetett bűnök

Dátum: 
2019.10.28

"...és bocsánatot nyernek, hiszen nem volt szándékos a vétek" (4Móz 15,25).

 Sokszor egyáltalán nem látjuk bűneinket, mert tudatlanok vagyunk. Biztosak lehetünk abban, hogy sok ilyen tudatlanságból elkövetett bűnünk van, cselekedeti és mulasztási bűnök egyaránt. Teljes jóhiszeműséggel azt gondoljuk, hogy Isten szolgálatára cselekszünk bizonyos dolgokat, pedig azokat Ő nem parancsolta és nem is fogadhatja el.

10.27 Imádni, látni, nevét viselni

Dátum: 
2019.10.27

"...szolgái imádják Őt, látni fogják az Ő arcát, és az Ő neve lesz a homlokukon" (Jel 22,3.4).

 A dicsőség honában három áldásban lesz részünk: "Szolgái imádják Őt." Odaát nem nyomorít már bennünket másféle szolgálat, nem parancsol nekünk már más úr. Csak az Úr Krisztusnak szolgálunk, Őt imádjuk szüntelenül, tökéletesen, fáradság és tévedések nélkül. A menny annyit jelent a hívők számára: az Úr Krisztust imádni, maradéktalanul az Övé lenni. A hívő léleknek ez lesz az egyetlen vágya az örökkévalóságban.

10.26 Miértünk

Dátum: 
2019.10.26

"...de a választottakért megrövidülnek azok a napok" (Mt 24,22).

 Választottaiért megrövidíti az Úr az egyes ítéleteket, másokat visszatart. A nagy nyomorúságok idején mindenkit megemésztene azok súlya, ha az Úr nem mérsékelné a nyomor terhét a választottak kedvéért. Miközben pedig Isten, Krisztus érdeméért megszabadítja választottait, megszabadítja az egész emberiséget a választottakért.

10.25 Először Isten, azután minden más

Dátum: 
2019.10.25

"Keressétek először az Ő országát és igazságát, és ezek is mind megadatnak nektek" (Mt 6,33).

 A Biblia ezekkel a szavakkal kezdődik: "Kezdetben... Isten." Legyen ez a te életed nyitánya is. Törekedjetek teljes szívetekből, minden más előtt arra, hogy Isten országának polgárai legyetek, és hogy az Ő igazsága jellemezze egész életeteket. Amire ezenfelül szükségetek van, azt megadja az Úr nektek, nem kell különösebben aggódnotok érte. Minden, amire az istenfélő élethez szükségünk van, "megadatik nekünk".

10.24 Isteni biztonság

Dátum: 
2019.10.24

"Bevehetetlen ércfallá teszlek ezzel a néppel szemben. Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek: megsegítlek és megmentelek - így szól az Úr" (Jer 15,20).

 Az istenfélelemben és a hitben való állhatatosság olyanná teszi az embert, mint az erős ércfal, amelyet senki sem tud lerontani vagy áttörni. Az Úr ajándékai az ilyen emberek, akikre rendkívül nagy szükségünk van a gyülekezetben és a világban, de különösen a szószéken.

10.23 Fény és öröm

Dátum: 
2019.10.23

"Fényözön árad az igazakra, és öröm a tiszta szívűekre" (Zsolt 97,11).

10.22 Bízz az ígéretekben és hivatkozz rájuk!

Dátum: 
2019.10.22

"Mert Te ígérted ezt, Uram, Uram! Mert a Te áldásoddal szolgádnak háza örökké áldott lesz!" (2Sám 7,29).

 Dávid itt egy ígéretre hivatkozva lép Isten elé, és kéri annak beteljesítését. Ez az igevers így kétszeresen is tanulságos a számunkra. Először, hogy komolyan bíznunk kell abban, amit az Úr megmondott, annak beteljesülését biztosra kell vennünk, azután már hivatkozhatunk Isten trónusa előtt ígéreteire.

10.21 Isten szorzótáblája

Dátum: 
2019.10.21

"A kevés is ezerre nő, a kicsiny is hatalmas néppé. Én, az Úr, rövid idő múlva megvalósítom ezt" (Ézs 60,22).

10.20 Szabadító

Dátum: 
2019.10.20

"Ő szabadítja meg népét bűneiből" (Mt 1,21).

10.19 Szeretettel fenyít

Dátum: 
2019.10.19

"Megfenyítelek igazságosan, mert nem hagyhatlak büntetés nélkül" (Jer 30,11).

10.18 Könnyes magvetés, örvendező aratás

Dátum: 
2019.10.18

"Akik könnyezve vetnek, ujjongva aratnak majd!" (Zsolt 126,5).

10.17 Tisztelet szent félelemmel

Dátum: 
2019.10.17

„Aki tiszteli a parancsot, elnyeri jutalmát" (Péld 13,13).

10.16 Eggyé lenni Krisztus Jézussal

Dátum: 
2019.10.16

„...mert én élek, és ti is élni fogtok" (Jn 14,19).

10.15 Megtart azzal, hogy táplál

Dátum: 
2019.10.15

„Ahogyan engem az élő Atya küldött el, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog énáltalam" (Jn 6,57).

10.14 Soha ne szégyelljük Őt!

Dátum: 
2019.10.14

„Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek mennyei Atyám előtt" (Mt 10,32).

 Milyen kegyelmes ígéret ez! Nagy örömmel teszek vallást az én Uramról. Akármennyi hibám legyen is, Krisztust soha nem szégyellem, és a keresztről szóló tanítást bátran hirdetem. Uram, nem rejtem magamba a Te igazságodat.

10.13 Háromszoros ígéret és a föltétel

Dátum: 
2019.10.13

„De megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat" (2Krón 7,14).

 Tévelygő emberek vagyunk, még ha az Úr nevét viseljük is. Milyen nagy kegyelem, hogy az Úr mégis kész megbocsátani nekünk. Ezért valahányszor vétkezünk, siessünk Isten kegyelmének trónusához és kérjük bocsánatát.

Tartalom átvétel