Skip to main content

Zsoltárok

03.10 Vár

Dátum: 
2019.03.10

Zsoltárok 144,1-15; Zsoltárok 18,2

03.09 Izráel Őrizője

Dátum: 
2019.03.9

Zsoltárok 121,1-8

03.06 Nagy Isten

Dátum: 
2019.03.6

Zsoltárok 95,1-11

03.04 Elsőszülött

Dátum: 
2019.03.4

Zsoltárok 89,26-30

03.01 Izráel Pásztora

Dátum: 
2019.03.1

Zsoltárok 80,1-20

02.28 Idegen

Dátum: 
2019.02.28

Zsoltárok 69,6-13

02.22 Pásztorom: Jahve-Roi

Dátum: 
2019.02.22

Zsoltárok 23,1-6

PÁSZTOROM: JAHVE-ROI

Kinek nem remegtették meg még a szívét a szeretett huszonharmadik zsoltár nagyszerű igazságai? Még az is, aki nem ismeri az Urat, úgy tűnik, vigasztalást talál ennek a zsoltárnak a szépségében.

Írtak és prédikáltak róla számtalan alkalommal. Mégis, valahányszor visszatérünk rá, ad valami újat.

02.15 Kőszikla

Dátum: 
2019.02.15

Zsoltárok 18,1-10

04.19 Dávid Isten után sóvárgó szíve

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 63.

Noha ez a zsoltár egy különleges esemény kapcsán keletkezett Dávid életében, vagyis Absolon lázadásakor, betekintést ad égő vágyakozásába is, hogy megismerje Istent, valamint abba, hogy mennyire törekedett az istenfélelemre. Lehetett a pusztaságban, elszakadva Jeruzsálemtől, a szentélytől és a szövetség ládájától, de mégis képes volt énekelni, és kifejezni lelkének sóvárgásait. Így van "ennek a világnak a pusztaságában" is, hogy meglátjuk gyengeségünket, és mégis megtapasztaljuk Isten kegyelmét és hatalmát.

09.02 A halleluja kórus

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 146,1-10; 150,1-6

AZ UTOLSÓ ÖT ZSOLTÁR mindegyike a Hallelujah szóval kezdődik és végződik, amit itt úgy fordítottak, hogy „Dicsérjétek az Urat". A Zsoltárok könyve úgy kezdődik, hogy „boldog", Zsolt 1,1 és úgy végződik hogy „hallelujah" Zsolt 150,1. Ennek az utolsó öt zsoltárnak mindegyike fokozatosan növekszik dicsőítésben és örömben, egészen a 150. zsoltárban lévő felséges befejezésig. Minden teremtmény és az egész világmindenség fel van szólítva, hogy dicsőítse a minden élő és élettelen Teremtőjét, Fenntartóját, és Megváltóját!

09.01 Egység és szolgálat Isten házában

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 132,1-134,3

EZ A HÁROM ZSOLTÁR képezi a grádicsok énekeinek befejező részét. Ezek körvonalazzák azokat a szellemi alapelveket, amelyek révén Isten áldása népe számára bármikor biztosítható.

08.31 Ideális családi élet

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 126,1-128,6

EZ A HÁROM ZSOLTÁR hátteret képez Izráelnek a babiloni fogságból történő hazatéréséhez. A történelmi feljegyzés Ezsdrás és Nehémiás könyveiben található.

08.30 Üldözés, megtartás és békesség

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 120,1-122,9

A ZSOLTÁR 120-134 tizenöt zsoltárnak olyan csoportját alkotja, amelyek mindegyikének fejléce a következő: „Grádicsok éneke", vagy ahogyan az angol fordítás közli: „Emelkedő utak éneke". Különböző módon alkalmazták ezeket. Némelyek úgy gondolják, hogy a Jeruzsálembe felmenő törzsek énekelték őket az évenkénti ünnepekre tartó útjukon. Mások azt hiszik, hogy akkor hangzottak el, amikor Izráel visszatért a babiloni fogságból, Zsolt 126,1. Úgy tűnik, három csoportba vannak rendezve. Mindhárom csoportban emelkedő mozgás van.

08.29 Isten igéje és a szent ember járása

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 119,1-24

A 119. ZSOLTÁR A LEGHOSSZABB a könyvben, és egyike a legfontosabbaknak. Az egész Isten Igéjéről szól, és annak hatásáról a hívő ember életére és járására. Kulcsverse a következő lehet: „Mimódon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát?", 9. v.

08.28 A dicsőítés befejezése

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 118,1-29

EZ AZ UTOLSÓ messiási zsoltár. Felvázolja az antiszemita üldözés történelmét korszakokon keresztül, befejezve a Messiás eljövetelével, hogy Királyságát felállítsa. Ez az Egyiptomi Hallel (dicsőítés) utolsó éneke is, amely Izráelnek Egyiptomból való kiszabadulását ünnepli. Zsolt 114,1. A Hallel hat zsoltárból áll, 113-118. Ezeket három évenkénti ünnepen énekelték: a Páskánál, Pünkösdkor és a Sátoros ünnepen. Nagy valószínűséggel ez a zsoltár volt az a himnusz, amelyet Urunk és tanítványai az Úrvacsora megalapítása után énekeltek.

08.27 Melkisédek rendje szerinti pap-király

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 110,1-7

A 110. ZSOLTÁRT 14-szer idézik az Újszövetségben, gyakrabban, mint bármilyen más ószövetségi igehelyet és mindegyik esetben az Úr Jézus Krisztusra alkalmazzák. Maga Urunk hatalmazott fel minket erre, aki azt mondta, hogy Dávid a Szent Szellem ihletése alatt írt, Mt 22,41-46. Megállapítását két szempontból hangsúlyozta: először, hogy Dávid volt a zsoltár szerzője; másodszor pedig, hogy Dávid a Szent Szellem által ihletve nevezte a Fiát Urának. A farizeusok elfogadták ezt a szempontot és nem kísérelték meg vitatni.

08.26 Az üdvözítés négyféle kiábrázolása

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 107,1-43

A ZSOLTÁR AZ EVANGÉLIUM négyféle szemléletes megvilágítását vázolja fel.

Egy utazó eltévedt a sivatagban, 4-9. v.

Egy fogoly börtönben sínylődött 10-16. v.

Egy beteg ember a halálos ágyon, 17-22. v.

Egy tengerész a viharban, 23-32. v.

Mindegyik esetben egy reménytelen helyzetet látunk, azután segélykiáltást hallunk, ezt követően pedig dicsőséges megszabadulás tanúi leszünk.

08.25 Az Atya és gyermekei

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 103,1-22

VALÓSZÍNŰLEG a 103. zsoltárt Dávid öreg korában írta, miután tapasztalata volt a bűnről és bűnbocsánatról. Dávid imádkozó ember volt, de ebben a zsoltárban nem annyira imádkozásról van szó, mint inkább dicsőítésről és imádatról. Három részre osztható:

(1)  A szólóének, 1-5. v. Az egyén. „Áldjad én lelkem az Urat".

(2)   A kórus, 6-18. v. Mások is csatlakoznak. Figyeld meg a névmásokat.

(3)  A szimfónia, 19-22. v. Angyalok, teremtés.

08.24 Ő, a változhatatlan

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 102,1-28

EZT A ZSOLTÁRT a Zsid 1,10-12 az Úr Jézussal kapcsolatban idézi és rá vonatkoztatja. A zsoltár első részében látjuk az elvetett és magányos fájdalmak Férfiát, 1-24. v. A zsoltár második részében a változhatatlan örök Istent látjuk, valamint a Mindenható Isten válaszát az örökkévaló Fiúnak, 25-28. v.

Imádságában három fő téma található:

(I.) Panasza. Ez egy párbeszéd az Atya és a Fiú között. Emlékeztet bennünket a Gecsemáné „erős kiáltására és könnyhullatására", Zsid 5,7-8. Az a szó, hogy „vagyok", ötször fordul elő a Zsolt 102,1-11-ben.

08.23 Pusztai vereség és diadal

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 90,1-91,16

EZ A KÉT ZSOLTÁR jelenti a bevezetést a zsoltárok negyedik könyvéhez. A 90. zsoltár címe: „Mózesnek, az Isten emberének imádsága". A két zsoltár felöleli Izráel nemzetének történelmét sivatagi vándorlásukban, amely a Mózes 4. könyvében van feljegyezve. Éles ellentétben állnak egymással. A 90. zsoltár a 600 000 emberről beszél, akik meghaltak a sivatagban hitetlenségük miatt. A 91. zsoltár Káleb és Józsué megtapasztalását írja le, a két túlélőét, akik addig éltek, hogy bejuthassanak az ígéret földjére. Mindkét zsoltár Istennel és népének lakóhelyével kezdődik. A 90.

Tartalom átvétel