Skip to main content

Zsoltárok

08.22 A dávidi szövetség

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 89,1-37

A ZSOLTÁR SZERZŐJE az Ezrahita Ethán. Másik neve Jedutun volt, 1Krón 25; 16,41-42. Egyike volt Salamon legbölcsebb tanácsadóinak, 1Kir 4,31. Ismernie kellett azt, hogy mit mondott Isten Salamonnak bűnéről és bálványimádásáról, és hogy a királyságot elveszi fiától, 1Kir 11,9-13. Ez világítja meg Jahvehoz intézett szenvedélyes kérését a zsoltár befejező részében, 38-51. v.

A zsoltárnak két fő része van: (1) A dávidi szövetség, amely Isten hűségén alapul, 1-37. v.; és (2) annak jelenlegi megszegése, de jövőbeli teljesülése, 38-52. v.

08.21 Vágyakozás Isten után és háza után

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 84,1-12

A ZSOLTÁR KÓRÁH fiai által, vagy számukra készült. Mintha utalás lenne a 11. versben Kóré, Dátán és Abirám lázadására, amely a 4Móz 16-ban van feljegyezve. Ott Kóré fiait az isteni kegyelem megkímélte, ezért mondják, hogy inkább akarnának az Isten házának küszöbén ülni, mint a gonosz sátrában lakni, 4Móz 16,27.

08.20 Izráel pásztora

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 80,1-19

IZRÁEL SZOMORÚ TÖRTÉNELMÉNEK elbeszélése után, és miután a gyülekezési központ Silóról a Sionra változott, amely a 78. zsoltárban volt feljegyezve, Aszáf imádkozásra szánja magát a 80. zsoltárban. Háromszor használja a következő szavakat: „Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a Te orcádat, hogy megszabaduljunk," 3,7.19. A 78. zsoltárban Izráel háromszor „hátat fordított", 9.41.57. v. Ott rossz irányban haladtak. Figyeljük meg az erősség növekedését Aszáf imádságában. Először ezt mondja „Ó Isten", 4. v.; azután „Ó Seregek Istene", 5. v.; végül „Seregek Ura, Istene!", 20. v.

08.19 Válság Izráel történelmében

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 78,1-20.59-72

A 119. ZSOLTÁRTÓL eltekintve a 78. zsoltár a leghosszabb a gyűjteményben és ugyanakkor az egyik legfontosabb. Izráel törtelmének történeti vázlatát adja meg, felölelve sok évszázadot. A bevezetés, 1-8. v., négy generációról beszél, és az apáknak a felelősségéről, hogy megtanítsák ezeket az igazságokat gyermekeiknek és unokáiknak, vö. 2Tim 2,2.

08.18 Szellemi depresszió és gyógymódja

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 73,1-28

A KÖNYVNEK EBBEN A harmadik részében az első 11 zsoltár Aszáftól származik. Ő gersónita lévita volt és először az 1Krón 6,39 említi, ahol úgy van bemutatva, mint a három nagy énekmester egyike, akiket Dávid kijelölt. A 2Krón 29,30 úgy nevezi, hogy „Aszáf, a látnok", és ott elmondják nekünk, hogy a dicsőítő zsoltárok némelyikének szavait, amelyeket a léviták énekeltek Ezékiás napjaiban, ő szerezte.

08.17 A vétekáldozat zsoltára

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 69,1-37

A ZSOLTÁR CÍME a következő: „Az éneklőmestemek a sósannimra". A sósannim szó liliomokat jelent. A négy zsoltárt, amely ezt a címet viseli, hagyományosan a páska időszakával kapcsolták össze. A Szentírásban a liliom négy helyen található meg, amelyek annak a négy zsoltárnak felelnek meg, ahol a címet megtaláljuk.

A völgy lilioma - a kereszt, Zsolt 69.

A mező lilioma - Salamon teljes dicsőségében, Zsolt 45.

A tövisek közt lévő liliom - megpróbáltatás és nyomorúság, Zsolt 80.

A kertben lévő liliom - bizonyságtétel és győzelem, Zsolt 60.

08.16 Ajándékok a győzelmes Krisztustól

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 68,1-35

A ZSOLTÁR TÖRTÉNETILEG azokra a napokra utal, amikor Dávid felvitette a ládát Obed-Edóm házából a Sion-hegyére, 1Krón 15. A 24., valamint a 132. zsoltár ugyanezzel az eseménnyel kapcsolatos. A zsoltárnak megvannak a maga történelmi gyökerei az Ószövetségben, és tanításbeli gyümölcsei az Újszövetségben. A középpontban a messiási utalások vannak, 19. v.; Ef 4-8. A háttérben négy nagy győzelmet ünnepelnek. Az első az egyiptomiak felett aratott győzelem és a Sinaiig történő menetelés, 1-8. v.

08.15 A menedék, a folyó és a megváltó

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 46,1-11

A 46., 47. ÉS 48. ZSOLTÁR szorosan összetartozik. Dicsőítő trilógiát képeznek, amelyben Jeruzsálemnek az ellenségtől való valamelyik nagy szabadulását ünneplik. De annak az eljövendő napnak is szép előképe, amikor Krisztus fog eljönni, hogy megszabadítsa Jeruzsálem ostromlott városát, és felállítsa trónját és Királyságát. Van tehát egy elsődleges történeti értelmezése, egy másodlagos prófétai beteljesedése, és egy ránk vonatkozó gyakorlati alkalmazása.

08.14 A királyi vőlegény és menyasszonya

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 45,1-17

A 45. ZSOLTÁR ÍRÓJA témáját annak a személynek és a jelenetnek hatalmas dicshimnuszával vezeti be, amelyről írni akar. Nehezen tud érzéseinek parancsolni. Szíve felbuzgó forráshoz hasonló, szája olyan, mint a szónoké, témája egy költemény zenei kompozíciója, nyelve gyorsíró tolla. Minden tehetségét igénybe veszi, hogy magasztalja a királyi vőlegénynek és menyasszonynak dicsőségét, 1. v.

08.13 A tökéletes áldozat

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 40,1-17

TÖRTÉNETI ÉRTELEMBEN a zsoltár első része, 40.1-5, alkalmazható lehet Dávid megtapasztalására életének különböző szakaszaiban, pl. amikor Saul üldözte, 1Sám 19-20; amikor elmenekült Gátba; 1Sám 21; vagy amikor fia, Absolon fellázadt ellene, 2Sám 15. Nem ismerjük a pontos körülményeket, de Isten választott szolgái közül sokakhoz hasonlóan a búskomorság mély gödrébe zuhant. Ott felhangzott kiáltása, és kivonták a pusztulás gödréből, sziklára állították lábát és új ének van száján. A mai hívő ember számára ez a felemelő megtapasztalás az elragadtatással végződik majd, 1Tesz 4,17.

08.12 Dávid bűnbánata és bűnbocsánata

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 32,1-11

KÉT OLYAN ZSOLTÁR van, amely Dávidnak a 2Sám 11-ben leírt nagy bűnével áll összefüggésben. Az 51. zsoltár a felfedezés első megrázkódtatása utáni meggyőződését és bűnbánatát írja le. A 32. zsoltárban a bűnbocsánat öröme fejeződik ki.

08.11 A dicsőség királya

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 24,1-10

NAGYON VALÓSZÍNŰ, hogy a 24. zsoltárt akkor írta Dávid, mikor felvitte isten ládáját a Sionba, és Jeruzsálem lett az imádat központja, Dávid pedig elfoglalta a trónt, mint király, 2Sám 6. De a zsoltár előremutat egy olyan nap eljövetelére, amikor a dicsőség Királya fogja elfoglalni világuralmi trónját. Az emberi történelem folyamán sok trónbitorló bukkant fel, hogy erre a trónra üljön, de mindegyikük elbukott abban, hogy megfeleljen a 3-4. versben lévő kihívásnak és minősítésnek: „Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az Ő szent helyén?

08.10 A juhok nagy pásztora

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 23,1-6

A 23. ZSOLTÁR valamennyi zsoltár közül a legjobban ismert és a leginkább kedvelt. A három zsoltár, a 22., 23. és 24. lefedi a múltat, jelent és jövőt. A 22. zsoltár a Jó Pásztort mutatja be, aki életét adta juhaiért. A 23. zsoltár a Nagy Pásztort írja le, aki hajlandó fáradhatatlanul gondot viselni nyájára, amelyért meghalt. A 24.zsoltár a Főpásztorra mutat, aki el fog jönni dicsőségben, és elfoglalja a hegyet és a házat.

08.09 A kereszt zsoltára

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 22,1-31

NÉGY OLYAN ZSOLTÁR VAN, amelyik Krisztus haláláról beszél, mindegyik különböző szempontból veszi azt figyelembe:

A Zsolt 40. - az égőáldozat - Isten szándéka

A Zsolt 22. - a bűnáldozat - A szenvedés

A Zsolt 69. - a vétekáldozat - A büntetés

A Zsolt 118. - a békeáldozat - A prófétai program

Talán legfontosabb a 22. zsoltár, tekintettel a megadott részletek gazdagságára és az általános eredményekre, amelyek Krisztusnak a kereszten végrehajtott áldozati halálából erednek.

08.08 Isten háromszoros megnyilatkozása

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 19,1-14.

A ZSOLTÁR HÁROM utat ír le, amelyben Isten kijelenti önmagát.

(1) A teremtésben, 1-6. v.; (2) a Szentírásban, 7-11. v.; (3) a kereső léleknek, 12-14. v. Ez az egymást követő kijelentés sorrendje a Róm 1-3-ban is. Először a pogány világnak, írott kijelentés nélkül, azután a tanult és kulturált világnak, majd a zsidók által képviselt vallásos világnak.

08.07 Krisztus feltámadása és megdicsőülése

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 16,1-11

A ZSOLTÁRT IDÉZI Péter is, Csel 2,31-32, és Pál is, Csel 13,35. Mindkét apostol úgy értelmezi, hogy Krisztus feltámadására és megdicsőülésére vonatkozik. Ez egyike annak a hat zsoltárnak, amelynek „miktám" a címe. A szó azt jelenti, hogy „arany". Ez valójában az Urunkkal kapcsolatos tanítás drága aranybányája.

A zsoltár két részre oszlik:

(1)  A hit ösvénye. A függő viszonyban lévő ember, 1-7. v.

(2)  Az élet ösvénye. Feltámadás és megdicsőülés, 8-11. v.

08.06 Az első és az utolsó Ádám

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 8,1-9

A ZSOLTÁR TELJESEN bele van foglalva egy imádó hálaadásba, amelyet a Krisztusban csecsemők és fiatalok dicsőítése erősít fel, 2. v.; vö. Mt 11,25; 21,15-től. A 3-4. versben van egy ellentét a csillagos egek mérhetetlensége, valamint az ember gyengesége és kicsinysége között. De a mindenható Istennek mindig is gondolataiban szerepelt, és úgy döntött, hogy meglátogatja az embert, először az Éden paradicsomában, később pedig a Betlehemben történő testetöltésben. Az első embernek, Ádámnak uralma és felsőbbsége, hatalma volt Isten teremtése felett, 1Móz 1,26.

08.05 A felkent király

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 2,1-12

A MÁSODIK ZSOLTÁR a Messiás hivatali dicsőségét hangsúlyozza. Gondolatainkat a jövőre irányítja, amikor a trónon fog ülni, és minden ellensége a lába alatt lesz.

08.04 Az áldott férfi

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 1,1-6

AZ 1. ÉS 2. ZSOLTÁR bevezetés az egész könyvhöz. Mindkettő Krisztusról beszél. Az 1. zsoltárban Ő a boldog Ember - ez erkölcsi dicsősége; a 2. zsoltárban Ő a felkent Király - hivatali dicsősége.

Az a kifejezés, hogy „boldog ember", hétszer fordul elő a zsoltárokban, ő az elhagyott ember a Zsolt 22-ben, a feddhetetlen ember a Zsolt 37,37-ben, és a te jobbodnak férfia a Zsolt 80,18-ban.

08.04 Bevezetés a Zsoltárok könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltárok

A ZSOLTÁROK KÖNYVE a zsidó nép énekeskönyve. Amikor Dávid Isten ládáját vitte a Sionra, megszervezte a lévita énekkarokat és az éneklés szolgálatát, 2Sám 6; 1Krón 15. Aszáf, Jedutun és Hémán voltak az énekmesterek. Ez a vezető szerep Aszáf családjában folytatódott, Neh 7,44.

A zsoltárok öt könyvre vannak felosztva és összehasonlíthatóak a Biblia első öt könyvével a következőképpen:

Zsolt 1-41        Megfelel Mózes 1. könyvének        Alapigazságok

Tartalom átvétel