Skip to main content

büszkeség

04.03 Vajha megismerted volna te is!

"Vajha megismerted volna te is, csak e mai napon is, amik békességedre szolgálnak, de most el vannak rejtve szemed elől!" Lk 19. 42

03.08 Életünk átadása

"Krisztussal együtt megfeszíttettem" (Gal 2,20).

02.08 Teremtő Istenem

Dátum: 
2019.02.8

Jób 35,1-16

01.12 Voltál-e valaha egyedül Istennel? (1)

"...maguk között azonban tanítványainak mindent megmagyarázott" (Mk 4,34).

12.06 János munkája

Dátum: 
2019.12.6

Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit! (Lk 3,4)

Keresztelő János nagyon fontos lelki munkát végzett az egész nép életében. Fő erénye az volt, hogy hirdette az igazságot, és kemény mondanivalóján semmilyen meggondolásból nem volt hajlandó változtatni. Tudta, hogy hallgatóinak kell megváltozniuk, ha nem akarnak elveszni. Bármire hivatkoznak, semmi nem segít rajtuk, csak az Istenhez való visszatérés.

10.08 Ha ismernéd...

Dátum: 
2019.10.8

Jézus így válaszolt: „Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád: Adj innom!, te kértél volna tőle..." (Jn 4,10)

A samáriai asszony nagyon magabiztosan kezd tárgyalni Jézussal. Hozzáértően beszél a vízmerítés technikájáról, különböző vallási kérdesekről, úgy tűnik, tájékozott, mint aki kapott vallásos nevelést. Jézus nem bántja meg őt, de szelíd határozottsággal mégis érezteti vele: nem erről van szó. Ő pontosan tudja, hogy e mögött az álarc mögött egy boldogtalan ember áll.

Vizeses

09.22 Széles folyók hajók nélkül

Dátum: 
2019.09.22

„Mert dicsőséges lesz ott az Úr, folyók lesznek azon a helyen, messze elágazó folyamok, amelyeken nem járnak gályák, és nem kelnek át büszke hajók" (Ézs 3,21).

09.15 Nem akart bemenni

Dátum: 
2019.09.15

Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. (Lk 15,28)

A tékozló fiú bátyja azokat a derék, jó, vallásos embereket képviseli, akik nem lázadnak nyíltan, nem züllenek el, de a szívük ugyanolyan távol van az Atyától, mint a lázadó fiáké. Mert más dolog Isten közelében élni, vagy vele közösségben élni.

07.23 Hámán (1)

OLVASNIVALÓ: 
Eszter 3,1-15

Miután Eszter királynő lett, Ahasvérus király a gonosz Hámánt miniszterelnökévé léptette elő, Eszt 3,1. Ez az arcátlan, különösen hiú és ravasz ember erős, önző ambíciókkal telve, agágita volt, Agágnak, Amálek királyának a leszármazottja. Ez azt jelenti, hogy Izráel ellensége volt, 2Móz 17,8; 1Sám 15,8. Amikor a király megparancsolta, hogy valóságos imádattal hódoljanak neki, Márdokeus ezt megtagadta, nemcsak azért, mert Hámán csupán egy ember, hanem azért is, mert amálekita volt.

06.26 Akinek érzékeny a lelkiismerete

Dátum: 
2019.06.26

„...igazságot teszek bárány és bárány között!" (Ez 34,22).

06.13 Jehu: "lásd meg, hogyan buzgólkodom az Úrért"

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 9,14-10,31

Ezekkel a szavakkal hívta Jehu Jonadábot, 10,16 - miközben Akháb házának és Jórám családjának kiirtását végezte, és ezt úgy írja le, mint "az Úrért való buzgólkodását". Mi a buzgóság? Az nem más, mint a meggyőződés gyakorlati és munkálkodó formája; a szeretet gyakorlati oldala. Ha ez Istenért való buzgólkodás, az meglátszik az Őiránta való szenvedélyes szeretetben és abban a vágyban, hogy nagyobb legyen az Ő dicsőítése és dicsősége. Mindent meg fog tenni, hogy szembeszálljon azokkal a befolyásokkal, amelyek károsak Isten ügye szempontjából.

06.02 Isten nem felejti el népét

Dátum: 
2019.06.2

Kemény munkával keserítették az életüket..., kegyetlenül dolgoztatták őket. (2Móz 1,14)

Sokan tiltakoznak az ellen, hogy Isten nélkül kényszerpályára került az emberiség. A tudomány és technika nagyszerű eredményeinek birtokában egyre büszkébbek leszünk. Pedig ugyanaz a helyzetünk, mint Isten népének volt Egyiptomban: láthatatlan hajcsárok állnak mögöttünk, és hajszolnak bennünket. Mi pedig tehetetlen rabszolgák vagyunk, nem tudjuk kiszabadítani magunkat.

03.22 Légy alázatos!

Dátum: 
2019.03.22

"... az alázatosoknak pedig kegyelmét adja" (Jak 4,6).

12.10 Laodícea

OLVASNIVALÓ: 
Jelenések 3,14-22

KEVÉS SZOMORÚBB igeszakasz lehet, mint ez a mai olvasnivaló, mert itt az üzenet olyan gyülekezetnek szól, amelyben az Úr nem találhatott örömet. Valójában olyan volt az állapotuk, hogy langyos vízhez hasonlította őket. Ez annyira undorító, hogy az Úr így szól; „...kivetlek téged az én számból”! Figyeljük meg azonban, hogy ez a kemény nemtetszés olyan szívből hangzott el, amely mindennek ellenére még mindig szeret, mert „akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem”, és a megtérésre való felhívás az ilyen számára is elhangzott.

10.07 Ezékiás betegsége és felépülése

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 38,1-39,8

A 38. ÉS 39. FEJEZETBEN feljegyzett események Jeruzsálem asszíriai ostroma előtt történtek. Két tény látszik ezt megerősíteni. Az első az, hogy Ezékiásnak szabadulást ígér Isten az asszíriaiaktól, 38,6, a második pedig, hogy Ezékiás megmutatta a babiloniaiaknak a palota kincseit, amelyeket később kifosztott, hogy kifizesse a hatalmas hadisarcot, amelyet az ostrom alatt kivetettek rá, 2Kir 18,14-16.

04.07 Vereség! Ilyen hamar?

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 7,1-26

NE TEGYEN BENNÜNKET a siker gondatlanná, vagy önteltté, mert jerikói győzelmünket vereség követheti. Kisebb akadályok nagyobb szerencsétlenségeket hozhatnak. Figyeljünk meg három dolgot:

09.20 Mélyre lehajolni

Lónak puszit ad a kislány

"Ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat." Róma 12,16

09.13 Sugárzó arccal

"Azt azonban nem tudta Mózes, hogy arcának bőre sugárzó lett, amikor Istennel beszélt." 2Mózes 32,29

08.14 Megtört szív

„Isten előtt a töredelmes szellem a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg Istenem!" Zsoltár 51,19

Isten teremtett szellemi világában nincs szebb jelenség, mint amikor a hívő őszintén és igazán megvallja összetöretettségét. Az ilyen ember Isten számára kedves; Ő ellenáll a büszkéknek és kevélyeknek (lásd Jak 4,6), de nem áll ellen a megtört szívűeknek és alázatosaknak.

Tartalom átvétel