Skip to main content

próféta

07.10 Próféta

Dátum: 
2019.07.10

Lukács 24,13-32; Máté 21,1-11

07.07 Nagy Próféta

Dátum: 
2019.07.7

Lukács 7,11-17

09.03 Bemerítő János nagyságának a titka

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 7,19-28; János 1,19-28

Az Úr Jézus azt mondta, hogy azok között, akik asszonytól születtek, nem élt nagyobb próféta, mint Bemerítő János, Lk 7,28, és hogy égő és világító szövétnek volt, Jn 3,35. Ez magától a Megváltótól valóban nagy megtiszteltetést jelentett. De mi volt pontosan az, ami Jánost naggyá tette?

08.29 Zakariás

OLVASNIVALÓ: 
Zakariás 1,1-6; 14,1-21

Zakariás próféciája Dárius második évében, a nyolcadik hónapban kezdődik, amely két hónappal későbbre helyezi szolgálatát, mint Aggeusé volt. Napjainak igazi szükségletei arra sarkallták, hogy ne vesztegesse az időt. Azonnal szembeállítja a népet a történelem szomorú tényeivel. Az Úrtól származó szóval: "Térjetek hozzám," 1,3, emlékezteti őket, hogy az előző nemzedék ugyanezzel a paranccsal került szembe, és nem reagáltak rá, 1,4. Az Úr szava nem fog meghiúsulni, és ennek bizonyítéka látható abban, hogy az ország pusztává vált, és az atyák engedetlenségben haltak meg.

08.28 Aggeus

OLVASNIVALÓ: 
Aggeus 1,1-2,23

Annyit tudunk Aggeusról, hogy próféta volt, akit röviddel azután támasztott Isten, hogy a maradék visszatért Babilonból Zorobábel vezetésével, amelyről a beszámoló Ezsdrás könyvében van feljegyezve. Aggeus nyilvánvalóan olyan férfi volt, aki kapcsolatban állt Istennel, és Isten üzenetét vitte korának embereihez. Szolgálatát hatalommal végezte, és megragadta saját nemzedékét, mert láthatóan felindította őket, hogy elvégezzék, ami rájuk volt bízva.

08.10 A sorsszerű megbízatás

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 1,6-19

Jeremiásnak az volt a sorsa, hogy Isten elhívottja legyen olyan időben, amikor Júdában minden a végső katasztrófa felé rohant, amikor a politikai zűrzavar a tetőpontjára hágott, amikor a különféle pártokat a legrosszabb szenvedélyek befolyásolták, és végzetes szándékok uralták. Érzékeny természete visszarettent a kemény megbízatástól, "És mondtam: Ah, ah Uram Isten! Íme, én nem tudok beszélni; hiszen ifjú vagyok én!" Természete szerint túl gyengéd ember volt ahhoz, hogy képes legyen megküzdeni a kor veszedelmeivel és nehézségeivel.

06.20 Naámán

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 5,1-19

Már más idők jártak. Hősünk sok győzelmet ünnepelt meg, de most megváltoztak a dolgok. A leprás Naámán tudta, hogy ez olyan harc, amelyben ő csak vesztes lehet.

Most nem tudott győzni. De mégis volt ennek a helyzetnek egy előnye. Ezt a súlyos krízist az isteni gondviselés felhasználhatta, hogy elvezesse ezt a férfit Izráel Istenének megismerésére. Isten nagyon gyakran használja fel a fizikai betegséget szellemi előny eléréséhez!

05.27 A meg nem nevezett próféta

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 13,1-34

Az "Isten embere" hűségesen teljesítette Bételben Isten által adott küldetését. (1) Közvetlenül magától Istentől kapta az utasításait. "Isten embere jött Júdából Bételbe, az Úrnak intésére," 1. v. (II) Teljesítette kötelességét Bételben, kiáltva "az oltár ellen". Üzenete megalkuvást nem ismerő volt, 2-3. v. (III) Védelmet talált, amikor "kinyújtotta Jeroboám az ő kezét az oltártól, ezt mondva: Fogjátok meg őt", 4. v. (IV) Hajlandó volt közbenjárni a csapással sújtott Jeroboámért, és Isten irgalmasan válaszolt, 6. v.

04.08 Sámuel - a próféta

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 3,16-4,1; 9,6-19; 16,1-13

"Isten... különböző időkben és különféle módon beszélt a múltban az atyákhoz a próféták által", Zsid 1,1. Amikor Isten az éjszaka csendjében szólt a kis Sámuelhez, azért tette, hogy újra kijelentse gondolatait Izráelnek, emberi eszközön keresztül. Sámuelnek ebbe a szerepbe való belenövekedése röviden van feljegyezve. "És megtudta egész Izráel... hogy Sámuel az Úr prófétájául rendeltetett... mert kijelentette magát az Úr Sámuelnek Silóban, az Úrnak beszéde által. És ismeretessé lett Sámuel beszéde egész Izráelben", 1Sám 3,19-4,1.

02.24 Áron próféta és pap

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 4,10-16; 5,1-4; 7,1-2; 12,31; 28,12.29-30

Áron egyike volt a három családtagnak, akiket Isten elküldött, hogy kihozzák népét Egyiptomból; "kiváltottalak a szolgaság házából. Elküldtem Mózest, Áront és Mirjámot!" Mik 6,4. Áron tehát szoros kapcsolatban állt Mózessel ebben a nagy munkában; "az Úr, aki rendelte Mózest és Áront, és aki kihozta atyáitokat Egyiptom földéről!" 1Sám 12,6-8.

12.04 Bevezetés Jóel és Mikeás próféta könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Jóel, Mikeás

JÓEL neve azt jelenti, hogy „Jahve az Isten", és ez próféciájának határozott és biztos jelleget kölcsönöz. Nincs dátum megadva, de a belső bizonyítékok azt sugallják, hogy a tizenkét kispróféta közül ő a legkorábbi. Júdában szolgált, valószínűleg Jóás uralkodása alatt. Az Úr házára történő utalásokból valószínű, hogy Jeruzsálemben prófétált. Üzenetének lényege „az Úr napja", amelyet számára egy pusztító sáskájárás előre kiábrázolt. Jahvet úgy mutatja be, mint az uralkodó Istent.

10.30 A bátorság ára

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 26,1-24.

JERÉMIÁS SZOLGÁLATA bánatba merült. Minthogy kinevették küldetését, megtérés nem volt. Az Úrtól származó minden üzenet növekvő ellenségeskedést eredményezett a nép részéről. Passúr megverette és börtönbe záratta, 20,2. Ez az üldözés mélyen beleégett a próféta tudatába. Csalódottnak és becsapottnak érezte magát, 20,7-8. Mai olvasmányunk áttekinti megbízatásának teljesítését, és annak árát.

10.29 Hitehagyott pásztorok... Igaz mag

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 23,1-32

JÚDA VEZETŐI GYÁSZOSAN elbuktak. Jeremiás következetesen megítélt prófétákat, pásztorokat és papokat; lásd, 5,30-31. Ez sok üzenetében világosan szerepelt. Ha a dolgok rosszul mentek a csúcson, hogyan lehetett volna igaz a nép! Az 1-2. v. olyan pásztorokról beszél, akik pusztították és szétszórták a nyájat. Olyan pásztorok voltak, akik nem legeltették a juhokat.

10.23 A próféta elhívása és megbízása

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 1,1-19

JEREMIÁS VOLT ISTEN embere a maga idejében. Júda végső hanyatlásának legsötétebb napjain keresztül félelem nélkül szólta Isten Igéjét a népnek. Jerémiás könyve természetesen Jerémiás szavaiból áll, 1,1, de jegyezzük meg, hogy ő az az ember „akihez szólt az Úr", 2. v. Ez az ószövetségi Szentírás ihletettségét emeli ki. Isten a maga Igéjét szent emberein keresztül adta, 2Pt 1,21.

09.23 Bevezetés Ézsaiás próféta könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás

ÉZSAIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE páratlan irodalmi mestermű. A következő tények megerősítik a Könyv egyedülálló voltával kapcsolatos hitünket.

(1)   Az „Izráel Szentje" címet 23-szor használja (lásd még: 5,16; 6,3; 10,17; 29,23; 40,25; 43,15; 49,7; 57,15), noha másutt csak a következő helyeken található: 2Kir 19,22; Ézs 37,23; Jer 50,29; 51,5; Zsolt 71,22; 78,41; 89,19. Ennek a címnek a használata mindenütt megtalálható a könyvben, de többször a 40-66. fejezetben (13-szor), mint az 1-39. fejezetben, amelyek feltétlenül Ézsaiásnak tulajdoníthatóak.

03.29 Király, pap és próféta

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 17,14-18,22

FONTOS VOLT, hogy a népet kormányozzák, és méltóképpen képviseljék Isten előtt. A királyi, papi és prófétai hivatást érintő előírások ezért születtek. Mózes felvázolt valamit abból a felelősségből, amely ezekkel a hivatalokkal járt. Izráelben mindegyiket külön gyakorolták.

02.17 Elutasított próféták és elküldött apostolok

OLVASNIVALÓ: 
Márk 6,1-32

AZ ÚR, tanítványaitól követve megérkezett saját városába, ahol jól ismerték Őt és családját. Itt tekintélyét felhasználva tanított a zsinagógában. Akik hallgatták, nem értették ismeretének, bölcsességének és hatalmának eredetét (2-3. v.). Nem ismerték fel, hogy az Isten Fia van közöttük; „megbotránkoztak Őbenne." A szó, amely a megbotránkozást jelenti, a skandalum szóból ered, amely olyan csapda része volt, amely az állat nekiütközésekor kelepcébe ejtette azt. Az emberek beleütköztek a szavaiba, és az megfogta őket.

07.05 Ne oltsd ki!

„A Szellemet ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg." 1Tesszalonika 5,19-20

A kioltásnál általában a tűzre gondolunk. Kioltjuk a tüzet, ha vizet öntünk rá. Ezáltal egészen kialszik, vagy legalábbis nem terjed tovább.

Tartalom átvétel