Skip to main content

kívánság

03.19 A „ne kívánd" tilalma leleplez

„A bűnt nem ismertem, csak a törvény által. Mert a gonosz kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondta volna: Ne kívánd!" (Róm 7,7).

09.18 Az Ő kísértése és a miénk

Kísértés

"Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki mindenben megkísértetett, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt" (Zsid 4,15).

03.14 Engedelmesség

"Akinek odaszánjátok magatokat szolgául az engedelmességre, annak vagytok szolgái" (Róm 6,26).

11.06 Gyönyörűség és kívánságok

Dátum: 
2019.11.6

"Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit!" (Zsolt 37,4).

 Az Úrban való gyönyörködésnek átalakító ereje van, mert felülemeli az embert romlott természetének kívánságain. Az Úrban való gyönyörködés nemcsak önmagában jó dolog, hanem a szívünkben is olyan kívánságokat ébreszt, amelyek teljesítésében az Úr kedvét leli. Avagy nem magasztos dolog-e az, hogy kívánságaink annyira átalakulnak, hogy végül azonosak lesznek Isten akaratával?

09.21 A bűn természetrajza

Dátum: 
2019.09.21

Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. (Jak 1,14-15)

Ha Géhazi tegnap vizsgált történetét figyelmesen elolvassuk (2Kir 5), világosan láthatjuk a bűn természetrajzát. Jó ezt megjegyezni, hogy már az elején felismerjük a kísértést, és ne essünk áldozatul neki.

03.12 Ákán bűne figyelmeztetés mindnyájunk számára

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 6,1-2.17-19; 7,1-26

Ákán megkívánta, amit meglátott. "Meglátta... (mohón) megkívánta... elvette", 7,21. A bűn gyakran a meglátással kezdődik; vö. Éva, Lót, Dávid, 1Móz 4,6; 13,10; 2Sám 11,2. "Mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága." Jak 1,14. A világi "kívánság" itt erős vágyat jelent, és ezt jó és rossz értelemben is használja az Újszövetség. Hasonlóképpen olvassuk a kővetkezőt: "Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe... jutnak, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik", 1Tim 6,9-10.

04.22 Új élet és új cél

OLVASNIVALÓ: 
Ruth 2,1-23

HA A HELYES URALMAT az 1. fejezetben megvetették, itt bemutatják. Az 1. vers egy olyan tényt közöl, amely akkor Ruth számára nyilvánvalóan ismeretlen volt. Vessük össze a következőket: „Hadd menjek", 2. v., „történetesen", 3. v., és „ímé, Boáz kijött", 4. v. Mennyire célszerűen kezd Isten keze mozdulni értünk, ha hozzá jövünk. Elimélek is megismerhette volna ezt, ha várt volna! Ez a fejezet megrajzolja annak a léleknek az előrehaladását, aki „Istenhez tért". Láttuk Ruth kifejezett odaadását, 1. fej., most pedig a következőket látjuk:

02.10 A tíz ige

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 20,1-26

BÁR a Tízparancsolatot egy akkor még ismeretlen néppel közölték, amely egészen addig rabszolgák nemzete volt, a Tízparancsolat, mint az erkölcsiség minden területe a héber Szentírásban - messze felette áll a többi nemzet erkölcsi előírásainak. Ha az emberek nem számolnak isteni eredetükkel, akkor hogyan tudják ezt egyáltalán megmagyarázni? Egyedül Izráelről mondta Isten: „az égből beszéltem veletek", 22. v. Isten ismét felhívja a figyelmet az Egyiptomból történő megváltásra, 2. v. A megváltás - ok az engedelmességre.

12.11 Tedd a szívedre!

„Vegyétek azért a szívetekre és lelketekre ezeket az Igéket, kössétek jelül a kezetekre, és legyenek fejdíszként a homlokotokon." 5Mózes 11,18

05.24 Elszegényedés

„Könnyen szerzett vagyon elfogy, de aki keze munkájával gyűjt, az gyarapodik." Példabeszédek 13,11

01.23 Neki kell növekednie!

„És neked nagy kívánságaid vannak? Ne legyenek!" Jeremiás 45,5

Még az Úrért való munkának is van egy igen alattomos kísértése: „Naggyá lenni" - nevünket az újságban látni vagy a rádióban hallani. Ez igen veszélyes csapda. Megfosztja Krisztust a dicsőségtől, minket pedig a békességtől és az örömtől.

Tartalom átvétel