Skip to main content

kérés

Kértem és kaptam

Erőt kértem, hogy céljaim elérjem,
Erőtlenné tett, hogy engedelmeskedjem.

Egészséget kértem, hogy magasra törhessek,
Kegyelmet adott, hogy jót tehessek.

Gazdagságot kértem, hogy boldoggá tegyen,
Szegénységet kaptam, hogy bölcs szívem legyen.

Hatalmat kértem, hogy magasztaljanak,
Gyengeséget kaptam, hogy Rá támaszkodhassak.

Kértem én mindent, hogy örömöt leljek az életben,
Életet kaptam, hogy örömöt leljek mindenben.

Semmit sem kaptam, amit kértem vagy reméltem,
Isten meghallgatta imámat.

 

10.17 Nagyobbakat cselekszik

"...és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én Atyámhoz megyek" (Jn 14,12).

09.16 Isten területe

Ima a belső szobában

"Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van..." (Mt 6,6).

06.09 A legközelebbi legjobb tennivaló

"Kérj, ha még nem kaptál! Aki kér, mind kap" (Lk 11,10).

04.27 Mit kívánsz?

"És te kívánsz-e magadnak nagyokat?" (Jer 45,5)

11.14 Az Ő nevében

Dátum: 
2019.11.14

"Amit csak kértek majd az én nevemben, azt megteszem..." (Jn 14,13).

 Mi minden benne van ebben az ígéretben! Összes szükségletem, a kicsiny és nagy dolgok mind benne vannak ebben az "amit csak"-ban. Jöjj, én lelkem a kegyelem királyi széke elé, és halld meg az Úr szavát: "Nyisd ki a szádat, és én megtöltöm" (Zsolt 81,11).

11.06 Gyönyörűség és kívánságok

Dátum: 
2019.11.6

"Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit!" (Zsolt 37,4).

 Az Úrban való gyönyörködésnek átalakító ereje van, mert felülemeli az embert romlott természetének kívánságain. Az Úrban való gyönyörködés nemcsak önmagában jó dolog, hanem a szívünkben is olyan kívánságokat ébreszt, amelyek teljesítésében az Úr kedvét leli. Avagy nem magasztos dolog-e az, hogy kívánságaink annyira átalakulnak, hogy végül azonosak lesznek Isten akaratával?

11.06 Meddig?

Dátum: 
2019.11.6

Meddig rejted el orcádat előlem? Meddig kell... bánkódnom szívemben naponként? (Zsolt 13)

Dávid kezdett belefáradni abba, hogy Saul király féltékenyen üldözte, és Istenhez fordult: meddig tart ez, Uram? Meddig kerekedik fölém ellenségem?

Sokunk szívében megszólalnak ilyen kérdések. Meddig várjak még, hogy legyen társam, szülessen gyermekünk, békén hagyjon, aki gyötör, megszabaduljon egy családtag a szenvedélyéből...

05.23 Telve Isten iránti bizalommal

Dátum: 
2019.05.23

"Mert megmenti a segítséget kérő szegényt és a nyomorultat, akinek nincs segítője" (Zsolt 72,12).

04.20 A küszöbnél

Dátum: 
2019.04.20

De azok unszolták és kérték: „Maradj velünk, mert esteledik...!" Bement hát, hogy velük maradjon. (Lk 24,29)

A két emmausi férfi megérkezett a falujába. Véget ért az a csodálatos bibliaóra, amelyet Jézus tartott nekik, megmagyarázva útközben a róla szóló próféciákat. Most ott állnak a házuk bejáratánál, Jézus pedig készül továbbmenni. S akkor kezdték őt unszolni, és behívták magukhoz.

04.15 Az igazak kívánsága teljesül

Dátum: 
2019.04.15

"Az igazak kívánsága pedig teljesül" (Péld 10,24).

Mivel az igaz kívánsága is igaz, Isten nyugodtan teljesítheti azt. Viszont sem az egyes embernek, sem a társadalomnak nem lenne hasznára, ha ez az ígéret a gonoszoknak is szólna. Tartsuk meg az Úr parancsolatait, akkor Ő is méltányolni fogja kéréseinket.

03.24 Őszinte imádság

Dátum: 
2019.03.24

Jézus anyja így szólt hozzá: „Nincs boruk." (Jn 2,3)

Mit tanulhatunk Máriától?

Észrevette a mások baját. Ő ott vendég volt, de nyitott szemmel látta, milyen kellemetlen helyzetbe kerültek meghívói, és érző szíve arra indította, hogy tegyen valamit értük.

Azonnal Jézushoz fordult. Mi sokszor futunk fűhöz-fához, s csak utána jut eszünkbe: imádkozni is lehetne. Röviden közli a tényt: nincs boruk. Ez a két szó őszinte imádság, követésre méltó szép példa.

02.23 Lényeges a töretlen közösség

Dátum: 
2019.02.23

"Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek" (Jn 15,7).

01.04 Kicsi és nagy kéréseink

Dátum: 
2019.01.4

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt... (Fil 4,6)

05.13 Dávid leborul az úr előtt

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 7,18-29

MILYEN KÖSZÖNETET tudott Dávid - vagy akár mi - adni az Úrnak mindazért, amit Ő jelentett és tett? Mert az Úr Isten nemcsak ismerte szolgáját, 20. v., hanem megjelentette szolgájának saját szándékait is, 21. v.; vö. 11.22.25. v. Azok, akik tudják, hogy „a Te néped" közé számláltatnak, 23-24. v., és hogy ők „a Te szolgád", 19-21.25-29. v., azokat szívük arra készteti, hogy „könyörgéssel könyörögjenek", 27. v. Az imádságot nem valamilyen szükségérzet ösztönzi.

03.18 Kérjetek, keressetek, zörgessetek

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 11,1-26

AZ ÚR Jézus, mint Emberfia, Istentől függött, és ez tükröződik az életében a gyakori imádkozásra való hivatkozásban. A tanítványok látták imádkozni (nem először), és amit láttak, meggyőzte őket arról, hogy az imádkozás abban a csodálatra méltó életben döntő tényező. Ez a felismerés létrehozta bennük a vágyat a hasonló megtapasztalásra: „Uram, taníts minket imádkozni!" (1. v ). Tanúi voltak annak az életnek, amely állandó kapcsolatban volt Istennel, és szerették volna megismerni a titkot.

11.13 Nem kértük- nem kaptuk

„Nem kapjátok meg azért, mert nem kéritek." Jakab 4,2

Ez az igevers érdekes kérdést vet föl: ha nem kaptunk meg valamit azért, mert nem kértük, melyek azok a nagy dolgok, amelyek hiányoznak az életünkből csak azért, mert nem kértük azokat?

Ehhez hasonló kérdés merül fel akkor, ha elolvassuk a Jakab 5,16-ot: „Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének." Ha ez az igaz nem könyörög buzgón, akkor nem az következik belőle, hogy csak nagyon kevés hatása van?

05.01 Ima

„Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, én megteszem." János 14,14

Isten meghallgatja az imádságot. Éppúgy meghallgatja, ahogy mi is meghallgatnánk, ha végtelen bölcsességünk, szeretetünk és hatalmunk lenne. Olykor megadja azt, amit kérünk, máskor valami jobbat, de mindig azt adja, amire szükségünk van. Néha gyorsan meghallgatja imádságunkat; máskor megtanít türelmesen várni.

Homokozó

Egy szombat reggel egy kisfiú a homokozójában játszott. Ott volt nála egy doboznyi autója és teherkocsija, a műanyagvedre és egy fényes, piros műanyag lapát. Ahogy utakat épített és alagutakat ásott a puha homokban, talált egy nagy követ a homokozó közepén. A fiúcska körülásta a követ, és így sikerült kiszabadítania a homokból. Nem csekély vesződséggel nyomta, taszigálta a követ a lábával. (A fiúcska nagyon kicsi volt, a kő meg nagyon nagy.) Amikor a homokozóláda falához ért a kővel, azt látta, hogy nem tudja átgurítani rajta.

homokozo1.jpg

Mi az imádság?

Szerző: 
Pecznyik Pál

Az imádság: hívő ember lélegzetvétele;
érte szíve Isten iránt, hálával van tele.

Az imádság: égbe szálló mélységes hódolat;
Istenünkkel a legbensőbb, szent, titkos kapcsolat.

Az imádság: beszélgetés, őszinte, gyermeki;
Atyával, ki a gyermekét, áldja és szereti.

Tartalom átvétel