Skip to main content

állhatatosság

12.04 Omega

Dátum: 
2019.12.4

Jelenések 1,10-11

04.04 A bizalmatlanság határai

"Íme eljön az óra... hogy eloszoljatok" (Jn 16,32).

02.22 A szellemi állhatatosság iskolája

"Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten" (Zsolt 46,11).

11.23 Állhatatosságra nevel

Dátum: 
2019.11.23

"De csak apránként űzi el előled ezeket a népeket Istened, az Úr" (5Móz 7,22).

 Az Úrért való küzdelmünkben ne várjunk egy csapásra győzelmet. A gonosz gondolatok és cselekedetek szívósak. Vannak vidékek, ahol évek szívós munkája kell ahhoz, hogy csak egy is eltűnjön az ott élő embereket beszennyező számos bűn közül. Ezért teljes erőnkkel tovább kell küzdenünk, még akkor is, ha egyelőre kevés a látható eredmény.

08.27 Reménységgel várjuk

Dátum: 
2019.08.27

Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor állhatatossággal várjuk. (Róm 8,25)

08.09 Jeremiás, a férfi

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 1,1-5; 16,1-2.8-9

Még Jeremiás megszületése előtt történt, hogy Isten, előzetes értesítés nélkül lenyúlt a magasból, és a papot kijelölte prófétájául. Jeremiásnak nyugtalan politikai körülmények között kellett szolgálnia Istent, ami megmagyarázza, miért parancsolta meg neki Isten, hogy ne házasodjon meg, 16,2, és be se lépjen lakodalmas házba, 16,8. Isten kevés emberének volt része keserűbb tapasztalatokban, mint Jeremiásnak. Vérrokona elárulta, szülővárosának emberei pedig az életét fenyegették, ha folytatja nemkívánatos jövendöléseit, 11,21. Mindennap gyalázat és nevetség volt a társa, 20,8.

08.07 A boldog élet szabályai

Dátum: 
2019.08.7

„Csak légy igen erős és bátor, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked! Ne térj el attól se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz!" (Józs 1,7).

07.26 Jób (2)

OLVASNIVALÓ: 
Jób 1,1-5

Jób könyvének bevezetése, az 1. és 2. fejezet, a befejező résszel együtt, 42,7-17, elbeszélés. A könyv magja, a 3-42,6 nagyrészt lírai (költemény jellegű). A könyv Jób helyzetével kezdődik, és négy nagy megállapítást tesz az ő ragyogó jellemével kapcsolatban, 1,1.

(I) Feddhetetlen. Nyilvánvalóan nem abszolút hibátlan tökéletességről van szó, mint az Úr Jézusnál, Zsid 4,15, hanem Jób a becsületesség, őszinteség és következetesség férfiúja volt életének minden területén, Jób 1,8; 2,3; 9,21; vö. 1Móz 6,9; 17,1.

07.17 Szanballat és Tóbiás, az ellenség

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 2,10.19-20; 3,33-35; 4,1-3; 6,1-14; 13,28

Tanulmányozásunk elénk állítja azokat is, akik ellenezték Jeruzsálem falainak újjáépítését. A Horonból való Szanballat társaival együtt szüntelen harcolt, hogy akadályozza és rombolja Nehémiás munkáját. Olyan nemzetből származott, Moábból, amely esküdt ellensége volt Izráelnek. Minden lehetséges eszközt felhasználtak az ellenállásukhoz. Szanballatban annak a könyörtelen nyomásnak a képét látjuk, amelyet a Sátán gyakorol azokra, akik arra törekszenek, hogy Isten munkáját végezzék.

05.27 Amilyen az élet - olyan a gyümölcse

Dátum: 
2019.05.27

"Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek" (2Pt 1,8).

04.29 Kitartó futás

Dátum: 
2019.04.29

...állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát! (Zsid 12,1)

Mi kell ahhoz, hogy egy versenyző győztesként fusson be a célba? Mi szükséges ahhoz, hogy egy hívő ember ezt hallja majd Jézustól: aki győz, velem együtt ül az én trónomon?

02.21 Mózes állhatatossága és ítélőképessége

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 33,5-7; Zsoltár 106,7-29

Mózes nagy állhatatossága főleg az egyiptomi fáraóval valamint az Izráel népével szembeni magatartásában nyilvánult meg.

02.15 Tartós gondoskodás

Dátum: 
2019.02.15

Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. (Lk 10,34)

Gyönyörű ennek a samaritánusnak a példája! Az irgalmasság nem pillanatnyi lelkesedés, ezért tartósan, amíg csak szükség van rá, az áldozat mellett marad, utána is gondoskodik róla, nem sajnálja a pénzt sem, végül pedig csendben eltűnik.

02.06 Rúben

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 29,32; 30,14; 35,22; 37,21-30

Jákob legidősebb fiát kezdetben jó embernek ismertük meg, mert megpróbálta Józsefet megvédeni a gyűlölettől, a többi testvér gonosz szándékától, hogy később kiszabadítsa és biztonságban visszaadja apjának, 37,27-30. Úgy tűnik, őszintén elkeseredett, amikor felfedezte, hogy a testvérek eladták Józsefet az izmaelitáknak. Később meggyőződött bűnének rettenetes voltáról, és arról, hogy ennek a bűnnek a következményei visszaszálltak a saját fejére az Úr munkája nyomán, 42,22.

01.04 Kicsi és nagy kéréseink

Dátum: 
2019.01.4

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt... (Fil 4,6)

12.31 A maga idejében

„Dávid, miután a maga idejében szolgált az Isten akaratának, elaludt, és az ő atyáihoz helyeztetett" (Csel 13,36).

11.20 Várjuk az Ő csodáit!

„Mester, bár egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit" (Lk 5,5).

09.03 Pál dicsérete

OLVASNIVALÓ: 
1Tesszalonika 1,1-10

AZ ÜDVÖZLÉSEKET követően (1,1) Pál továbbmegy, hogy dicsérje a tesszalonikaiakat, és hálát adjon Istennek három szellemi jellemvonásért, amely bennük mutatkozott.

08.29 Teljesség Őbenne

OLVASNIVALÓ: 
Kolossé 2,1-11

AZ APOSTOL legnagyobb öröme az volt, hogy azt hallotta: gyermekei igazságban járnak. Számára ez a szellemi egészség és előrehaladás bizonyítéka volt. Hasonlóképpen figyelmeztet minket is, hogy járjunk Őbenne (6. v.). Ez a kifejezés azt jelzi, hogy minden tudatos tevékenységünk Jézus akaratának és helyeslésének körén belül van.

Tartalom átvétel