Skip to main content

lelkiismeret

09.26 Feddhetetlen magatartás

"Ha... megemlékezel arról, hogy testvérednek valami panasza van ellened" (Mt 5,23).

05.13 Szokd meg, hogy jó lelkiismereted legyen

"Botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen Isten és emberek előtt mindenkor" (Csel 24,16).

09.11 A szenvedés erős hitet nevel

Dátum: 
2019.09.11

„Jó, ha a férfi már ifjúkorában igát hordoz" (JSir 3,27).

 Ebben a versben is ígéret van. Jó volt, ma is jó és ezután is jó lesz nekem, ha igát kell viselnem.

09.10 A fogadtatás

Dátum: 
2019.09.10

Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. (Lk 15,21)

Izgalmas kérdés volt, hogy visszafogadja-e az apa ezt a fiút. Azok után, ahogyan elment, s ahogyan eltékozolta örökségét, mire számíthat?

„Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt." Ez a megbocsátás jele volt. A bocsánat előbb készen volt a számára, mint ahogyan bocsánatot tudott kérni. Ilyen az Isten szeretete.

04.09 Pilátus kibúvói

Dátum: 
2019.04.9

Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit..., vizet hozatott, megmosta kezét a sokaság szeme láttára, és így szólt: „Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől." (Mt 27,24)

Pilátus több kísérletet tett arra, hogy megmentse Jézust, de ezért ne neki kelljen vállalni a felelősséget.

11.10 A jó lelkiismeret válasza

OLVASNIVALÓ: 
1Péter 3,13-22

ITT ISMÉT utalást találunk a szenvedésre a lelkiismeret kedvéért és azért a szent névért, amelyet megvallottak. Általában azoknak, akik buzgók (vagyis lelkesedők) a jóra, nem számítanak bántalmazással (13. v.). Azonban olyan időkben, amilyenekre itt hivatkozott, valójában szenvedhettek jócselekvésért is (17. v.)! A világ megbízhatatlan, és egy üldöző világ kegyetlenül megbízhatatlan (ApCsel 14,11.19; Mk 3,5-6).

09.15 Pál, mint példa

OLVASNIVALÓ: 
1Timóteus 1,12-20

MIUTÁN PÁL beszélt a boldog Isten dicsőségének evangéliumáról, amely rá van bízva, most kifejezi mélységes háláját Istennek azért a mérhetetlen kiváltságért, hogy őt hűségesnek tekintette, és kijelölte erre a szent szolgálatra, és Urunk Jézus Krisztus által belsőleg megerősítette erre a hatalmas megbízatásra. Ez még inkább meglepő, figyelembe véve saját hátterét és tevékenységét - istenkáromló volt, kegyetlen buzgóságot gyakorolt, hogy kiirtsa a keresztyéneket; ezt az új vallást növekvő fenyegetésnek tekintette atyáinak zsidó hitére. Őszintén cselekedett, jóllehet tudatlanul és hitetlenül.

11.05 Lelkiismeret

„Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet." 1Timóteus 1,19

A lelkiismeret belső ellenőrzés, amit Isten az emberbe helyezett, hogy a helyes magatartást jóváhagyja, és ami rossz, az ellen tiltakozzék. Mikor Ádám és Éva vétkezett, a lelkiismeretük elítélte őket, és hirtelen észrevették, hogy mezítelenek.

07.14 Szekták jellemvonásai

„Elvetjük a szégyenletes titkos bűnöket, nem járunk ravaszságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt." 2Korintus 4,2

06.03 Csalás és lelkiismeret

„Ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt." Cselekedetek 24,16

Az olyan társadalomban, mint a mienk, és azzal a régen megromlott természettel, amilyen a mienk, állandóan szembetalálkozunk olyan etikai problémákkal, amelyek próbára teszik keresztyén hűségünk valódiságát.

Jézus és Pilátus – a lelkiismeret szava

 Amikor rosszat követünk el, valami megszólal ott belül. Egy nyomasztó, rossz érzés, amely nem hagy nyugodni. Ha nem engedünk ennek a belső hangnak, újra és újra figyelmeztet. Amikor viszont hallgatunk rá, csodálatos megkönnyebbülést, felüdülést érzünk. Ez a hang nem más, mint a lelkiismeretünk szava. Isten ajándéka ez, amely figyelmeztet bűneinkre. Azonban nem árt tudnunk, hogy ha huzamosabb ideig ellenállunk ennek a késztetésnek, egyre halkabb lesz, míg végül teljesen elnémul. Pilátus történetében ennek a folyamatnak lehetünk tanúi.

Melyiket válasszam?

Egy asszony felkeresi a rendelőben a nőgyógyászt, és így szól:
- Doktor úr, óriási bajban vagyok. Rettentő nagy szükségem lenne az Ön segítségére. A gyermekem még nincs egy éves, s én ismét terhes vagyok. Nem akarok kis korkülönbséggel egymás után gyerekeket szülni.
- Értem, de mit kíván tőlem?
- Szeretném, ha megszakítaná a terhességemet. Nagyon számítok Önre.
Az orvos gondolkodóba esik, majd rövid idő múlva megszólal:
- Azt hiszem, van ennél egy jobb, az Ön számára is veszélytelenebb megoldás.

A kupaktanács

Az Elme, ha jól dolgozik, kutat és elemez, akkor gyorsan közel kerül az Igazsághoz. De a Szív és az Akarat csak nehezen enged! - Igen tanulságos tanácskozás szemtanúi lehetünk e rövidfilmben. Mintha mi is jelen lennénk... "Most azért távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek köztetek vannak, és adjátok oda szíveteket az Úrnak." (Józsué 24,23) (35 perc)

Tartalom átvétel