Skip to main content

közbenjáró

10.07 Közbenjáró

Dátum: 
2018.10.7

1Timóteus 2,3-7

06.20 Eljutottál-e már a "miután"-hoz?

"Azután eltávolította Isten Jóbról a csapást, miután imádkozott az ő barátaiért" (Jób 42,10).

06.07 Meg ne lankadj!

"Akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt" (Jn 14,13).

05.04 Helyettes közbenjárás

"Mivelhogy azért, testvérek, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által" (Zsid 10,19).

05.03 Élő közbenjárás


"Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Szellem által" (Ef 6,18).

04.01 Szívesség vagy szívtelenség másokkal szemben

"Krisztus az, ...aki esedezik érettünk." "A Szent Szellem... esedezik a szentekért" (Róm 8,34.27).

03.31 Éberség vagy képmutatás bennünk

"Ha valaki látja, hogy az ő testvére vétkezik, de nem halálos bűnnel, könyörögjön és Isten életet ad annak, aki nem halálos bűnnel vétkezik" (Jn 5,16).

02.10 Megdermedt az istenről alkotott elképzelésed?

"Emeljétek fel a magasba szemeiteket és lássátok meg, ki teremtette azokat?" (Ézs 40,26)

02.05 Döntőbíró

Dátum: 
2018.02.5

Jób 9,25-35

DÖNTŐBÍRÓ

Jób kiemelkedő férfiú volt. Isten így hivatkozik rá: "szolgám, Jób", hozzátéve, hogy "nincs hozzá hasonló". Istennel való közössége tükröződik a szegényekkel, felebarátaival és saját családjával való bánásmódjában. Aztán bekövetkezik a szerencsétlenség: elveszíti állatait, gyermekeit és egészségét. Hozzáállását mindehhez költői kérdése mutatja: "Ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennénk-e el?" Jób 2,10.

10.26 Miértünk

Dátum: 
2018.10.26

"...de a választottakért megrövidülnek azok a napok" (Mt 24,22).

 Választottaiért megrövidíti az Úr az egyes ítéleteket, másokat visszatart. A nagy nyomorúságok idején mindenkit megemésztene azok súlya, ha az Úr nem mérsékelné a nyomor terhét a választottak kedvéért. Miközben pedig Isten, Krisztus érdeméért megszabadítja választottait, megszabadítja az egész emberiséget a választottakért.

10.22 Imádság - minden helyzetben

Dátum: 
2018.10.22

Én pedig imádkoztam a menny Istenéhez, majd ezt mondtam a királynak... (Neh 2,4-5)

Illik-e imádság egy felelős államférfi szájába? Lehet-e a közügyeket imádsággal jó irányba befolyásolni? Kaphat-e védelmet, akár látványos előrehaladást is egy közösség vagy egy nép csak azért, mert hívő tagjai a munkájuk közben is állandó kapcsolatban vannak az élő Istennel?

08.30 Zakariás igaz és feddhetetlen

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 1,5-17

Minden, amit Zakariásról tudunk, a Lukács evangéliuma 1. fejezetében van feljegyezve. Ez papi evangélium, amely a templomban kezdődik és ott fejeződik be, és ezekben az első versekben Zakariás pap jó illatot áldoz az aranyoltárnál. Olyan jó illatot támaszt, amely átjárja a következő eseményeket. Gyakran mondták, hogy Zakariás mind erkölcsileg, mind hivatalában pap volt.

A templomban és az otthonában is igaz ember, aki engedelmesen járt, szüntelenül imádkozott, és hűségesen szolgált.

08.08 Ézsaiás, a közbenjáró

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 37,1-7

Az az ember, aki rendelkezésre áll Isten számára, mindig felbecsülhetetlen másoknak. Ennek különös jelentősége a nyomorúságban mutatkozik meg. Ezékiás nagy nehézséggel került szembe, amikor Szanhérib, Asszíria királya felvonult Jeruzsálem ellen. Először azzal próbálkozott, hogy fizetséggel kerüljön ki a bajból, most már azonban, miután készletei kimerültek, követséget küldött Ézsaiáshoz. Ezékiás festői stílusban írta le körülményeiket. Ez a "nyomornak, büntetésnek és káromlásnak napja" volt. A kritikus helyzet a királyban és a népben felébresztette a teljes gyengeség érzését.

07.22 Eszter (2)

OLVASNIVALÓ: 
Eszter 4,1-17

Isten, amikor megszabadította népét a gonosz Hámán terveitől, gondviselésének megfelelően használta fel Eszter királynőt, aki maga is zsidó volt. Ő emelte fel Esztert, hogy fontos pozíciót töltsön be. Eszter volt az ő választott eszköze, akinek nagyon fontos közbenjárónak kellett lennie fenyegetett népe számára.

07.10 Ezsdrás papi feladata

OLVASNIVALÓ: 
Ezsdrás 8,31-9,5

Ma egy másik jellegzetességen gondolkodunk, ami Ezsdrás életével és szolgálatával kapcsolatos. Láttuk, hogy Isten törvényében képzett írástudó volt. Azt is bizonyította, hogy a nép rátermett vezetőjeként, félelmet nem ismerő és hűséges. Megfigyeljük azt is, hogy pap volt: "fölkelt Ezsdrás, a pap"... 10,10. Nemzetségtáblázata visszavezethető Áron családjáig a papi leszármazási vonalon, 7,1-5. Bizonyos értelemben próféta is volt, mivel Isten szavát mondta a nemzetnek. Ezek a tulajdonságok mély benyomást tesznek az emberekre!

04.07 Sámuel-a bíró

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 7,1-17

A vezető szerep jellegzetes vonásai nyilvánvalóak voltak Sámuelben korai éveitől kezdve. Az országban való letelepedés és a királyság létrejötte között eltelt időszakban Izráel a bíráktól várta a vezetést - Isten bírákat támasztott, hogy megmentsék a nemzetet az ellenségektől, szellemi vezető szerepet vállaljanak, és igazságot szolgáltassanak Isten parancsa szerint, Bír 2,16-18.

02.19 Mózes imái

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 17,8-13; 32,7-14; 4Mózes 27,15-18

Maga az Úr úgy tekintette Mózest, mint a közbenjáró imádság legnagyobb embereinek egyikét, akik valaha éltek, Jer 15,1. Ma három olyan alkalmat veszünk szemügyre, amikor Mózes Istenhez fordult másokért.

11.26 Dániel harmadik látomása - a hetven hét

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 9,1-27

DÁNIEL KÖZBENJÁRÁSA SÜRGŐS HELYREÁLLÍTÁSÉRT, 1-20.v. Dániel fogságban élte végig azt az egész 70 éves időszakot, amelyet Jeremiás megjövendölt, Jer 25,12. Ez a korszak a végéhez közeledett, amikor Dárius volt a király, így Dániel felismerte a helyreállítás idejét. Bízott Isten ígéreteiben, tudta, hogy Isten közbe fog lépni olymódon, hogy vissza lehet térni és felépíteni a templomot. Ennek ismeretében tehette a próféta, hogy arcát Istenhez emeli imádkozva, könyörögve, böjtölve és bűnvallással, nemcsak saját bűnei miatt, hanem az egész zsidó nép bűnéért.

10.18 Valahol, valami

OLVASNIVALÓ: 
Zsidók 8,1-13

MOST ÚGY gondolunk Urunkra, mint az igazi szent sátor Szolgájára (1-5. v.), és egy jobb szövetség közbenjárójára (6-13. v.).

Tartalom átvétel