Skip to main content

tisztelet

02.12 Kell-e figyelnem?

"És mondták Mózesnek: Te beszélj velünk és mi hallgatunk, de az Isten ne beszéljen velünk, hogy meg ne haljunk" (2Móz 20,19).

09.05 Előlegezett bocsánat

Dátum: 
2019.09.5

Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá... (Lk 15,22)

07.25 Ki a kegyes ember?

Dátum: 
2019.07.25

...gyakorold magad a kegyességben..., a kegyesség pedig mindenre hasznos... (1Tim 4,7-8)

Mi a kegyesség vagy más szóval istenfélelem? Az itt szereplő görög szó alapjelentése ez: helyet adni valakinek, akit tisztelünk. Ülök egy váróhelyiségben, bejön édesapám, azonnal felállok és átadom neki a helyet. Elhatároztam valamit, de meghallom egy tapasztaltabb ember véleményét, és megváltoztatom a tervemet, helytadok az ő látásának. Ez nem kötelező, de saját érdekemben hallgatok rá, mert tisztelem és bízom benne.

04.29 Abigail

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 25,1-3.10-11.14-20.23-24.28-35.42

"Meghalt pedig Sámuel", 1. v. A kevés ragyogó fény egyike kialudt. Dávid átérezte a veszteséget, és elvonult a pusztaságba. Itt történt, hogy találkozott Abigaillal.

Abigail ("az atya öröme/gyönyörűsége") drágakőként ragyogott ki férje ostobaságának sötét hátteréből, aki elutasította Dávid segélykérését. Ő "igen eszes (belsőképpen) és szép termetű (külsőképpen) asszony volt", 3. v. Nagy bölcsességet mutatott egy kényes, és kirobbanni készülő helyzet kezelésében.

04.02 Éli, a pap

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 1,1-3.10-28; 2,21-21; 4,11-22

Van valami méltóság Éli körül (neve azt jelenti, hogy "fennkölt"), ami felett gyakran elsiklunk, amikor hibáival foglalkozunk. Személyes kegyessége és egész életén át tartó szolgálata a szent sátornál Silóban a bírák korának végső idejében bizonyságtétel volt az Úrról az erkölcstelenség és a bálványimádás napjaiban. Annával kapcsolatos téves ítélete, mintha ő részeg lett volna, visszatükrözi, hogy mit szokott látni. Azonnal meg is bánja nyers, feddő szavait, és elismétli a papi áldást, 4Móz 6,22-27.

04.01 Jábes

OLVASNIVALÓ: 
Krónika 4,9-10

Jó oka volt annak, hogy egy júdai anya a fiának olyan komor nevet adjon, mint Jábes, amelynek jelentése "bánatos" vagy "szomorkodó". Világos, hogy az ok nem személyes, hanem szellemi jellegű volt, és lehetőséget adott egy anyának, hogy fiának a szívébe szellemi igazságokat plántáljon. Az igazság, amit még gyermekkorában megtanult, a későbbi években olyan tettekre ösztönözte, amely megkülönböztette őt testvéreitől (lásd a "tiszteletreméltóbb" kifejezést, 4,9; vö. 11,21). Ezek miatt került bele a neve ebbe a könyvbe.

02.27. Szüleink

Dátum: 
2019.02.27

Tiszteld apádat és anyádat... (2Móz 20,12)

02.23 Bizonyságtételünk módja

Dátum: 
2019.02.23

...legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. ...szelíden és tisztelettudóan... (1Pt 3,15-16)

Hogyan kell Jézus Krisztus tanítványának számot adnia a hitéről? Isten igéje ehhez is nyújt hasznos szempontokat.

01.12 Atyánk a mennyben

Dátum: 
2019.01.12

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy... (Mt 6,9)

Láttuk, hogy az imádkozó hívő azzal a bizalommal szólíthatja meg Istent, ahogyan egy kisgyermek az apját. Jézus azonban azonnal hozzáteszi: ennek a bizalomnak mélységes tisztelettel kell párosulnia. Isten a mi szerető Atyánk, de egyben az a mindenható Úr is, aki a mennyekben van. Ő teremett mindent, s ma is az övé minden hatalom.

08.13 Megismerni azt a szeretetet, amely minden ismeretet felülhalad

OLVASNIVALÓ: 
Efézus 3,14-21

MICSODA KEGYELEM Isten részéről, hogy megőrizte számunkra Isten olyan embereinek imádságait, mint amilyen Nehémiás és Dániel! Milyen értékesek a zsoltárokban Dávid király személyes bűnvallásai és imádságai! Az ilyen írásokból tanulunk meg imádkozni. Mert olyan emberek vagyunk, akiknek hasonlóak az érzelmeik, és ugyanazzal az Istennel vagyunk közösségben. Itt Pál apostol jegyzi fel imáinak egyikét.

07.30 Jób és három barátja

OLVASNIVALÓ: 
Jób 2,11-13; 9,1-35

VOLT JÓBNAK HÁROM BARÁTJA, Elifáz, Bildád és Czófár, és amikor hallották az őt ért szerencsétlenséget, eljöttek meglátogatni. Hét nap és hét éjszaka úgy ültek mellette, hogy egyetlen szót sem szóltak. De ahelyett, hogy barátokként viselkedtek volna, bírákként viselkedtek. Először tartózkodóak és előzékenyek voltak, végül azonban szigorúak az ítélkezésben. A vitának három menete volt; mindegyikük beszél, Jób pedig válaszol. Az utolsó körben Czófár visszalép, bennehagyva Jóbot nyomorúságában. A viták Jób keserű kifakadása után kezdődnek, amely a 3. fejezetben van feljegyezve.

07.09 Megújhodás és öröm Jeruzsálemben

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 30,1-31,1

ISTEN NÉPE KÖZÖTT a megújulás gyakran egyetlen áldott lélek szorgalmából fakad. Azokat a királyokat, akik Ezékiáshoz hasonlóan ilyen megújhodást értek el Izráelben, három dolog jellemezte: tisztelet Isten Igéje iránt, Isten népével való törődés, és elkötelezettség Isten háza iránt.

07.08 Ezékiás: Isten érdekei az elsők

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 29,1-29

EZÉKIÁS APJA kegyetlen bálványimádó volt, aki bezáratta Isten házának kapuit, 28,24, De Ezékiás uralkodásának kezdetén nem folytatta apjának gonosz cselekedeteit, és újra megnyittatta a templom kapuit. Ez volt az ő „első" szeretete. „Tiszteld apádat és anyádat", ez az első olyan parancsolat, amelyhez az áldás ígérete csatlakozik az engedelmes hívő számára, Ef 6,2. A fiúnak tisztelnie kell az apját, de az Úr Jézus ezt mondta: „Aki inkább szereti atyját és anyját, hogy nem engem, nem méltó énhozzám", Mt 10,37.

04.22 Új élet és új cél

OLVASNIVALÓ: 
Ruth 2,1-23

HA A HELYES URALMAT az 1. fejezetben megvetették, itt bemutatják. Az 1. vers egy olyan tényt közöl, amely akkor Ruth számára nyilvánvalóan ismeretlen volt. Vessük össze a következőket: „Hadd menjek", 2. v., „történetesen", 3. v., és „ímé, Boáz kijött", 4. v. Mennyire célszerűen kezd Isten keze mozdulni értünk, ha hozzá jövünk. Elimélek is megismerhette volna ezt, ha várt volna! Ez a fejezet megrajzolja annak a léleknek az előrehaladását, aki „Istenhez tért". Láttuk Ruth kifejezett odaadását, 1. fej., most pedig a következőket látjuk:

11.21 Kész vagy-e megadni Neki a tiszteletet?

„Hogy Jézus Krisztus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére." Filippi 2,10-11

Micsoda nagyszerű pillanat lesz! Az egész világon minden térd meghajlik majd Jézus Krisztus szent nevére. És minden nyelv vallja majd, hogy Ő az Úr! Isten így döntött, és bizonyos, hogy így is lesz!

10.03 Tisztelet és élet

 

„Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. »Tiszteld apádat és anyádat«: ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez: »hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön.«" Efézus 6,1-3

A szülő-gyermeki kapcsolat életünk legnehezebb területei közé tartozik.

A nagy titok

Sok-sok évvel ezelőtt élt Indiában egy bölcs, aki azt mondta, hogy egy nagy titkot őriz egy varázs ládában, ami az élet minden területén sikeressé teszi, és ezért a világ legboldogabb emberének tartja magát. Sok irigy király ajánlott neki hatalmat és pénzt, még meg is próbálták ellopni a ládát, mind hiába. Minél jobban próbálkoztak a megszerzésével, annál boldogtalanabbak lettek, mert az irigység nem hagyta élni őket. Így teltek-múltak az évek és a bölcs egyre boldogabb lett. Egy nap egy kisfiú toppant be hozzá és azt mondta:

01.02 Különbnek tartani másokat

"Alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál" Filippi 2,3b.

Másokat magunknál különbnek tartani - természetellenes dolog; a bukott ember természete tiltakozik ellene. Emberileg egyszerűen lehetetlen, önmagunktól nincs is erőnk ilyen természetfölötti életet élni. Isten ereje által azonban lehetséges, hogy énünket megfeszítve tartsuk, és így másokat tiszteljünk.

Tisztelet

„Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad te neked.” (2Móz 20,12.)

Szeretet és Tisztelet

Szerző: 
Dr. Emerson Eggerichs

Amire a feleség leginkább vágyik / Amire a férjnek alapvető szüksége van -
EGY könyv a Házasságról, amely MÁS, mint a Többi!

A feleséget mindenekfelett a szeretettség iránti vágy vezérli. Amennyiben ez a szüksége betöltésre kerül, boldognak érzi magát. A férjet mindenekfelett a tisztelet iránti vágy vezérli. Amennyiben ez a szüksége betöltésre kerül, boldognak érzi magát.

szeretetestisztelet.jpg
Tartalom átvétel